dnes je 18.7.2024

Input:

Elektrické ruční nářadí

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.1
Elektrické ruční nářadí

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Obecné bezpečnostní požadavky

 • V provozu smí být používáno jen přenosné elektrické nářadí schváleného typu.

 • S přenosným elektrickým nářadím smějí pracovat jen zaměstnanci, kteří byli seznámeni s bezpečnými pracovními metodami, bezpečnostními předpisy při práci s elektromechanickým přenosným nářadím, s postupem při poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem a s návodem k obsluze.

 • Elektromechanické přenosné nářadí smí být zaměstnanci vydáno po pečlivém přezkoušení správného stavu a chodu.

 • Při práci s tímto nářadím musí zaměstnanec podle druhu ohrožení (ohrožení mechanické, elektrickým proudem, hlukem, vibracemi, prachem apod.) používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky.

 • Zdvíhání nebo spouštění elektromechanického přenosného nářadí se nesmí provádět za přívodní kabely.

 • Důkladnou zkoušku provádí osoba znalá v elektrotechnice.

 • Dvoučelisťová sklíčidla nesmějí být používána k upínání nástrojů s rotačním pohybem.

 • Seřizování, čištění, mazání a opravy mechanického nářadí smějí být prováděny, jen je-li nářadí v klidu.

 • Nářadí se smí odkládat, přenášet nebo opouštět, jen když je v klidu. Nářadí se může přenášet jen za část k tomu určenou.

 • Před každým použitím musí obsluha pečlivě zkontrolovat zda nejsou poškozené kryty nebo jiné části nářadí. Dále musí zkontrolovat všechny pohyblivé části, které mohou ovlivnit správnou funkci nářadí a posoudit, zda jsou schopny řádně pracovat a plnit všechny určené funkce. Poškozené nářadí a nářadí, které nelze spínačem vypnout, nebo zapnout, se nesmí používat.

 • Před připojením nářadí do sítě se musí obsluha přesvědčit, zda je spínač vypnutý, u nářadí vybavených zajišťovacím tlačítkem, nesmí být toto tlačítko zatlačeno, tj. zablokováno na stálý chod.

 • Nářadí a nářadí ve spojení s nástavci se může používat pouze k pracím, ke kterým je určeno.

 • Upevňovací a seřizovací klíče a kličky se nesmí ponechávat zastrčeny na nářadí. Před zapnutím se musí obsluha přesvědčit, zda jsou odstraněny z pohyblivých a rotujících částí nářadí upínací klíče, kličky a seřizovací prvky.

 • Před zahájením práce musí obsluha zkontrolovat, zda napětí na štítku nářadí souhlasí s napětím el. sítě.

 • Před započetím práce s nářadím je nutno se přesvědčit, zda ve zdivu betonu, nebo jiném materiálu není elektrické vedení, plynové nebo vodovodní potrubí, apod., např. detektorem kovů.

 • Nejlépe a nejbezpečněji nářadí pracuje v doporučeném pracovním rozsahu. Nářadí nesmí být trvale přetěžováno, jakmile obsluha sluchem pozná, že otáčky motoru nadměrně klesají, nebo rukou zjistí přehřátí pláště nebo skříně nářadí (nad 60 °C), musí práci přerušit, popř. ochladit nářadí chodem naprázdno bez zatížení.

 • Předmět obráběný nebo opracovávaný nářadím musí být zajištěn proti nežádoucímu pohybu. K upínání předmětů je nutno používat upínacích přípravků, svorek nebo šroubového svěráku. Držení předmětu přímo v rukou je nebezpečné.

 • Pracoviště, pracovní stůl, apod., místa, kde se používá nářadí, je nutno udržovat v čistotě a pořádku.

 • Při práci s nářadím si musí obsluha zajistit bezpečný postoj (pevné postavení), stabilitu a rovnováhu. S nářadím se nesmí pracovat z vratkých předmětů.

 • Elektrické nářadí je většinou v otevřeném krytí, tzn. v takovém, aby mohlo být nejen větráno, ale aby do něj nemohly vnikat malé předměty a částice. Nářadí tedy není chráněno před vodou, nesmí být proto vystaveno dešti, nesmí se používat ve vlhku, mokru, ani ve výbušném prostředí.

 • Nářadí se musí udržovat v čistotě, větrací otvory musí být čisté a průchodné, do motoru se nesmí dostat cizí tělíska. Rukojeti se musí udržovat suché, čisté a je nutno je chránit před olejem a mastnotou.

 • Při práci s nářadím je nutno se vyhnout dotyku uzemněných předmětů (např. potrubí, topných těles, sporáků, ledniček).

 • Nářadí se nesmí přenášet za přívodní kabel, ani se nesmí tento kabel používat k vytažení vidlice ze zásuvky.

 • Při používání nářadí se musí chránit pohyblivé přívody el. proudu vhodným způsobem proti poškození (nesmí vést přes ostré hrany, v blízkosti horkých povrchů, otevřeného ohně, musí být chráněny před mastnotami, apod.). Přívodní kabel nesmí být namáhán tahem. Ve venkovním prostředí nutno používat prodlužovací kabel příslušně označený a určený pro toto prostředí.

 • Přívodní kabel, prodlužovací kabel, vidlici, návlačku je nutno pravidelně kontrolovat. Jsou-li tyto části poškozené, nesmí se nářadí používat do doby než bude odborně opraveno.

 • Především při práci s nářadím s rotujícími nástroji (vrtačky, vrtací kladiva, brusky, šroubováky aj.) vzniká nebezpečí zachycení částí oděvu. Proto musí mít pracovník upnutý pracovní oděv. Obsluha nesmí nosit hodinky, řetízky, přívěsky apod. Uvedené druhy nářadí je někdy nebezpečné při jejich činnosti držet v rukavicích. Má-li obsluha delší vlasy, musí používat síťku na vlasy. Při práci ve venkovním prostředí se doporučuje používat gumové rukavice a obuv s protiskluzovou podrážkou.

 • V případě potřeby musí být použit odsavač prachu.

 • Je-li obsluha při práci s nářadím ohrožena prachem, odletujícími částicemi apod., musí používat OOPP.

 • Dochází-li při provozu nářadí k nadměrné hlučnosti a vibracím, musí obsluha používat OOPP.

 • Nářadí zapojené do sítě nesmí obsluha přenášet s prstem na spínači.

 • Nástroje musí být udržovány ostré a čisté.

 • Nepoužívané nářadí musí být uloženo na suchém, výše položeném místě.

 • Poškozené nářadí, díly, ochranné kryty, vadné spínače apod. musí být řádně opraveny a vyměněny.

 • Má-li zaměstnanec nářadí vydáno na dobu delší než je 1 směna, musí být prováděny kontroly nářadí na pracovišti před zahájením práce ve směně a po skončení práce s nářadím ve směně v předepsaném rozsahu dle ČSN 33 1600, čl. 5.2.

 • K této skupině nářadí patří např. hoblíky, horkovzdušné pistole, kotoučové pily, nůžky na plech, šroubováky, vrtačky, stříhače živých plotů aj.

Požadavky z norem

Všeobecně

 1. Nářadí předepsaným způsobem označeno

  ČSN 36 1559-1

  čl. 7.1

 2. Značení musí být snadno čitelné a trvanlivé

  ČSN 36 1559-1

  čl. 7.15

 3. Nářadí musí být zakryto tak, aby byla zajištěna dostatečná ochrana před nahodilým stykem s živými částmi a u nářadí ochrany II též s kovovými částmi oddělenými od živých částí pouze funkční izolací, a to i po odstranění odnímatelných částí

  ČSN 36 1559-1

  čl. 8.1

 4. Kryty nářadí nesmějí mít žádné otvory umožňující přístup k živým částem, kromě otvorů nezbytných pro používání a funkci nářadí

  ČSN 36 1559-1

  čl. 8.1

 5. Pohyblivé části musí být, pokud je to slučitelné s používáním a prací nářadí, uspořádány nebo zakryty tak, aby při normálním používání byla zajištěna odpovídající ochrana před poraněním osob

  ČSN 36 1559-1

  čl. 18.1

 6. Vrtačky a příklepové vrtačky

  Kličky pro ovládání sklíčidel nesmějí být připevněny k vrtačce pomocí řetízku, šňůry ani jinými podobnými způsoby

  ČSN EN 50144-2-1

  ed. 2, čl. 18.101

 7. Nářadí předepsaným způsobem označeno

  ČSN EN 50144-2-1

  ed. 2, čl. 7.1

 8. Značení musí být snadno čitelné a trvanlivé

  ČSN EN 50144-2-1

  ed. 2, čl. 7.1

 9. Provozovatel/uživatel má k dispozici návod pro používání, se kterým seznámil obsluhu a ostatní zainteresované osoby

  ČSN EN 50144-2-1

  ed. 2, čl. 7.1

 10. Šroubováky a rázové šroubováky

  Nářadí předepsaným způsobem označeno

  ČSN EN 50144-2-2

  ed. 2, čl. 7.1

 11. Značení musí být snadno čitelné a trvanlivé

  ČSN EN 50144-2-2

  ed. 2, čl. 7.1

 12. Provozovatel/uživatel má k dispozici návod pro používání, se kterým seznámil obsluhu a ostatní zainteresované osoby

  ČSN EN 50144-2-2

  ed. 2, čl. 7.1

 13. Dodržován pokyn "Při práci s rázovými šroubováky se používají ochranné prostředky sluchu“

  ČSN EN 50144-2-2

  ed. 2, čl. 7.13.101

 14. Brusky, talířové rovinné brusky a leštičky

  Brusky, leštičky a talířové rovinné brusky musí být předepsaným způsobem označeny

  ČSN EN 50144-2-3

  čl. 7.1

 15. Provozovatel/uživatel má k dispozici návod k používání, včetně doplňujících pokynů

  ČSN EN 50144-2-3

  čl. 7.13.1

 16. Obsluha musí být upozorněna na to, že musí zkontrolovat, zda otáčky vyznačené na kotouči jsou rovné nebo vyšší než jmenovité otáčky brusky

  ČSN EN 50144-2-3

  čl. 7.13.2

 17. Obsluha se ujistila, že rozměry kotouče jsou vhodné pro použití na brusce

  ČSN EN 50144-2-3

  čl. 7.13.2

 18. Skladování brousících kotoučů a manipulace s nimi probíhá s opatrností a v souladu s pokyny výrobce

  ČSN EN 50144-2-3

  čl. 7.13.2

 19. Obsluha před použitím prohlédne brousící kotouč a nepoužívá olámané, prasklé nebo jinak poškozené výrobky

  ČSN EN 50144-2-3

  čl. 7.13.2

 20. Obsluha se ujišťuje, že jsou kotouče se stopkou a brousící tělíska upevněna v souladu s pokyny výrobce

  ČSN EN 50144-2-3

  čl. 7.13.2

 21. Obsluha se ujišťuje, že jsou namontovány poddajné podložky brousícího nástroje, jsou-li dodávány s brousícím nástrojem, a je-li jejich používání požadováno

  ČSN EN 50144-2-3

  čl. 7.13.2

 22. Obsluha se ujišťuje, že je brousící nástroj řádně namontován a upevněn a poté spustí nářadí naprázdno v bezpečné poloze po dobu 30 s, zjistí-li nepřiměřené vibrace nebo jiné závady, nářadí obsluha ihned vypne

  ČSN EN 50144-2-3

  čl. 7.13.2

 23. Je-li s nářadím dodáván ochranný kryt, nikdy se nepoužívá nářadí bez takového ochranného krytu

  ČSN EN 50144-2-3

  čl. 7.13.2

 24. Musí být dodržován zákaz používat oddělená redukční pouzdra nebo adaptéry k přizpůsobení brousících kotoučů s větším otvorem

  ČSN EN 50144-2-3

  čl. 7.13.2

 25. Obsluha se ujistí v případě nářadí určeného k používání kotouče s vnitřním závitem, zda je závit v kotouči dostatečně dlouhý vzhledem k délce vřetene

  ČSN EN 50144-2-3

  čl. 7.13.2

 26. Obrobek musí být řádně upevněn

  ČSN EN 50144-2-3

  čl. 7.13.2

 27. Řezací kotouč k broušení bokem kotouče se nepoužívá

  ČSN EN 50144-2-3

  čl. 7.13.2

 28. Jiskry odletující při používání nářadí nevyvolávají nebezpečí (poranění osoby, zapálení hořlavé látky)

  ČSN EN 50144-2-3

  čl. 7.13.2

 29. Pokud obsluha pracuje s nářadím v prašném prostředí, kontroluje, zda jsou ventilační otvory nářadí čisté

  ČSN EN 50144-2-3

  čl. 7.13.2

 30. Je používána ochrana zraku a sluchu, měly by být používány také další osobní ochranné prostředky jako např. respirátor, rukavice, ochranná přilba a pracovní zástěra

  ČSN EN 50144-2-3

  čl. 7.13.2

 31. Obsluha musí být upozorněna na to, že kotouč pokračuje v otáčení i po vypnutí nářadí

  ČSN EN 50144-2-3

  čl. 7.13.2

 32. Brusky o jmenovitém průměru nástroje větším než

  127 mm musí mít nejméně dvě rukojeti

  ČSN EN 50144-2-3

  čl. 18.3

 33. Brusky o jmenovitém průměru nástroje větším než 55 mm musí být opatřeny pevným ochranným krytem

  ČSN EN 50144-2-3

  čl. 18.101

 34. Mezera mezi vnitřkem ochranného krytu a obvodem nového brousícího nástroje o maximálním průměru stanoveném výrobcem musí být v případě kotoučů o vnějším průměru nepřesahujícím 130 mm menší než 8 mm a v případě kotoučů o vnějším průměru větším než 130 mm musí být menší než 10 mm

  ČSN EN 50144-2-3

  čl. 18.101

 35. Bruska musí být upevněna ve stabilní poloze

  ČSN EN 50144-2-3

  čl. 18.102.1

 36. Uspořádání a konstrukce ochranných krytů

  ČSN EN 50144-2-3

  Příloha AA

 37. Požadavky na rozměry přírub

  ČSN EN 50144-2-3

  Příloha BB

 38. Rovinné brusky

  Rovinné brusky musí být předepsaným způsobem označeny

  ČSN EN 50144-2-4

  ed. 2 čl. 7.1

 39. Na pásových bruskách a rovinných bruskách s nepravidelným orbitálním pohybem musí být vyznačen smysl otáčení pásu nebo talíře a musí být provedeno jednoznačným způsobem, a to šipkou, vystouplou nebo zapuštěnou, nebo jiným způsobem, aby značení bylo alespoň stejně dobře viditelné a nesmazatelné

  ČSN EN 50144-2-4

  ed. 2 čl. 7.1 doplněk

 40. Obsluha musí být upozorněna na to, jak správně používat zařízení pro odsávání a sběr prachu

  ČSN EN 50144-2-4

  ed. 2 čl. 7.1 doplněk

 41. Obsluha musí být upozorněna na toxický nebo škodlivý prach vznikající při broušení (např. broušení nátěrů obsahujících olovo, některých druhů dřeva a kovu)

  ČSN EN 50144-2-45

  ed. 2 čl. 7.13.1

 42. Při práci s pásovými bruskami se doporučuje používání ochrany sluchu

  ČSN EN 50144-2-4

  ed. 2 čl. 7.13.101

 43. Kotoučové pily a kotoučové nůžky

  Na kotoučových pilách a kotoučových nůžkách musí být vyznačen smysl otáčení, toto označení musí být provedeno jednoznačným způsobem, a to vystouplou nebo zapuštěnou šipkou na pevném ochranném krytu nebo jiným způsobem, aby značení bylo alespoň stejně dobře viditelné a nesmazatelné

  ČSN EN 50144-2-5

  ed. 2 čl. 7.1 doplněk

 44. Nejsou používané deformované nebo prasklé kotouče

  ČSN EN 50144-2-5

  ed. 2 čl. 7.13.2 doplněk

 45. Nejsou používané kotouče z rychlořezné oceli

  ČSN EN 50144-2-5

  ed. 2 čl. 7.13.2 doplněk

 46. Nejsou používané kotouče, které neodpovídají předepsaným údajům

  ČSN EN 50144-2-5

  ed. 2 čl. 7.13.2 doplněk

 47. Obsluha musí být upozorněna na to, aby nezastavovala kotouče bočním tlakem na kotouč

  ČSN EN 50144-2-5

  ed. 2 čl. 7.13.2 doplněk

 48. Obsluha se ujišťuje, zda se pohyblivý kryt pohybuje volně a bez zadírání

  ČSN EN 50144-2-5

  ed. 2 čl. 7.13.2 doplněk

 49. Obsluha nezajišťuje kryt v otevřené poloze

  ČSN EN 50144-2-5

  ed. 2 čl. 7.13.2 doplněk

 50. Je nutno se ujistit, zda činnost mechanismu pro vracení systému ochranných krytů do klidové polohy je správná

  ČSN EN 50144-2-5

  ed. 2 čl. 7.13.2 doplněk

 51. Před výměnou kotouče, před seřizováním nebo před prováděním jakékoliv jiné údržby se provádí odpojení vidlice od síťového napájení

  ČSN EN 50144-2-5

  ed. 2 čl. 7.13.2 doplněk

 52. Průměr, tloušťka a další údaje řezacího kotouče vyhovují pro dané nářadí

  ČSN EN 50144-2-5

  ed. 2 čl. 7.13.2 doplněk

 53. Použitý řezací kotouč musí být vhodný pro otáčky, kterých dosahuje vřeteno nářadí

  ČSN EN 50144-2-5

  ed. 2 čl. 7.13.2 doplněk

 54. V případě kotoučových pil nejsou používány kotouče, jejichž tloušťka je větší, nebo jejichž rozvedení je menší než tloušťka rozpěrného klínu

  ČSN EN 50144-2-5

  ed. 2 čl. 7.13.2 doplněk

 55. Obsluha se ujišťuje, zda je rozpěrný klín nastaven tak, aby:

  • nejmenší vzdálenost mezi rozpěrným klínem a zuby pilového kotouče nebyla větší než 5 mm,

  • zuby pilového kotouče nepřesahovaly více než 5 mm pod nejnižší okraj rozpěrného klínu.

  ČSN EN 50144-2-5

  ed. 2 čl. 7.13.2 doplněk

 56. Obsluha používá vždy rozpěrný klín (s výjimkou případů, kdy se pilový kotouč ponořuje doprostřed opracovávaného kusu)

  ČSN EN 50144-2-5

  ed. 2 čl. 7.13.2 doplněk

 57. Při práci s kotoučovými pilami obsluha používá ochrany sluchu

  ČSN EN 50144-2-5

  ed. 2 čl. 7.13.2 doplněk

 58. Kotoučové pily a kotoučové nůžky musí být opatřeny odpovídajícím systémem ochranných krytů, které nesmí být možné odejmout bez pomoci nástroje

  ČSN EN 50144-2-5

  ed. 2 čl. 18.1

 59. Kotoučové pily musí mít nejméně dvě rukojeti, pomoci kterých se nářadí ovládá

  ČSN EN 50144-2-5

  ed. 2 čl. 18.3

 60. V případě pil o hmotnosti menší nebo rovné 6 kg může být za jednu z rukojetí považována motorová skříň, je-li vhodně tvarována

  ČSN EN 50144-2-5

  ed. 2 čl. 18.3

 61. Nástavec určený k používání s vrtačkou a tvořící tak kotoučovou pilu musí mít nejméně jednu rukojeť

  ČSN EN 50144-2-5

  ed. 2 čl. 18.3

 62. Kotoučové pily musí být opatřeny rozpěrným klínem

  ČSN EN 50144-2-5

  ed. 2 čl. 18.103

 63. Rozpěrný klín musí být po celé hloubce vyrovnán do roviny pilového kotouče a umístěn tak, aby volně procházel drážkou řezu a nevychyloval se směrem ke kotouči

  ČSN EN 50144-2-5

  ed. 2 čl. 18.103.1

 64. Tloušťka rozpěrného klínu nesmí být větší, než je šířka drážky řezu, ani menší, než je tloušťka tělesa pilového kotouče

  ČSN EN 50144-2-5

  ed. 2 čl. 18.103.1

 65. Celková hmotnost kotoučové pily určené k obsluze jednou osobou nepřesahuje 16 kg

  ČSN EN 50144-2-5

  ed. 2 čl. 18.107

 66. Kladiva, vrtací kladiva

  Obsluha musí být upozorněna na správné používání zařízení pro odsávání a sběr prachu (je-li jím nářadí opatřeno)

  ČSN EN 50144-2-6

  ed. 2 čl. 18.107

 67. Při práci s kladivy obsluha používá ochrany sluchu

  ČSN EN 50144-2-6

  ed. 2 čl. 7.13.101

 68. Vrtací kladiva o příkonu 700 W nebo vyšším musí mít nejméně dvě rukojeti, pomocí kterých se nářadí ovládá, jednou z rukojetí může být těleso nářadí, je-li vhodně tvarováno

  ČSN EN 50144-2-6

  ed. 2 čl. 18.3

 69. Vrtací kladiva, která mají přepínač umožňující volbu způsobu činnosti, musí být v činnosti s takovým přepínačem nastaveným v poloze odpovídající kombinované činnosti (údery a současné rotace)

  ČSN EN 50144-2-6

  ed. 2 čl. 16.2

 70. Provozovatel/uživatel má k dispozici návod k používání, se kterým seznámil obsluhu a ostatní zainteresované osoby

  ČSN EN 50144-2-6

  ed. 2 čl. 7.1

 71. Stříkací pistole

  Stříkací pistole nejsou používány ke stříkání hořlavých materiálů

  ČSN EN 50144-2-7

  čl. 7.13.2 doplněk

 72. K čištění stříkacích pistolí se nepoužívají hořlavá rozpouštědla

  ČSN EN 50144-2-7

  čl. 7.13.2 doplněk

 73. Obsluha musí být varována před nebezpečím styku se stříkaným materiálem a řídí se pokyny vyznačenými na nádobě s tímto materiálem nebo informacemi poskytovanými jeho výrobcem

  ČSN EN 50144-2-7

  čl. 7.13.2 doplněk

 74. Obsluha nepoužívá ke stříkání materiál, nezná-li nebezpečí spojená s jeho používáním

  ČSN EN 50144-2-7

  čl. 7.13.2 doplněk

 75. Provozovatel/uživatel má k dispozici návod k používání, se kterým seznámil obsluhu a ostatní zainteresované osoby

  ČSN EN 50144-2-7

  čl. 7.2

 76. Stříkací pistole musí být předepsaným způsobem označeny

  ČSN EN 50144-2-7

  čl. 7.1

 77. Stříkací pistole, u nichž je materiál vypuzován pod vysokým tlakem, musí být zakryty v místě trysky, aby bylo zabráněno neúmyslnému styku s ústím trysky

  ČSN EN 50144-2-7

  čl. 18.1 doplněk

 78. Nůžky na plech a prorážeče

  Nůžky na plech a prorážeče musí být předepsaným způsobem označeny

  ČSN EN 50144-2-8

  čl. 7.1

 79. Provozovatel/uživatel má k dispozici návod k používání, se kterým seznámil obsluhu a ostatní zainteresované osoby

  ČSN EN 50144-2-8

  čl. 7.2

 80. Na nůžkách musí být vyznačena maximální tloušťka plechu, který je možno stříhat, v milimetrech

  ČSN EN 50144-2-8

  čl. 7.1

 81. Závitořezy

  Závitořezy musí být předepsaným způsobem označeny

  ČSN EN 50144-2-9

  čl. 7.1

 82. Provozovatel/uživatel má k dispozici návod k používání, se kterým seznámil obsluhu a ostatní zainteresované osoby

  ČSN EN 50144-2-9

  čl. 7.2

 83. Na závitořezech musí být vyznačen maximální průměr závitu, který lze řezat, v milimetrech

  ČSN EN 50144-2-9

  čl. 7.1 doplněk

 84. Závitořezy se zkoušejí naprázdno

  ČSN EN 50144-2-9

  čl. 13.2.3 doplněk

 85. Držák závitníku musí být orientován vodorovně

  ČSN EN 50144-2-9

  čl. 13.2.4 doplněk

 86. Přímočaré pily

  Přímočaré pily musí být předepsaným způsobem označeny

  ČSN EN 50144-2-10

  čl. 7.1

 87. Na přímočarých pilách určených k řezání dřeva musí být vyznačena maximální tloušťka řezaného materiálu, v milimetrech

  ČSN EN 50144-2-10

  čl. 7.1doplněk

 88. Na přímočarých pilách určených k řezání dřeva musí být vyznačen počet vratných pohybů za minutu při chodu naprázdno

  ČSN EN 50144-2-10

  čl. 7.1 doplněk

 89. Je-li přímočará pila vybavena prostředky, které umožňují připojit vnější zařízení pro odsávání a sběr prachu, musí být obsluha informována, jak takové zařízení připojit

  ČSN EN 50144-2-10

  čl. 7.13 doplněk

 90. Pohybující se části nad vodící deskou musí být opatřeny krytem, který zabraňuje nahodilému styku s těmito částmi

  ČSN EN 50144-2-10

  čl. 18.1 náhrada

 91. Šavlové pily a přímočaré pily s dvěma protiběžnými pilovými listy

  Šavlové pily a přímočaré pily s dvěma protiběžnými pilovými listy musí být předepsaným způsobem označeny

  ČSN EN 50144-2-11

  čl. 7.1

 92. Na šavlových pilách a přímočarých pilách s dvěma protiběžnými pilovými listy musí být vyznačena maximální řezná délka v milimetrech a počet vratných pohybů za minutu při chodu naprázdno

  ČSN EN 50144-2-11

  čl. 7.1 doplněk

 93. Je-li přímočará pila vybavena prostředky, které umožňují připojit vnější zařízení pro odsávání a sběr prachu, musí být obsluha informována, jak takové zařízení připojit

  ČSN EN 50144-2-11

  čl. 7.3 doplněk

 94. Provozovatel/uživatel má k dispozici návod k používání, se kterým seznámil obsluhu a ostatní zainteresované osoby

  ČSN EN 50144-2-11

  čl. 7.1

 95. Hoblíky

  Hoblík musí být předepsaným způsobem označen

  ČSN EN 50144-2-14

  čl 7.1

 96. Provozovatel/uživatel má k dispozici návod k používání, se kterým seznámil obsluhu a ostatní zainteresované osoby

  ČSN EN 50144-2-14

  čl 7.1

 97. Na hoblicích musí být vyznačeny jmenovité otáčky naprázdno v min-1, přičemž jmenovité otáčky naprázdno jsou otáčky měřené na hoblovací hlavě poté, kdy byl hoblík v činnosti po dobu 10 minut naprázdno

  ČSN EN 50144-2-14

  čl 7.1 doplněk

 98. Na hoblicích musí být zřetelné označení smyslu otáčení hoblovací hlavy provedené šipkou, vystouplou nebo zapuštěnou, nebo jiným způsobem tak, aby značení bylo alespoň stejně dobře viditelné a nesmazatelné

  ČSN EN 50144-2-14

  čl 7.1 doplněk

 99. V případě hoblíků, které nejsou opatřeny ochranným krytem s automatickým zavíráním, musí mít síťový spínač zařízení pro zajištění v poloze Vypnuto, které vyžaduje pro uvedení spínače do činnosti dva různé pohyby provedené postupně

  ČSN EN 50144-2-14

  čl 7.1 doplněk

 100. Střihače živých plotů

  Střihače živých plotů musí být předepsaným způsobem označeny

  ČSN EN 50144-2-15

  čl 7.1

 101. Provozovatel/uživatel má k dispozici návod k používání, se kterým seznámil obsluhu a ostatní zainteresované osoby

  ČSN EN 50144-2-15

  čl 7.1

 102. Obsluha musí být upozorněna na to, aby nevystavovala nářadí dešti

  ČSN EN 50144-2-15

  čl 7.1 doplněk

 103. Výstraha: ihned vytáhněte vidlici ze zásuvky síťového napájení, je-li kabel poškozen nebo přerušen, tento požadavek platí také pro nástavce nebo příslušenství, která mohou být připojena k víceúčelovému nářadí, a tvořit tak střihače živých plotů

  ČSN EN 50144-2-15

  čl 7.1 doplněk

 104. Značení poskytující varovné informace musí být umístěno co nejblíže místu, které může být zdrojem nebezpečí vztahujícího se k danému značení

  ČSN EN 50144-2-15

  čl 7.1 doplněk

 105. Obsluze musí být předány následující informace:

  • při používání nářadí se vždy ujistěte, zda jsou upevněny všechny rukojeti a ochranné kryty. Nikdy se nepokoušejte používat nekompletní nářadí nebo nářadí, na kterém byly provedeny neautorizované úpravy,

  • před čištěním střihače živých plotů vypněte síťový spínač a vytáhněte vidlici ze zásuvky síťového napájení,

  • pravidelně kontrolujte, zda nejsou stříhací lišty poškozeny a jsou-li poškozeny, ihned je vyměňte,

  • dbejte na to, aby se napájecí přívod nenacházel v místě, kde se stříhá,

  • před započetím práce kontrolujte napájecí přívod a je-li to nezbytné, vyměňte jej,

  • nikdy nedovolte dětem používat toto nářadí,

  • po použití by mělo být nářadí skladováno takovým způsobem, aby stříhací lišty nebyly volně přístupné

  ČSN EN 50144-2-15

  čl 7.13.2 doplněk

 106. Rukojeti musí být spolehlivě upevněny ve své poloze

  ČSN EN 50144-2-15

  čl 18.101

 107. Polohu rukojetí nastavitelných bez použití nástroje není možné měnit, když je stříhací zařízení v činnosti, při přestavování polohy rukojeti nesmí být možné uvést stříhací zařízení do činnosti

  ČSN EN 50144-2-15

  čl 18.101

 108. Rukojeti musí být umístěny takovým způsobem, aby vzdálenost od stříhací lišty k nejodlehlejšímu okraji rukojeti nebyla menší než 120 mm

  ČSN EN 50144-2-15

  čl 18.102.2

 109. Stříhací zařízení je během přepravy ukryto v ochranném krytu, po nasazení tohoto ochranného krytu nesmí zůstat odkryto více než 20 % maximální střižné délky

  ČSN EN 50144-2-15

  čl 18.105

 110. Kryt zůstává na svém místě, je-li střihač živých plotů v takové poloze, kdy je stříhací zařízení orientováno svisle směrem dolů

  ČSN EN 50144-2-15

  čl 18.105

 111. Na nářadí musí být prováděny pravidelné prohlídky nebo kontroly a revize

  ČSN EN 50144-2-15

  čl 7.1

  ČSN 33 1600

 112. Horní frézky

  Horní frézky musí být předepsaným způsobem označeny

  ČSN EN 50144-2-17

  čl 7.1

 113. Provozovatel/uživatel má k dispozici návod k používání, se kterým seznámil obsluhu a ostatní zainteresované osoby

  ČSN EN 50144-2-17

  čl 7.1

 114. Na horních frézkách musí být vyznačena hodnota (hodnoty) maximálních otáček naprázdno v min-1

  ČSN EN 50144-2-17

  čl 7.1 doplněk

 115. Obsluha používá pouze stopkové frézy o správném průměru stopky a vhodné pro otáčky, kterých nářadí dosahuje

  ČSN EN 50144-2-17

  čl 7.13.2 doplněk

 116. Obsluha používá ochrany sluchu

  ČSN EN 50144-2-17

  čl 7.13.101

 117. Horní frézky musí být opatřeny nejméně jednou rukojetí

  ČSN EN 50144-2-17

  čl 18.3 náhrada

 118. Horní frézky o příkonu přesahujícím 700 W nebo o hmotnosti přesahující 2 kg musí být opatřeny dvěma rukojeťmi

  ČSN EN 50144-2-17

  čl 18.3 náhrada

 119. Vzdálenost mezi stopkovou frézou a nejvzdálenějším bokem rukojeti je nejméně 120 mm

  ČSN EN 50144-2-17

  čl 18.3 náhrada

 120. Horní frézky opatřeny základovou deskou, která obklopuje stopkovou frézu, aby bylo při normálním používání zabráněno nahodilému styku se stopkovou frézou

  ČSN EN 50144-2-17

  čl 18.101

 121. Nejvyšší otáčky vřetena při jmenovitém napětí nebo horní mezí jmenovitého rozsahu napětí nesmějí být vyšší než otáčky vyznačené na typovém štítku

  ČSN EN 50144-2-17

  čl 18.102

 122. Horní frézka, která je opatřena buď:

  • základovou deskou, která v klidové poloze nedovoluje přístup k fréze a působením pružin se vrací do klidové polohy,

  • ochranným krytem, který se samočinně zavírá a nelze jej zastavit v otevřené poloze, může být opatřena síťovým spínačem, který lze zajistit v poloze "Zapnuto“

  Všechny ostatní horní frézky musí být opatřeny síťovým spínačem, který samočinně vypne, dojde-li k uvolnění jeho ovládacích prvků

  ČSN EN 50144-2-17

  čl 20.11

 123. Orovnávací frézky na laminované materiály

  Orovnávací frézky na laminované materiály musí být předepsaným způsobem označeny

  ČSN EN 50144-2-18

  čl 7.1

 124. Provozovatel/uživatel má k dispozici návod k používání, se kterým seznámil obsluhu a ostatní zainteresované osoby

  ČSN EN 50144-2-18

  čl 7.1

 125. Na orovnávacích frézkách na laminované materiály musí být vyznačena hodnota (hodnoty) maximálních otáček naprázdno v min-1

  ČSN EN 50144-2-18

  čl 7.1 doplněk

 126. Jsou používány pouze stopkové frézy o správném průměru stopky a vhodné pro otáčky, kterých nářadí dosahuje

  ČSN EN 50144-2-18

  čl 7.13.2

 127. Obsluha používá ochranu sluchu

  ČSN EN 50144-2-18

  čl 7.13.101

 128. Orovnávací frézky na laminované materiály musí být opatřeny buď pevnou základovou deskou, naklápěcí základovou deskou nebo základovou deskou s přesazením

  ČSN EN 50144-2-18

  čl 18.101

 129. Nejvyšší otáčky vřetena při jmenovitém napětí nebo horní mezí jmenovitého rozsahu napětí nesmějí být vyšší než otáčky vyznačené na typovém štítku

  ČSN EN 50144-2-18

  čl 18.102

Použití

ELEKTRICKÉ VRTAČKY

Vrtačka je nářadí specificky konstruované pro vrtání otvorů v různých materiálech jako je kov, plastické hmoty, dřevo, zdivo apod. Je konstruována pro otáčení ve smyslu hodinových ručiček s jednou nebo více rychlostmi. Elektrické vrtačky jsou nejrozšířenějším druhem nářadí. Podle účelu jsou používány vrtačky bezpříklepové (jednorychlostní a dvourychlostní), vrtačky-šroubováky, příklepové vrtačky, univerzální vrtačky, vrtací kladiva a speciální vrtačky. Do sklíčidla lze upínat různé stopkové brousící, leštící a drátkovací kotoučky, technické frézy, rotační pilníky apod.

Příklepová vrtačka je vrtačka speciálně konstruovaná pro vrtání otvorů v betonu, kameni a jiných podobných materiálech. Vzhledem a konstrukcí je podobná vrtačce, má však zabudovaný bicí mechanismus, který vytváří osový rázový pohyb rotujícího výstupního vřetene. Může mít zařízení pro uvedení příklepového mechanismu mimo provoz, aby bylo možné její použití jako běžné vrtačky. Energie příklepů je závislá na síle vyvíjení obsluhou.

Nové vrtačky a příklepové vrtačky jsou konstruovány takovým způsobem, aby bylo zabráněno vzniku reakčních krouticích momentů, včetně reakce při náhlém zablokování vřetena, které mohou být příčinou úrazu rukou a paží, nebo mohou vést k takovým nehodám, kdy dojde k pádu osob nebo upuštění nářadí. Klíčky pro ovládání sklíčidel musí být konstruovány tak, aby při uvolnění snadno vypadly ze své polohy.

Nebezpečí

 • ohrožení zraku obsluhy odletujícími částmi opracovávaných materiálů,

 • vznik reakčního kroutícího momentu – zhmoždění ruky, vykloubení a zlomení prstů, pořezání ruky apod. v případě "zakousnutí“ (zaseknutí) nebo prasknutí vrtáku (dle ČSN EN 50144-2-1 jde o náhlé zablokování vřetena) a při držení obrobku v rukou,

 • vyklouznutí, vypadnutí nářadí z ruky, sjetí a smeknutí nářadí a zranění obsluhy nářadí, zejména rukou a přední části těla, prasknutí nástroje (vrtáku), vypadnutí nástroje,

 • namotání oděvu resp. jeho volných částí, vlasů, rukavice na rotující nástroj (vrták) nebo vřeteno,

 • ohrožení pracovníka uvolněnými padajícími částmi omítky, zdiva, betonu při práci s nářadím nad hlavou či rameny, zasažení i jiné osoby nacházející se v blízkosti pracoviště,

 • pád nářadí z výšky, zejména při práci na žebřících,

 • pád pracovníka z výšky, zejména při práci s nářadím ze žebříku,

 • pořezání rotujícím nástrojem (vrtákem) při nechtěném styku ruky s vrtákem,

 • úraz elektrickým proudem při používání poškozeného elektrického přívodu, při používání elektrických vrtaček určených pro ochranu nulováním nebo zemněním v mokrém prostředí, na kovových konstrukcích apod.,

 • vibrace přenášené na ruce s postižením různých tkání, poškození kostí, kloubů a šlach, cévní poruchy, onemocnění nervů (tato poškození zdraví se projevují degenerativními změnami, které vznikají přímým mechanickým účinkem rázů a traumatickou vibrační vazoneurózou především při dlouhodobější práci).

Provoz a obsluha el. vrtaček

Při vrtání musí být vrtaný předmět, zejména je-li menší a s malou hmotností, spolehlivě stabilizován a zajištěn proti pootočení a nežádoucímu pohybu, např. upnutím do svěráku, svěrkou apod.

Nejzávažnější riziko vzniká při vrtání s příklepovou vrtačkou armovaného betonu apod. pevných materiálů, kdy dochází k zaseknutí (tzv. "zakousnutí“) vrtáku např. při styku s armaturou. To má za následek roztočení vrtačky držené v rukou, které může způsobit zranění obsluhy, zničení nástroje, popř. i poškození vrtačky. Novější a kvalitnější vrtačky jsou opatřeny bezpečnostní třecí spojkou, která při nárůstu kroutícího momentu proklouzne (nástroj se zastaví, zatímco nářadí běží dál). Obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je vrtačka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv, protože spojka je nastavena na vyšší hodnotu a práce s vrtačkou vždy vyžaduje soustředění. V případě "zakousnutí“ vrtáku musí být ihned vypnut přívod proudu spínačem. Z tohoto hlediska je velmi důležité, aby vypínač nářadí byl v naprostém pořádku a vypnul nářadí okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka.

Klíčky či jiné prvky pro ovládání sklíčidel nesmějí být připevněny k vrtačce pomocí řetízku, šňůrky ani jinými prostředky. Tento požadavek nevylučuje použití úchytky pro držení klíče není-li používán, kovové úchytky připevněné k pohyblivému přívodu nejsou dovoleny.

Vrtačky, označené pro použití s vrtáky o průměru větším než 16 mm pro vrtání oceli, nebo vrtačky vybavené sklíčidlem označeným pro použití těchto vrtáků, musí mít boční držadla, nebo musí umožňovat upevnění bočního držadla jako dodatku k normálnímu držadlu. Tato držadla musí obsluha vrtačky používat.

Vrták se musí do čelisťového sklíčidla spolehlivě upevnit pomocí kličky, a to řádným utažením ve všech třech polohách. Do sklíčidla je možno dle druhu univerzální vrtačky upnout různé brousící, leštící a drážkovací kotoučky, rotační pilníky apod. Větší průměry vrtáků mají ve stopce šestihran, který je třeba při utahování do sklíčidla pečlivě nastavit ploškami proti čelistem, aby nedošlo k uvolnění vrtáku.

Vypínač vrtačky musí být v naprostém pořádku, aby nesepnul po sejmutí ruky obsluhy z tlačítka. Po ukončení práce s vrtačkou je nutno vypnout aretační tlačítko novým stisknutí.

Větší průměry vrtáků mají na stopce šestihran, který se při utahování do sklíčidla musí pečlivě nastavit ploškami proti čelistem, aby nedošlo k uvolnění vrtáku. Některé typy vrtaček jsou opatřeny samoupínacími sklíčidly, které upnou stopku nástroje prostým zatlačením mezi čelisti nebo pootáčením vroubkovaného kroužku na sklíčidle.

Otvory vrtají do materiálu buď režimem rotačního vrtání, kdy příklep je v nářadí vypnut a materiál je vrtákem odřezáván v tenké vrstvě podobně jako je tomu u klasického strojního vrtání kovů, nebo režimem rotačně příklepového vrtání (tzv. mechanický příklep).

U příklepového vrtání je hlavním pracovním pohybem příklep, tj. přímočarý pohyb vrtáku do materiálu. Rotace vrtáku je doplňujícím pohybem, kterým se zajišťuje kruhovost otvoru a vynášení drtě stavebního materiálu. Příklepového vrtání se používá u materiálu o pevnosti nad 10 MPa. K příklepovému vrtání se musí používat speciální vrtáky s břity SK, které jsou označeny červeně na korunce vrtáku. Při použití různých nástavců a přídavných nástrojů k vrtačce musí být vyřazen příklep, tj. nesmí být zatlačeno tlačítko řazení příklepu. Při použití různých nástavců a přídavných nástrojů musí být u vrtačky vyřazen příklep (tlačítko příklepu nesmí být zatlačeno).

Kvalitnější vrtačky jsou vybaveny speciálním elektronickým prvkem tzv. kontrolou kroutivé síly. Toto zařízení zabraňuje, aby se překročil předem zvolený točivý moment. Tím je omezena síla, kterou se např. utahují šrouby.

Elektronická předvolba počtu otáček (např. typy GMB) se provádí příslušným ovládacím kolečkem. Změnu směru otáčení je nutno provádět jen když se vřeteno neotáčí. Při použití levého běhu je nutno sklíčidlo zvlášť pevně našroubovat.

Při použití vrtačky pro zašroubování šroubů je nutno používat nižšího rychlostního stupně a nízké otáčky. Při šroubování delších šroubů vzniká nebezpečí vyklouznutí čepele šroubováku ze zářezu.

Při řezání závitů se musí závitník ve sklíčidle upevnit značnou silou, jinak dojde k jeho proklouznutí.

Při vrtání krátkotřískového materiálu je nutno používat ochranné brýle.

Zakázané manipulace:

 • při zapnutí vrtačky mít zasunutý klíč ve sklíčidle,

 • zastavovat rotující vřeteno nebo vrták rukou a rukou odstraňovat třísky a odpad,

 • usměrňovat rotující vrták nebo vrtnou tyč rukou,

 • používat vrtačku, která má poškozený pevně připojený pohyblivý přívod, kryty, držadla, ovládací prvky apod., kdy je snížená ochrana před nebezpečným dotykem.

Kontroly

Kontrolu vrtačky provádí poučená obsluha vždy před zahájením práce s nářadím ve směně a po skončení práce s nářadím v této směně. Tyto kontroly spočívají v zevní prohlídce v tomto rozsahu:

 1. kryty, držadla, ovládací prvky apod., nesmějí být poškozeny tak, aby byla snížena ochrana před nebezpečným dotykem,

 2. pevně připojený pohyblivý přívod nesmí mít poškozenou, zpuchřelou nebo nadměrně tvrdou izolaci,

 3. do nářadí musí být přívod opatřen ochrannou návlačkou a musí být zajištěn proti vytržení, vidlice nesmí být poškozena,

 4. u nářadí musí být pohyblivý přívod neoddělitelně spojen s vidlicí,

 5. čepičky držáků kartáčů nesmějí být prasklé, nesmějí chybět nebo být nevhodně nahrazeny,

 6. oddělitelný nebo prodlužovací pohyblivý přívod, je-li nějaký, nesmí mít poškozenou, zpuchřelou nebo nadměrně ztvrdlou izolaci, musí být zajištěný proti vytržení, vidlice, nástrčka a pohyblivá zásuvka nesmí být poškozené.

Zkouška chodu:

 1. nářadí se připojí na jmenovité napětí,

 2. chod motoru musí být pravidelný, bez nadměrného hluku a jiskření na komutátoru,

 3. ovládací prvky (spínače, přepínače, regulátory otáček apod.) musí spolehlivě plnit svou funkci.

Při zjištění závad musí být nářadí nebo jeho součásti předány k opravě.

Pravidelně 1 x za rok se musí provést odborná kontrola technického stavu nářadí, včetně bezpečnostních a provozních parametrů. Kontroly a revize el. vrtaček se provádí dle ČSN 33 1600.

Kvalifikační předpoklady pro obsluhu.

Prokazatelné seznámení s návodem a krátký praktický zácvik.

Použití

ELEKTRICKÉ RUČNÍ RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY

Šroubováky lze zatahovat a povolovat šrouby do kovu, případně vrutů do dřeva, nejlépe do předvrtaných otvorů. Šroubováky lze zatahovat šrouby předepsané velikosti a příslušných mechanických vlastností. Pro danou práci se musí používat nástroj správného druhu a velikosti (podle velikosti šroubu a drážky v jeho hlavě) tak, aby ostří nástroje dobře zapadalo do zářezu hlavy šroubu. Pracovní část nástroje šroubováku tj. dřík (na konci zploštělý do tvaru klínu nebo s křížovým sekem) nesmí mít vylomené nebo zdeformované ostří nebo být jinak poškozena. Při některých pracích se šroubovákem (např. šroubování dlouhých šroubů) může dojít k píchnutí nástrojem (šroubovákem) při jeho vyklouznutí.

Provoz a obsluha

Kroutící moment se zpravidla nastavuje maticí na vodícím vřetenu. Hodnoty nastaveného momentu lze kontrolovat momentovým klíčem. Pracovní vřeteno šroubováku se začne otáčet až po nasazení na šroub nebo matici a po vyvození pracovního tlaku na nářadí. Regulace otáček spočívá v tom, že lehký tlak na spínač způsobí nízké otáčky a tím pozvolný kontrolovatelný rozběh, s přibývajícím tlakem na spínač se otáčky zvyšují. Při dosažení nastaveného momentu začne spojka přeskakovat a odlehčením pracovního přítlaku se pracovní vřeteno přestane otáčet.

Šroubovák se spouští spínačem v rukojeti tak, že stisknutím tlačítka se šroubovák uvede do chodu a uvolněním se zastaví. Stálý chod je možno zajistit stlačením zajišťovacího (aretačního) tlačítka. U některých šroubováků lze přepínačem směru otáčení zapnout pravý ("R“) nebo levý ("L“) chod. Směr otáčení se smí přepínat jen je-li motor v klidu.

Před zasunutím vidlice pohyblivého přívodu do zásuvky se musí obsluha přesvědčit, zda je spínač nastaven v poloze vypnuto. Před započetím práce se šroubovákem obsluha musí překontrolovat:

 • není-li el. přívod poškozen, je-li opatřen nepoškozenou návlačkou zajištěnou u vstupu do šroubováku proti vytažení,

 • nejsou-li poškozeny kryty,

 • při chodu naprázdno plynulost chodu, jiskření komutátoru, funkci spínače.

Přívodní kabel se musí při práci vést vzadu za šroubovákem. Dle potřeby je nutno menší a lehčí předmět, ve kterém se zatahují nebo povolují šrouby, zajistit proti nežádoucímu pohybu. Držení předmětu přímo v rukou je nebezpečné. Při práci se šroubovákem vzniká nebezpečí zachycení částí oděvu. Proto musí mít obsluha upnutý pracovní oděv, nemá mít při práci hodinky, řetízky, přívěsky apod. Tento druh nářadí je někdy nebezpečné při pracovní činnosti držet v rukavicích. Nástroje musí být udržovány ostré a čisté.

Vzhledem k nepříznivému vlivu hluku a vibrací musí obsluha při delší práci s nářadím používat účinných chráničů sluchu a se šroubováky pracovat omezenou dobu během jedné pracovní směny (stanoví návod k používání, může jít o několik desítek minut).

Pravidelně 1 x za 12 měsíců se musí provést odborná kontrola technického stavu nářadí, včetně bezpečnostních a provozních parametrů. Revize a kontroly elektrických šroubováků se provádí dle ČSN 33 1500.

Akumulátorové šroubováky

Šroubovák se okamžitě spustí po stisknutí spínače, šroubovák se nesmí zatěžovat tak, aby se zastavil. Nutno zabránit delšímu přímému ohřívání šroubováku slunečním zářením, sálavým teplem a pod. Akumulátor se nesmí vybít úplně.

Použití

ELEKTRICKÉ ÚHLOVÉ A DĚLÍCÍ BRUSKY S ROTAČNÍM POHYBEM PRACOVNÍHO NÁSTROJE

Společné požadavky pro brusky a rozbrušovačky

Úhlové brusky se používají k broušení kovů, stavebních materiálů, zejména betonu a často i k dělení materiálu při použití rozbrušovacích kotoučů. Talířová bruska je brousicí nářadí, u kterého je brousicí materiál uchycen na čelním povrchu rotujícího kotouče. Podle části brusného kotouče činného pro broušení jsou brusky pro obvodové broušení, pro čelní broušení (broušení čelní plochou) a pro šikmé broušení.

Brusky lze používat jen za předpokladu, že jsou opatřeny ochranným krytem, jehož konstrukční je závislé m.j. na kinetické energii kotouče, tj. na jeho hmotnosti a rychlosti.

Velmi nebezpečné je pokud se původní brusné nebo řezací kotouče, určené pro příslušný typ brusky, vyměňují za kotouče větších průměrů, čímž se zvýší obvodová rychlost kotoučů a zvyšuje se riziko roztržení kotoučů a zranění osob, zejména pokud není na brusce instalován ochranný kryt. Nesmí se používat brusné kotouče, které mají maximální dovolené otáčky nižší než stanovené otáčky pro příslušný druh brusky. Maximální obvodová rychlost použitého kotouče musí (minimálně) odpovídat otáčkám naprázdno brusky. Otáčky úhlových brusek jsou takové, aby obvodová rychlost kotoučů, pro něž je bruska konstruována, činila 80 m.s-2, což je maximální obvodová rychlost u běžně používaných laminovaných brusných kotoučů. Velikost (průměr) brusných a řezných kotoučů je max. od 115 do 230 mm, u rozbrušovaček může být i větší.

Nebezpečí

 • zranění očí a obličeje odletujícími částmi při opracovávaných různých materiálů bruskami (nejzávažnější je ohrožení očí odlétnutými drobnými částicemi broušeného a řezaného materiálu),

 • zasažení obsluhy popř. i dalších osob v okolí brusky úlomky a částicemi kotouče v případě roztržení brusného nebo tenkého řezacího kotouče,

 • zaseknutí kotouče i obrobku při broušení kovových obrobků,

 • vyklouznutí, vypadnutí brusky ruky, sjetí a smeknutí nářadí a zranění obsluhy nářadí,

 • namotání oděvu resp. jeho volných částí, vlasů, rukavice na rotující nástroj (rotující upínací součásti brusných, leštících, hladících kotoučů),

 • pád pracovníka při práci s nářadím ze žebříku apod.,

 • pořezání rotujícím nástrojem (brusným nebo řezacím kotoučem) při styku ruky obsluhy s rotujícím nástrojem,

 • ohrožení dýchacích cest jemným prachem, zaprášení dýchacích cest, plicní onemocnění, při dlouhodobější práci s nářadím na opracování kamene a stavebních materiálů a výrobků (zvlášť nebezpečný křemičitý – silikonový),

 • vznícení hořlavých par, následkem zapálení hořlavého materiálu proudem jisker, popř. výbuch,

 • popálení o horký povrch,

 • hlučnost, poškození sluchu, rušení řečové komunikace,

 • vibrace přenášené na ruce s postižením různých tkání, poškození kostí, kloubů a šlach, cévní poruchy, onemocnění nervů, tato poškození zdraví se projevují degenerativními změnami, které vznikají přímým mechanickým účinkem rázů, traumatická vibrační vazoneuróza při dlouhodobější práci,

 • pohmoždění nohou způsobené pádem řezaného odděleného materiálu.

Kontroly a údržba

Pravidelně je nutno odstraňovat piliny pomocí vysavače, jinak je ztíženo správné nastavení sklopu při řezání. Ložiska motoru nevyžadují údržbu, jsou samomazná. Výměna mazacího tuku v převodové skříni a ložiskách se provádí dle návodu výrobce. Uhlíkové kartáčky se vyměňují po snížení jejich životnosti, jejich kontrola se provádí cca po 200 hodinách provozu.

Při údržbářských pracích na ochranném krytu nebo na aretačním mechanismu se musí použít originální šrouby, jinak může dojít k zablokování vřetenového kola nebo k nedostatečnému upevnění ochranného krytu.

Pravidelně 1 x za 12 měsíců se musí provést odborná kontrola technického stavu nářadí, včetně bezpečnostních a provozních parametrů. Revize a kontroly el. zařízení brusky se provádí dle ČSN 33 1500.

Kvalifikační předpoklady pro obsluhu

 • seznámení s obsluhou a funkcí brusky/rozbrušovačky, se správnými způsoby upínání, seřizování, výměny brusného a řezacího kotouče, s riziky, s uvedením brusky do provozu, zapínáním a vypínáním brusky, elektronikou motoru a ochranou proti přetížení,

 • seznámení s bezpečnostními předpisy a s návodem k používání (dle interních předpisů zaměstnavatele), není-li obsluha vyučena v příslušném oboru, doporučuje se kratší praktický zácvik, nejlépe pod dohledem zkušeného pracovníka,

 • pravidelné proškolení a přezkoušení ze znalostí příslušných bezpečnostních předpisů.

Povinnosti obsluhy

BRUSKY

Při upínání brusného kotouče se postupuje podle pokynů výrobce. Otvor v použitém kotouči musí odpovídat středícímu kroužku na upínací přírubě, není dovoleno používat různé redukční mezikusy nebo adaptéry. Před výměnou se musí zkontrolovat, zda je na etiketě kotouče uvedena dovolená obvodová rychlost a dovolené otáčky. Jsou-li na kotouči dovolené otáčky uvedeny, nesmí být nižší než otáčky naprázdno brusky. Smí se používat kotouče s dovolenou obvodovou rychlostí 80 m.s-2 a vyšší. Před zapnutím brusky se musí přezkoušet, zda je kotouč správně namontován a může-li se volně otáčet. Blokovací čep vřetena se zatlačí jen při vypnutém stavu za klidu pracovního vřetena.

Nové kotouče se nechají běžet asi 1 minutu naprázdno. Nevyvážené, nesymetrické a vibrující kotouče se nesmí používat, je nutno je vyřadit.

Před zahájením práce se musí obsluha přesvědčit, zda má brusný kotouč správný smysl otáčení a je-li dostatečně zajištěn a je-li ochranný kryt kotouče správně seřízen dle návodu k používání.

Na bruskách musí být vyznačeno:

 • jmenovité otáčky při chodu naprázdno za minutu,

 • směr otáčení pracovního nástroje,

 • jmenovitý průměr brousicího nebo lešticího kotouče,

 • jmenovitá tloušťka brousicího nebo lešticího kotouče, pouze u obvodových brusek nebo leštiček,

 • maximální obvodová rychlost pracovního nástroje v metrech za sekundu.

Brusku je nutno vést do materiálu vždy v zapnutém stavu. Brousit se smí jen pozvolným přitlačováním brusného kotouče na broušený/řezaný předmět tak, aby se kotouč náhlým nárazem nebo prudkým zabrzděním nepoškodil, popř. neroztrhl. Obsluha musí brusku držet oběma rukama a dbát na své stabilní a bezpečné postavení. Při použití brusky s přestavitelným krytem brusného kotouče musí být při práci uzavřená část krytu nastavena směrem k obsluze. Rychloupínací matice SDS clic smí být použita pouze pro hrubovací a dělící kotouče.

Bruska se musí chránit před pádem, vniknutím vody nebo nečistot. Dojde-li k takovému případu, musí být bruska před dalším použitím odborně překontrolována a pročištěna. U brusky, která spadla, musí být vyměněn brusný kotouč i když nevykazuje viditelné poškození.

Brusný kotouč musí být stále centrický, pokud je kotouč poškozen nebo nadměrně opotřebovaný až na rozměr označený na ochranném krytu, je nutno jej vyměnit za nový. Opotřebované kotouče je možno někdy ještě použít pro stroje s menším průměrem kotouče.

Podle způsobu práce s bruskou musí obsluha používat brýle s netříštivými skly nebo obličejový štít. Není-li bruska vybavena odsávacím zařízením, musí obsluha používat OOPP k ochraně dýchadel.

Při broušení musí pracovník dbát na to, aby se brusky nedotýkal jinou částí těla než rukama. Obrobek je nutno dle potřeby zajistit upínacím přípravkem.

Prodlužovací šňůra musí být stejná nebo stejného druhu jako je pevně připojený elektrický přívod brusky (např. modulový síťový kabel u brusek typu AGP lze používat jen pro elektronářadí PROTOOL). Pohyblivý přívod se při práci vede vždy od nářadí dozadu. Při práci musí obsluha dbát, aby pohyblivý přívod nebyl poškozen přiskřípnutím nebo naříznutím a aby se přes něj nepřejíždělo ani nechodilo.

Při broušení vzniká hluk, a proto musí obsluha používat vhodné OOPP k ochraně sluchu (např. u brusek typu AGP dosahují A – vážené hladiny hluku těchto hodnot: akustický tlak 90 dB (A), akustický výkon 103 dB (A), vážená hladina vibrací působících na ruce a paže je 4 ms-2, u brusek typu GWS 14 dosahují A – vážené hladiny hluku těchto hodnot: akustický tlak 88 dB (A), akustický výkon 101 dB(A), vážená hladina vibrací je 5 ms-2, u brusek typu BWS 23 dosahují A – vážené hladiny hluku těchto hodnot: akustický tlak 90 dB (A), akustický výkon 103 dB (A), vážená hladina vibrací je 5,5 ms-2.

Při broušení kovů vzniká velké množství odletujících jisker, které mohou zranit jiné osoby a způsobit vznícení hořlavého materiálu, proto je nutno vyloučit přítomnost osob v ohroženém prostoru a odstranit odtud hořlavé látky, popř. provést potřebná protipožární opatření.

Pokud se u brusky používají jiné nástroje (např. gumový brusný talíř nebo kartáče), je nutno na brusku namontovat ochranu ruky.

Zakázané činnosti

 • používat brusku ve vlhkých a mokrých prostorách, venku za deště, sněžení a v prostorech s nebezpečím výbuchu,

 • upravovat brusku, jestliže by došlo ke zhoršení podmínek bezpečnosti práce,

 • ochranné kryty měnit, upravovat nebo demontovat (odstraňovat),

 • pracovat se sejmutými kryty nebo jejich částmi a neupevněným přídavným držadlem,

 • používat pro broušení kotouče určené pro řezání (řezací kotouče),

 • používat brusku, jsou-li ve směru proudu jisker hořlavé materiály,

 • s bruskami pracovat na žebřících,

 • přetěžovat brusku – zatěžovat brusku natolik, až se při práci zastaví,

 • odkládat brusku, není-li kotouč zastaven a opírat brusku o brusný kotouč,

 • brousit a řezat materiály obsahující azbest,

 • přenášet brusku za el. kabel,

 • pracovat s poškozeným síťovým kabelem,

 • provádět seřizování, čistění, výměnu brusného kotouče je-li kotouč v pohybu,

 • dobíhající kotouč brzdit tlakem na bok kotouče,

 • vystavovat kotouče nárazům, úderům a znečištění mazacím tukem,

 • upínat brusku do pomocných upínacích zařízení tj. svěráků, stojanů apod. a používat ji k broušení tím způsobem, že se broušený předmět přitlačuje rukou k brusnému kotouči.

Bezpečnostní požadavky

DĚLÍCÍ BRUSKYROZBRUŠOVAČKY

 • obsluha musí používat OOPP k ochraně zraku (brýle, obličejový štít) a chrániče sluchu, protože hladina. Dle potřeby je nutno chránit dýchadla ochrannou maskou (respirátorem),

 • obsluha rozbrušovačky musí být správně ustrojena, musí používat nepoškozený pracovní oděv, bez volně vlajících částí, manžety rukávů musí těsně přiléhat,

 • pro rozbrušovačku se musí použít jen kvalitní a vhodný řezací kotouč výrobcem stanoveného průměru, při dodržení max. obvodové rychlosti,

 • řezaný (rozbrušovaný) materiál je nutno správně nastavit (v požadovaném úhlu) a upnout ve svěrce nebo jiným vhodným přípravkem proti uvolnění a posunutí. Obrobek je nutno dle potřeby zajistit upínacím přípravkem. Při řezání a dělení kamene, zdících materiálů apod. je nutné používat vodících saní,

 • obrobek se při rozbrušování nesmí držet v rukou.

Pokyny pro obsluhu rozbrušovaček

Povinnosti obsluhy před použitím a zapnutím rozbrušovačky:

 • zkontrolovat, zda přívodní šňůra a zástrčka jsou v dobrém stavu, bez prasklin a poškození,

 • umístit rozbrušovačku na rovný a stabilní podklad tak, aby nikdo za pilou nestál a nebyl ohrožen odletujícími částicemi,

 • zajistit dostatečný prostor pro manipulaci a upevnění obrobku,

 • pod rozbrušovačku nainstalovat výztuhy,

 • zkontrolovat, není-li kotouč poškozen a je-li dobře vyrovnán, motorová skříň se přesune zcela dolů níže, aby byla zástrčka v zásuvce,

 • rukou protočit kotouč a překontrolovat, zda někde nenaráží,

 • přesunout motorovou skříň zcela nahoru a znovu zkontrolovat kotouč, pokud kotouč někde naráží, je nutno rozbrušovací kotouč seřídit,

 • zkontrolovat, zda je kotouč i hřídelový nákružek čistý,

 • zkontrolovat, zda kroužek směřuje správnou stranou ke kotouči, pomocí klíče se otáčí hřídelovým šroubem, který přidržuje nákružek na kotouč, pak se pevně dotáhne, zkontroluje se, zda všechny svorky a výztuhy dobře a pevně sedí a zda části nářadí nemají příliš velkou vůli,

 • překontrolovat, zda je úhel sklonu správně nastaven a neposunuje se,

 • překontrolovat obrobek, upevnit obrobek na brusném stole a proti vedení (pomocí šablon, svěrek, vodících saní pro řezání kamene apod.), aby nedocházelo k nežádoucími pohybu obrobku,

 • dbát na to, aby mezi obrobkem, vedením a stolem rozbrušovačky nebyla vůle, kterou by se obrobek mohl posunout,

 • z rozbrušovačky, z brusného stolu odstranit všechny nežádoucí předměty,

 • rozbrušovačka se zpravidla zapíná spínačem na držadle (polohy vypnuto/zapnuto), uvolněním spínače se rozbrušovačka vypne,

 • s řezáním započít až když kotouč dosáhl plné rychlosti.

Pokyny pro provoz rozbrušovačky

 • dbát, aby odříznutá část obrobku mohla být sunuta stranou, jinak může svěrka zachytit o kotouč a prudce odskočit,

 • dbát zvýšené opatrnosti při řezání velkých, velmi malých a tvarově členitých obrobků,

 • vyloučit přítomnost osob v blízkosti rozbrušovačky, zvláště za ní, kam odlétá odpad,

 • odříznutou část obrobku ihned odsunout stranou, jinak se může přiblížit ke kotouči a být odmrštěn,

 • řez provádět mírným tlakem, aby se kotouč neohýbal a nebyl bržděn,

 • v případě "zakousnutí“ obrobku ihned rozbrušovačku vypnout a vytáhnout zástrčku ze zásuvky,

 • po ukončení práce rozbrušovačku spínačem na držadle vypnout, vyčkat až se dobíhající kotouč zastaví a nechat motorovou skříň v odklopeném postavení (rameno nechat v dolní poloze).

Povinnosti obsluhy při údržbě, seřizování a přenášení:

 • vytáhnout zástrčku ze zásuvky ještě před sejmutím ochranného krytu,

 • před transportem rozbrušovačky zajistit skříň motoru, přitom stlačit motorovou skříň dolů a upevnit řetěz některým článkem,

 • rozbrušovačka se přenáší za držadlo, nikoliv za kabel.

Zakázané činnosti

 • přenášet rozbrušovačku za kabel,

 • řezat z volné ruky bez upevnění obrobku,

 • upevňovat a řezat současně více než jeden obrobek,

 • nanášet mazadla na řezací kotouč za chodu kotouče,

 • rozbrušovačku provozovat v blízkosti hořlavých kapalin, plynů a par,

 • přibližovat ruce do blízkosti rotujícího řezacího kotouče, sahat nad kotouč nebo za kotouč,

 • provozovat rozbrušovačku bez ochranného krytu kotouče,

 • namáhat kotouč na ohyb, tlačit na kotouč ze strany,

 • používat rozbrušovačku s naprasklým, naštípnutým nebo jinak

Nahrávám...
Nahrávám...