dnes je 15.7.2024

Input:

Nářadí se spalovacím motorem a benzinové lampy

30.7.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.10.5.2
Nářadí se spalovacím motorem a benzinové lampy

Ing. Miroslava Kopecká

Nářadí se spalovacím motorem

Všeobecné bezpečnostní požadavky

Při práci s nářadím se spalovacím motorem musejí být dodržena obecně platná ustanovení a bezpečnostní předpisy obsažené v návodu pro obsluhu, se kterými musí být zaměstnanec prokazatelným způsobem seznámen a ověřeny jeho znalosti.

Obsluha musí být vybavena OOPP podle návodu výrobce a vlastních směrnic, vypracovaných na základě vyhodnocení rizik možného ohrožení.

Při startování nářadí se spalovacím motorem musí být nářadí postaveno na pevném podkladě a přidržováno rukou.

Startovací šňůra nesmí být při startování omotávána kolem ruky.

Při přenášení nářadí se spalovacím motorem musí být funkční část v klidu a při přenášení na větší vzdálenost musí být zastaven i chod motoru.

Nářadí se spalovacím motorem, u něhož se při volnoběhu motoru nevypíná spojka a činná funkční část (nástroj) zůstává v chodu, nesmí být používáno.

Jakékoli seřizování stroje, jeho opravy a čištěni se smějí provádět jen při zastavení chodu motoru.

Nářadí se spalovacím motorem nesmí být v chodu v uzavřených prostorách, protože výfukové plyny jsou jedovaté.

Doplňování pohonných hmot musí být prováděno jen při zastavení motoru. Při tomto úkonu je zakázáno manipulovat s ohněm a kouřit. Aby se zabránilo vznícení přelitého paliva jiskrou z výfuku, musí se nářadí se spalovacím motorem odsunout z místa plnění minimálně o 2 m.

Hořící motor je zakázáno hasit vodou.

Hygienické požadavky

Při práci musejí pracovníci používat osobní ochranné pracovní prostředky proti hluku, účinné v oblasti hladin hluku A 105 dB.

Práce se strojem musí být pravidelně přerušována přestávkami o trvání nejméně 10 min. a celková doba této práce nesmí u jednoho pracovníka přesáhnout úhrnnou dobu za směnu podle návodu výrobce. Není-li výrobcem stanoveno, pak max. 20 min. Pracovní postupy budou upraveny tak, aby z nich vyplývaly technologické přestávky vedoucí k přerušování expozice.

V době těchto přestávek, nezbytných ze zdravotnického hlediska, nesmí být pracovník vystaven působení nadměrného hluku a vibraci.

Při profesionálním používání (anebo při překročení uvedené maximální doby expozice uvedené výše) musí být místně příslušnému orgánu hygienické služby podán návrh na určení práce jako rizikové z hlediska hluku a vibraci.

V blízkosti obytných budov smí být vyžínač provozován pouze v době mezi 6 a 18 h a ne déle než 120 minut denně.

Ruční motorová řetězová pila

Pro práci s ruční motorovou řetězovou pilou musí zaměstnavatel stanovit pracovní a technologické postupy podle vykonávané činnosti a zhodnocení rizik vykonávané práce (klimatické podmínky, povětrnostní situace, zvířata, hmyz apod.) a těmito postupy musí prokazatelně seznámit zaměstnance.

Základní zabezpečovací zařízení:

Ruční motorová řetězová pila musí být vybavena ochranou proti úrazu zpětným vrhem – brzdou řetězu, zachycovačem a akcelerační pákou, která se musí samočinně vracet do volnoběhové polohy a v této poloze musí být udržována samočinnou pojistkou akcelerační páky. Obsluha se musí před započetím práce přesvědčit o funkčnosti uvedeného zabezpečovacího zařízení. Pokud jedno z těchto zařízení neplní svoji funkci, je pila považována za neschopnou bezpečného provozu až do odstranění závady.

Obsluha ruční motorové řetězové pily je povinna před započetím práce vykázat z ohroženého prostoru všechny nepovolané osoby. Ohrožený prostor je kruhová plocha o poloměru rovnající se

Nahrávám...
Nahrávám...