dnes je 18.7.2024

Input:

BOZ při umělecké, kulturní, reklamní a sportovní činnosti dětí

8.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.21
BOZ při umělecké, kulturní, reklamní a sportovní činnosti dětí

JUDr. Anna Janáková

Související právní předpisy

 • Úmluva č. 182, o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce, z roku 1999, převzata 90/2002 Sb. m. s.

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ust. § 34, § 35.

  • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zejména ust. § 121 až § 124.

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména ust. § 101, § 103 až § 106, § 245 a § 246.

 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ust. § 2 až § 8.

 • Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zejména ust. § 41 a následující.

  • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

  • Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zejména ust. § 6 odst. 1 písm. i).

Dětská práce

Encyklopedie Wikipedie definuje dětskou práci jako pracovní činnost, která je vykonávána dítětem, a která negativně ovlivňuje jeho zdraví a duševní rozvoj a znemožňuje mu dosáhnout vzdělání.

Mezinárodní organizace práce

Mezinárodní organizace práce (dále též "MOP") sleduje vývoj dětské práce ve světě sběrem informací a statistických dat a údaje vyhodnocuje. Svými prostředky se snaží zabránit fenoménu dětské práce a přijímá k tomu účelu úmluvy a doporučení. Na základě těchto úmluv a doporučení jednotlivé státy, které úmluvy ratifikují, přijímají opatření k potírání dětské práce v ústavách a legislativě vůbec.

OSN

Rovněž Organizace spojených národů se zabývá ochranou dítěte a jeho práv na vzdělání a ochranou před dětskou prací.

Úmluvy ratifikované ČR

Česká republika je vázána následujícími úmluvami, které se týkají dětské práce:

Číslo úmluvy Název a rok přijetí Datum ratifikace ČR Publikace ve Sbírce zákonů 
138  Úmluva MOP o minimálním věku, 1973  26. 4. 2007  24/2008 Sb. m. s. 
182  Úmluva MOP o odstranění nejhorších forem dětské práce, 1999  19. 6. 2001  90/2002 Sb. m. s. 
-  Úmluva OSN o právech dítěte, 1989  7. 1. 1991  104/1991 Sb. 

Úmluva o nejnižším věku stanoví jako nejnižší věk pro vstup do zaměstnání věk 15 let. Úmluva o právech dítěte zdůrazňuje především právo dítěte na vzdělání.

Pracovněprávní způsobilost v ČR

Pracovněprávní způsobilost být zaměstnancem (tedy účastnit se závislé práce ve smyslu zákoníku práce) vzniká nezletilé fyzické osobě, která dovršila patnáct let věku a ukončila povinnou školní docházku; jen taková osoba se může zavázat k výkonu závislé práce podle zákoníku práce.

Zákaz práce dětí v ČR

Český právní řád nepřipouští práci dětí. Podle ust. § 34 občanského zákoníku je zakázána závislá práce:

• nezletilých mladších než patnáct let nebo

• nezletilých, kteří neukončili povinnou školní docházku.

Výjimka pro uměleckou, kulturní, reklamní a sportovní činnost

Občanský zákoník však připouští, že tito nezletilí mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost, a to za podmínky stanovených zákonem. Tímto zákonem je zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Charakteristika umělecké, kulturní, reklamní a sportovní činnosti dětí

Dítě

Za dítě, které může podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, vykonávat uměleckou kulturní, sportovní nebo reklamní činnost (dále též obecně "činnost"), se považuje fyzická osoba mladší 15 let, nebo starší 15 let, pokud nemá ukončenou povinnou školní docházku, a to až do doby jejího ukončení; tedy fyzická osoba, která ještě nemá pracovněprávní způsobilost.

Zákonem umožněné druhy činností

Dítě může vykonávat pouze:

 • -> uměleckou a kulturní (zejména vytváření autorských děl nebo provádění uměleckých výkonů podle autorského zákona a provádění úkonů zejména v oblasti hudební, pěvecké a taneční),
 • -> sportovní (provádění sportovních výkonů na veřejnosti) a
 • -> reklamní činnost (úkony v reklamě podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, a úkony v propagaci výrobků, služeb nebo jiných objektů a předmětů a činnost v modelingu),

a to pro právnickou nebo fyzickou osobu, která má tuto činnost v předmětu své činnosti.

Požadavky na vykonávanou činnost

Činnost, kterou bude dítě vykonávat, musí splňovat stanové požadavky. Tato činnost:

 • -> musí být přiměřená věku dítěte,
 • -> nesmí být pro dítě nebezpečná,
 • -> nebrání vzdělávání dítěte nebo jeho docházce do školy a účasti na výukových programech,
 • -> nepoškozuje zdravotní, tělesný, duševní stav dítěte, a jeho morální nebo společenský rozvoj.

Za činnost se nepovažuje

Za uměleckou, kulturní, sportovní a reklamní činnost dítěte se nepovažuje

 • - zájmová kulturní činnost v amatérských souborech a základních uměleckých školách,
 • - vystupování na uměleckých a kulturních akcích pořádaných školou, školským zařízením nebo ústavem sociální péče nebo na akcích, na kterých se škola, školské zařízení nebo ústav sociální péče organizačně podílí,
 • - činnost konaná v rámci výchovy a vzdělávání ve školách a školských zařízeních v souladu se vzdělávacími programy,
 • - účast na uměleckých a sportovních soutěžích, pokud nejde o činnosti za odměnu, nebo
 • - činnost konaná v rámci
Nahrávám...
Nahrávám...