dnes je 13.7.2024

Input:

Nevyhrazená technická zařízení

29.9.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.5.8
Nevyhrazená technická zařízení

Ing. Miloslav Kočí

 • Nízkotlaké kotelny

Kontrola zařízení

Nízkotlaké kotelny nejsou vyhrazeným tlakovým zařízením. Přesto je jejich provoz spojen s rizikem otravy obsluhujícího pracovníka nebo dokonce výbuchu zařízení. Problematiku nízkotlakých kotelen řeší vyhláška č. 91/1993 Sb. a částečně nařízení vlády 101/2005 Sb., příloha část 12.

Definice nízkotlaké kotelny

Nízkotlakou kotelnou je zařízení s jedním kotlem o tepelném výkonu 50 kW nebo s více kotli o součtu tepelného výkonu větším než 100 kW.

Může se jednat o kotel parní s konstrukčním přetlakem 0,05 MPa, nebo kapalinový s nejvyšší teplotou kapaliny nepřevyšující bod varu při přetlaku 0,05 MPa.

Kotle s menším než uvedeným tepelným výkonem se provozují podle návodu výrobce, uvedené předpisy se na ně nevztahují.

Dělení kotelny

Podle způsobu obsluhy dělíme kotelny na:

 • s občasnou obsluhou – pravidelné kontroly topičem ve lhůtách stanovených provozním řádem kotelny,

 • s trvalou obsluhou – topič se může vzdálit od kotle jen krátkodobě za podmínek stanovených provozním řádem kotelny.

Podle součtu jmenovitého tepelného výkonu dělíme kotelny na:

 • kotelnu I. kategorie – výkon nad 3,5 MW,

 • kotelnu II. kategorie – výkon nad 0,5 MW do 3,5 MW,

 • kotelnu III. kategorie – výkon nad 50 (součtový výkon 100) kW do 0,5 MW.

Rozdělení kotelen do kategorií má vliv na umístění kotelny (viz § 5).

Větrání

Prostory kotelen musejí být účinně větrány. Přívod vzduchu se provádí neuzavíratelnými otvory u podlahy kotelny, odvod alespoň jedním otvorem u stropu kotelny. Větrání nesmí nepříznivě ovlivňovat funkci hořáků a odvod spalin.

Nucené větrání kotelen osazených kotli s přirozeným tahem nesmí být podtlakové.

Provozní řád

Provozovatelé kotelny jsou povinny vydat provozní řád kotelny a při tom respektovat druh paliva a způsob obsluhy. Součástí provozního řádu jsou návody k obsluze kotelních zařízení dodané s kotlem. Provozní řád musí být v kotelně trvale k dispozici.

Obsah provozního řádu je uveden ve vyhlášce.

Odborné prohlídky

Odborné prohlídky kotelny zajišťuje provozovatel

 • před uvedením do provozu,

 • po generální opravě nebo rekonstrukci kotlů,

 • při změně paliva,

 • vždy po jednom roce provozu kotelen,

 • při sezonním provozu před zahájením topné sezony.

Odbornou prohlídku provádí osoba ovládající předpisy pro provoz, údržbu a ob­sluhu kotelny (tepelný technik, revizní technik, energetik). O výsledku se vyhotoví zápis.

Provozní deník

Provozní deník musí být veden v každé kotelně. Zápisy se provádějí ve lhůtách a rozsahu stanoveném provozním řádem.

Věci k dispozici v kotelně

V kotelně musí být k dispozici:

 • funkční ruční svítilna,

 • provozní řád kotelny (včetně návodu pro obsluhu všech zařízení kotelny),

 • provozní deník kotelny,

 • zařízení pro zjišťování přítomnosti kysličníku uhelnatého,

 • OOPP (jsou-li potřeba).

Povinnosti provozovatele kotelny

Provozovatel kotelny je povinen

 • zajistit provoz kotelny podle provozního řádu,

 • provádět údržbu kotelen a kontrolu činnosti topiče,

 • zajistit trvale volné a použitelné únikové cesty,

 • dozírat, aby se v kotelně neprováděly práce nesouvisející s provozem a údržbou a nezdržovaly se zde nepovolané osoby,

 • zajistit obsluhu osobami odborně způsobilými (topiči),

 • zajistit praktický zácvik, zkoušky a ověření znalostí topičů,

 • zajistit potřebné OOPP, jejich údržbu a výměnu, seznámit topiče s jejich používáním, používání vyžadovat a kontrolovat,

 • zajistit lékařské prohlídky

Nahrávám...
Nahrávám...