dnes je 18.7.2024

Input:

Analýza rizik při stavebně-montážních pracích

21.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.9.3
Analýza rizik při stavebně-montážních pracích

Jaroslav Bek

Způsobem uvedeným v kapitole Identifikace a prevence rizik analyzujeme rizika při stavebně-montážních pracích.

 • pohyb po staveništních komunikacích

 • skladování materiálu na staveništi

 • zemní práce

 • zednické práce

 • práce ve výškách a nad hloubkou

 • lešení

 • práce s přenosným elektrickým nářadím

 • práce s ručním nářadím

 • práce se stavebními vrátky, výtahy

 • práce s míchačkami malty a betonu

 • vlivy okolí a prostředí, osvětlení

  Odhad úrovně rizika provedeme podle tab. 1.

Stanovení rizikovosti vychází z konkrétních činností:

 
mírně škodlivé 1 škodlivé 2 extrémně škodlivé 3
vysoce nepravděpodobné zanedbatelné riziko a přijatelné riziko a mírné riziko a
nepravděpodobné přijatelné riziko b mírné riziko b značné riziko b
pravděpodobné mírné riziko c značné riziko c nepřijatelné riziko c

Pohyb po staveništních komunikacích:

a) špatné našlápnutí 2a

b) klopýtnutí, uklouznutí, pád 1b

c) pád do hloubky u nezakrytých otvorů a nedokonalého ohrazení 2c

d) pád předmětu 2b

e) naražení 2b

f) přejetí 2b

Bezpečnostní opatření při pohybu po staveništi:

 • zabezpečit staveniště proti vstupu, vjezdu nepovolaných osob; zákaz vstupu, vjezdu vyznačit bezpečnostní značkou

 • zajistit na staveništi komunikace pro pohyb osob

 • nosit vhodnou obuv odpovídající povětrnostním podmínkám

 • sledovat překážky ležící na komunikaci, nerovnosti trénu

 • volit vhodnou trasu chůze

 • věnovat zvýšenou pozornost chůzi na kluzkém nebo zledovatělém terénu

 • při pohybu na veřejné komunikaci dbát dopravních předpisů (chůze vlevo, přecházet co nejkratším směrem po předchozím rozhlédnutí)

 • jedná-li se o pracoviště v blízkosti komunikace umístit příslušné přenosné dopravní značky (Pozor na silnici se pracuje apod.), nebo zajistit usměrňování dopravního provozu přenosnými semafory, nebo pracovníky s červenými praporky

 • staveniště ohradit případně oplotit a umístit výstražné tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám

Skladování materiálů na staveništi:

a) přimáčknutí, rozdrcení 2b

b) pořezání, nabodnutí, píchnutí 1b

c) pád předmětů 1c

d) pád z výšky nebo do hloubky 2b

e) hluk 1c

f) kontakt s kapalinami a prachy se škodlivými účinky 2a

g) fyziologické účinky vyplývající z nadměrného nebo opakovaného
přetížení 1c

h) přejetí 2b

Bezpečnostní opatření při skladování materiálů na staveništi:

 • nosit vhodnou obuv odpovídající povětrnostním podmínkám, používat přidělené OOPP

 • dodržovat místní řád pro sklad materiálu

 • udržovat pořádek, provádět úklid, odstraňování sněhu, námrazy atd.

 • skladované materiály a hmoty zajistit tak, že se nejen nepoškodí, nezničí ani jiným způsobem neznehodnotí, ale že se ani neposunou, nezřítí, nesklopí, nespadnou, nesjedou apod.,

 • sypký materiál ukládat jen do výšky 2 m při jeho ručním odběru

 • pytlovaný materiál rovnat nejvýše 1,5 m nad úroveň podlahy při ruční manipulaci s ním

 • přemístitelné zásobníky na sypké materiály správně kotvit a vhodně zakládat, aby se předešlo porušení jejich stability

 • řídit se zpracovanými pravidly pro provoz, obsluhu a údržbu zásobníků na sypké materiály

 • provádět údržbu, čištění, pravidelné opravy a kontroly zásobníků na sypké materiály v termínech a způsobem stanoveným výrobcem

 • kusový materiál pravidelných tvarů klást na sebe a event. prokládat do výšky 2 m při ruční manipulaci

 • kusový válcovitý materiál skladovat na ležato na podkladní prahy a boční strany zajistit bezpečnými opěrami nebo jiným bezpečným zajištěním

 • balený tekutý materiál ukládat vždy výtokovým otvorem směrem nahoru

 • skladované chemické látky a přípravky označit bezpečnostními symboly, případně bezpečnostními listy a požadavky na organizaci práce s těmito látkami

 • v krytých skladech udržovat volný přístup k regálům

 • dodržovat zákaz lezení do regálů a na ně

 • regály označit nosností a nepřetěžovat

 • pro přístup k vyšším patrům regálů používat schůdky či žebříky

 • při odebírání materiálu a nářadí z vyšších poloh pamatovat na možné uvolnění a pád okolních materiálů a nářadí

 • vybavit sklady lékárničkami první pomoci

 • účastnit se vstupních a periodických lékařských prohlídek

 • nezdvihat těžší břemena než dovolují bezpečnostní předpisy (muži 50 kg, ženy 20 kg)

 • řídit se bezpečnostními značkami

 • soustředit se na vykonávanou činnost

 • dodržovat příkazy a nařízení

 • nepřeceňovat vlastní schopnosti

Používání zařízení pro zdvihání a přemisťování břemen:

a) přimáčknutí, rozdrcení 2b

b) pád předmětů 2c

Bezpečnostní opatření při zdvihání a přemisťování břemen:

 • zajistit, aby se zaměstnanci nepohybovali pod zavěšeným břemenem

 • obsluhu strojů, vázání břemen provádět pouze řádně vyškolenými a poučenými zaměstnanci

 • zajistit vzájemnou koordinaci obsluhy a vazače břemen

 • práce provádět pouze za dostatečné viditelnosti

 • označit vázací prostředky, ukládat je na určené místo

 • při extrémním zhoršení povětrnostních podmínek zastavit provoz manipulace s břemeny

 • používat přidělené OOPP

Zemní práce:

a) přimáčknutí, rozdrcení 2b

b) naražení, nabodnutí, píchnutí 1b

c) přejetí 2b

d) pád předmětů 1c

e) pád z výšky nebo do hloubky 2b

f) dotyk s živými částmi elektrického zařízení 1c

g) tepelné záření elektrického oblouku 2a

h) fyziologické účinky vyplývající z nadměrného nebo opakovaného
přetížení 1c

i) neoprávněné spuštění nebo používání mechanizačních prostředků 2b

Bezpečnostní opatření při zemních pracích:

 • nosit vhodnou obuv odpovídající povětrnostním podmínkám, používat přidělené OOPP

 • před zahájením zemních prací zjistit druh a polohu všech vedení a zařízení uložených v zemi a vyznačit je

 • účastnit se instruktáže pracovníků a posádek pracovních mechanismů přímo na místě

 • výkop ve veřejných komunikacích označit příslušnými dopravními značkami, mechanickou zábranou při snížené viditelnosti osvětlením

 • odkryté a podkopané kabely a jejich soubory nezavěšovat na potrubí a sousední kabely

 • během činnosti zemních strojů nevstupovat do zóny dosahu pracovních částí stroje

 • při ručně prováděném výkopu dodržovat dostatečný rozestup pracovníků

 • vykopanou zeminu ukládat min. 50 cm od hrany výkopu

 • případné převisy zeminy ve výkopu bezpečným způsobem odstranit

 • přerušit výkopové práce narazí-li se na neznámé zařízení a pokračovat na pokyn dozírajícího odpovědného pracovníka

 • ve výkopu neustále sledovat stav půdy

 • výkop zajistit pažením objeví-li se v zemině trhliny, nebo s výskytem tekoucích písků

 • výkopy, které křižují nebo jdou v souběhu s elektrickými kabely, plynovým potrubím, parním potrubím a jinými vedeními neprovádět pomocí železných sochorů, sbíječek apod. Strojní vykopávky v těchto případech provádět do vzdálenosti. 1 m a větší

 • při práci v blízkosti železničního tělesa postupovat podle železničních předpisů

 • při práci ve výkopech s výskytem plynů (v blízkosti plynového potrubí) učinit opatření k jejich odvádění

 • při práci ve výkopech se silně prašnými materiály nebo zařízeními produkujícími škodlivé výpary či plyny zajistit dostatečné odvětrávání výkopu

 • zajistit, aby zemní práce prováděli vždy alespoň dva pracovníci, zejména na odlehlých pracovištích, při výkopech hlubších než 1,3 m a při nebezpečných pracích

 • na frekventovaných místech zřídit podél výkopů zábradlí vzdálené od okraje alespoň 1,5 m nebo výkopy bezpečným způsobem zakrýt

 • provést odvodnění terénu podél výkopů případně i výkopů samých

 • prostor smykového klínu nepaženého výkopu nezatěžovat stavebními činnostmi, materiálem ani provozem mechanismů

 • větší kusy balvanů, zbytky základů apod. nacházející se ve stěně výkopu uvolnit a svalit na dno výkopu

 • na přístupových cestách k prostoru, kde pracují zemní stroje umístit výstražnou tabulku se zákazem vstupu nepovolaným osobám

 • dodržovat zákaz používat k sestupu či výstupu z výkopu konstrukce pažení

 • ve výkopech hlubších než 1,5 m používat k výstupu či sestupu žebříky přesahující okraj výkopu o 1,1 m

 • pro zásyp dopravovaný do výkopu ručními kolečky zřídit při okraji výkopu pevnou zarážku

 • stabilitu stěn výkopů zajistit svahováním, pažením nebo vyztužením stěn ve výkopech hlubších než 1,3 (1,5) m

 • obsluhovat a řídit stavební stroje mohou jen pracovníci vlastnící k obsluze a řízení oprávnění

 • řídit se bezpečnostními značkami

 • soustředit se na vykonávanou činnost

 • dodržovat příkazy a nařízení

 • nepřeceňovat vlastní schopnosti

Zednické práce:

a) přimáčknutí, rozdrcení 2b

b) naražení, nabodnutí, píchnutí 1b

c) pád předmětů 1c

d) pád z výšky nebo do hloubky 2b

e) kontakt s látkami a prachy se škodlivými účinky 2a

f) fyziologické účinky vyplývající z nadměrného nebo opakovaného
přetížení 1c

Bezpečnostní opatření při zednických pracích:

 • nosit vhodnou obuv odpovídající povětrnostním podmínkám, používat přidělené OOPP

 • zdění výše položených částí provádět pouze z pracovních podlah, lešení nebo pomocných konstrukcí

 • při manipulaci s vápnem zejména jeho hašením dodržovat technologický postup, chránit pokožku a oči

 • při zdění a povrchových úpravách zdiva dbát zvýšené ochrany očí, jakož i při práci s vápnem a maltou

 • materiál na zdění (cihly, tvárnice, maltu apod.) ukládat tak, aby zůstal dostatečný prostor pro práci

 • používat zajištění proti pádu na všech volných okrajích stavby nebo proti vypadnutí otvory ve svislých stěnách stavby

 • všechny otvory a prostupy (výtahové šachty, prostory schodišť apod.) po celou dobu práce bezpečně zakrýt nebo ohradit

 • kontrolu svislosti stěn (vážení) zejména na nároží, zakončení zdí, otvorů apod. provádět pouze s použitím prostředků proti pádu

 • ihned po skončení prací spojených s osazováním schodů tyto opatřit na volném okraji bezpečným ochranným zábradlím

 • pomocné konstrukce, lešení a pracovní podlahy nepřetěžovat materiálem a při jeho ukládání dbát na stabilitu

 • nezdvihat těžší břemena než dovolují bezpečnostní předpisy (muži 50 kg, ženy 20 kg)

 • soustředit se na vykonávanou činnost

 • dodržovat příkazy a nařízení

 • nepřeceňovat vlastní schopnosti

Práce ve výškách a nad hloubkou:

a) přimáčknutí, rozdrcení 2b

b) naražení, nabodnutí, píchnutí 1b

c) pád předmětů 1c

d) pád z výšky nebo do hloubky 2b

Bezpečnostní opatření při práci ve výškách:

 • dodržovat zákaz užívání různých improvizovaných způsobů ke zvýšení místa práce (vratké předměty, sudy, kbelíky, bedny apod.)

 • k výstupu a sestupu na zvýšené pracovní podlahy, plošiny, lešení apod. používat pouze žebříků nebo schodů

 • v místech, kde není zhotoveno zajištění proti pádu, zamezit přístup pevnou zábranou

 • ochranné zábradlí (jedno, dvou a vícetyčové) opatřit zarážkou u podlahy o min. výšce 15 cm

 • dodržet výšku ochranného zábradlí min. 110 cm

 • ochranné poklopy na otvorech a prohlubních v podlahách zajistit proti horizontálnímu posunutí

 • u ochranných a záchytných konstrukcí věnovat zvýšenou pozornost místům jako jsou rohy, vybočení, otvory, schody, místa pro příjem materiálu a přístupová místa

 • v technologickém postupu práce uvádět místa upevnění úchytného nebo přídavného lana pro osobní zajištění proti pádu

 • dodržovat zákaz zkracování bezpečnostního lana pomocí uzlů

 • bezpečnostní lano chránit před znečištěním kyselinami nebo jinými žíravinami, oleji, rozpouštědly apod., před nadměrným znečištěním a zadíráním ostrohranných úlomků a ostrých částic kamenného prachu, dotekem s předměty o vyšší teplotě

 • při práci na střeše provést zajištění:

 • na volném okraji střechy proti pádu mimo objekt

 • na pracovní ploše střechy proti sesutí k okraji

 • proti propadnutí střešní krytinou

 • prostory, nad kterými se pracuje, zajistit tak, aby

Nahrávám...
Nahrávám...