dnes je 14.7.2024

Input:

Brusky

30.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.4
Brusky

Ing. Zdeněk Juránek

Definice brusky

Brusky jsou nejčastěji definovány jako obráběcí stroje s hlavním pohybem kruhovým (otáčivým), který koná brousící nástroj. Používají se pro získání přesného tvaru, rozměru a jakosti povrchu za velmi malého úběru obráběného materiálu při velké obvodové rychlosti nástroje. Podle použití, konstrukce a jiných parametrů rozeznáváme zejména brusky hrotové, bezhroté a rovinné.

Hlavní pohyb hrotových brusek je rotační, použitým nástrojem je brusný kotouč na vřeteníku. Obrobek je upnut v hrotech brusky a vykonává rovněž rotační pohyb. U brusek univerzálních je možné vřeteník natáčet a přestavovat, tyto brusky slouží k obrábění rotačních i kuželových ploch. Rám hrotové brusky se skládá z lože a stolu, na kterém je upevněn unášecí vřeteník, koník a brousící vřeteník. Mezi vřeteníkem a koníkem je upnut broušený kus, pohyb je rotační. Brusný kotouč uložený na brousícím vřeteníku koná posuvné přestavovací pohyby a zároveň rotuje.

Druhy brusek

Bezhrotové brusky jsou charakteristické jiným způsobem upevnění obrobku, který je uložen na pravítku (vodicí liště), z jedné strany se opírá o vodicí kotouč a ze strany druhé o kotouč brousící, upevněný v přestavitelném vřeteníku. Obrobek se otáčí vlivem tření, broušení je realizováno v důsledku rozdílných obvodových rychlostí obou kotoučů.

Rovinné brusky slouží pro broušení rovinných ploch, z hlediska polohy nástroje jsou rozdělovány na brusky pracující čelem nebo obvodem brousicího kotouče a s vodorovnou nebo svislou osou nástroje.

Největšími jsou zpravidla brusky portálové, sloužící např. k broušení vodicích ploch obráběcích strojů. U těchto kovoobráběcích strojů nesou stojany spojené příčkou příčník, po kterém se pohybuje vřeteník nesoucí nástroj.

Brusky pro nástroje (ostřičky) slouží k ostření nástrojů, ozubení apod., mají univerzálně přestavitelný brousící vřeteník a jsou zpravidla vybaveny celou řadou doplňkového příslušenství.

Nejčastější nebezpečí

Mezi nejčastější nebezpečí související s provozem brusky na kov patří např.:

  • - zranění obličeje i očí odlétajícími úlomky a drobnými částicemi,
  • - zranění obsluhy a jiných osob nacházejících se v blízkosti úlomky kotouče při jeho destrukci,
  • - zasažení, pohmoždění, udeření obsluhy odmrštěným obrobkem,
  • - zachycení volně vlajících částí oděvu, rukávů, vlasů, šály, obvazů apod. rotujícími částmi,
  • - zachycení a odhození obroku, vtažení obrobku i ruky obsluhy mezi brusný kotouč a vnitřní okraj podpěry či krytu,
  • - poranění prstů při styku s brousícím kotoučem,
  • - poranění nohou v případě pádu broušeného materiálu, nástroje či jiného těžkého předmětu,
  • - nadměrná prašnost vznikající při broušení.

Základní požadavky

Základní požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provozu brusek určených k obrábění kovů stanoví § 60 vyhl. č. 48/1982 Sb. Mezi v tomto ustanovení definované požadavky patří zejména nutnost trvanlivého vyznačení smyslu otáčení brousicího nástroje na vhodném místě každé brusky. Brousicí vřeteník musí být opatřen blokovacím zařízením, které zabraňuje při změně otáček brousicího vřetena zařazení tak vysokých otáček, při nichž by byla překročena nejvyšší dovolená obvodová rychlost brousicího kotouče.

Brusky, u nichž nelze použít blokovacího zařízení a u nichž se změna otáček brousicího vřetena provádí výměnou řemenic, přehazováním řemenů nebo podobným způsobem, musí být opatřeny na dobře viditelném místě štítkem s uvedením přiřazení průměru řemenic k průměru brousicího kotouče a jeho obvodové rychlosti. Brousicí nástroje musí být zajištěny proti samovolnému uvolnění při broušení z vřetena nebo z upínacího zařízení.

Brusky s brousicími nástroji z umělého brusiva s obvodovou rychlostí větší než 10 m/s musí být opatřeny, pokud brousicí nástroj nepracuje uvnitř obráběného předmětu, takovým ochranným krytem, který se při roztržení nebo uvolnění brousicího nástroje neroztříští.

Vyhláška 48/1982 Sb. dále v § 61 definuje základní požadavky na brousicí nástroje z umělých brusiv. Brousicí a řezací kotouče, brousicí segmenty, tělíska a jiné brousicí nástroje musí být dle zmiňovaných ustanovení označeny základními technickými údaji (např. přípustnou obvodovou rychlostí, průměrem kotouče). Skladované brousicí nástroje musí být chráněny před mechanickým poškozením, vlhkem a mrazem a při přepravě musí být vyloučena možnost jejich poškození.

Před upnutím brousicího nástroje se musí překontrolovat vhodnost jeho použití podle štítku a nástroj se musí prohlédnout, zda není poškozen. Brousicí nástroje se smějí upínat pouze do vhodných upínacích přírub a lepit je lze pouze prostředky a způsobem, který stanovil výrobce brusiva. Po upnutí brousicího nástroje na brusku se musí uvést každý nástroj do zkušebního chodu, při kterém nesmí být nikdo v nebezpečném prostoru brusky a po jehož skončení se musí orovnat brousicí nástroj předepsaným způsobem.

U brousicích kotoučů určených pro rychlostní broušení musí být v souladu § 62 vyhl. č. 48/1982 Sb. vyzkoušena jejich mechanická pevnost. Ochranný kryt těchto brousicích nástrojů musí být vyhotoven tak, aby úhel otevření byl co nejmenší a aby jeho konstrukce umožnila úplné uzavření brousicího nástroje po dobu zkoušení. Funkce a účinnost prototypu ochranného krytu a jeho částí musí být prověřena destrukčními zkouškami. Na ochranném krytu nebo na brousicím vřeteníku musí být trvale vyznačena nejvyšší pracovní obvodová rychlost. Seřizovací a upevňovací části ochranných krytů u brousicích nástrojů s velkou kinetickou energií musí být opatřeny deformačními prvky, které pohltí energii rotujícího brousicího nástroje.

Pokud bude zaměstnavatel při stanovení jednotlivých bezpečnostních opatření vycházet nejen z požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale i z požadavků v současné době již neplatných předpisů (např. ČSN 20 0700), je možné přijmout i některá další níže uvedená opatření v rámci prevence rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců při práci na kovoobráběcích bruskách.

Umístění brusek

Brusky mají být v provozu umístěny tak, aby ve směru roviny rotace brousícího kotouče nebyla umístěna žádná stanoviště pracovníků. Stolní, stojanové a kyvadlové brusky mohou být umístěny svou zadní částí v bezprostřední blízkosti stěn, pokud to nevadí čištění a údržbě brusek i odsávacího zařízení.

Doprava brusek

Při vnitropodnikové dopravě brousicích kotoučů je nutno používat odpružených vozíků s pryžovými balónovými obručemi. Dopravované brousicí kotouče se musí podložit vrstvou písku, pilin nebo jiného měkkého materiálu. Výška sloupců nesmí přesahovat 500 mm a mezi kotouče se doporučuje vkládat vložky z měkkého materiálu.

Skladování brusek

Brousicí kotouče neupnuté v přírubách se musí skladovat ve skříních nebo regálech. Pokud jsou kotouče při skladování uloženy na stojato, má být skříň nebo regály vyloženy dřevem nebo jiným měkkým materiálem. Zvlášť tenké kotouče se při skladování nesmějí ukládat na stojato. Je zakázáno ponechávat volně

Nahrávám...
Nahrávám...