dnes je 13.7.2024

Input:

BOZ při obecně prospěšné práci (výkon alternativního trestu)

28.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.15
BOZ při obecně prospěšné práci (výkon alternativního trestu)

JUDr. Anna Janáková

Související právní předpisy

  • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zejména ust. § 62 až 65, § 48 odst. 4 a § 49.

  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ust. § 2900 a následující.

  • Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, zejména ust. § 2. § 4 odst. 2 písm. d).

Charakteristika obecně prospěšných prací

Forma trestu

Obecně prospěšné práce jsou alternativní typ trestu, který reguluje trestní zákon a je v českém právním řádu zakotven již od roku 1996.

Soud může uložit trest obecně prospěšných prací, odsuzuje-li pachatele za přečin. Soud zpravidla trest obecně prospěšných prací neuloží, jde-li o pachatele, kterému byl trest obecně prospěšných prací v době tří let předcházejících uložení tohoto druhu trestu přeměněn na trest odnětí svobody. Jako samostatný trest může být trest obecně prospěšných prací uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba.

Na pachatele, kterému byl uložen trest obecně prospěšných prací, se hledí, jako by nebyl odsouzen, jakmile byl trest vykonán nebo bylo od výkonu trestu nebo jeho zbytku pravomocně upuštěno.

Výměra trestu

Trest obecně prospěšných prací může soud uložit ve výměře od 50 do 300 hodin; soud může pachateli uložit i přiměřená omezení a přiměřené povinnosti, směřující k tomu, aby vedl řádný život. Zpravidla je pachateli také uloženo, aby podle svých sil nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou přečinem způsobil nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané přečinem.

U pachatelů ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v zájmu využití výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to samostatně nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených povinností, též některá z výchovných opatření uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití podmínek stanovených pro mladistvé.

Přiměřená omezení a přiměřené povinnosti

Soud může jako přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uložit například podrobit se výcviku pro získání vhodné pracovní kvalifikace, podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy, zdržet se návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných společenských akcí a styku s určitými osobami, zdržet se neoprávněných zásahů do práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob,  veřejně se osobně omluvit poškozenému, nebo poskytnout poškozenému přiměřené zadostiučinění.

Bezplatný výkon

Obecně prospěšné práce nesmí sloužit výdělečným účelům odsouzeného. Obecně prospěšné práce je odsouzený povinen vykonat osobně a bezplatně ve svém volném čase nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy soud nařídil výkon tohoto trestu.

Druhy vykonávaných prací

Trest obecně prospěšných prací spočívá v povinnosti odsouzeného provést ve

Nahrávám...
Nahrávám...