dnes je 14.7.2024

Input:

Obsah školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP

14.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.4
Obsah školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP

JUDr. Anna Janáková

Podle zákoníku práce

Určuje zaměstnavatel

Obecně jsou předmětem školení právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. O které konkrétní předpisy k zajištění BOZP se v konkrétním školení bude jednat, určí zaměstnavatel (ust. § 103 odst. 3 zákoníku práce).

Specifikace předpisů

Předpisy, které zaměstnavatel zařadí do osnovy školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP se však musí týkat práce vykonávané zaměstnanci a musí se vztahovat k rizikům, s kterými může zaměstnanec přijít do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána.

Požadavky prováděcích předpisů na obsah školení

Ač zákoník práce stanoví, že obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP určí zaměstnavatel sám, přesto některé prováděcí právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoví požadavky na obsah školení.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, uvádí v ust. § 21, že pro zaměstnance, který je nebo může být exponován azbestu nebo prachu z materiálu obsahujícího azbest, musí být zajištěno v pravidelných intervalech školení, které umožní získávání znalostí a dovedností k uplatňování správné prevence ohrožení zdraví, a to zejména o:

a) vlastnostech azbestu a jeho účincích na zdraví včetně součinného účinku kouření,

b) typech materiálů nebo předmětů, které mohou obsahovat azbest,

c) činnostech, u nichž je pravděpodobnost expozice azbestu,

d) významu kontrolních mechanizmů vedoucích k minimalizaci expozice azbestu,

e) bezpečných pracovních postupech, ochranných opatřeních a kontrole jejich dodržování,

f) výběru vhodného osobního ochranného pracovního prostředku k ochraně dýchacích cest včetně podmínek jeho používání.

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, stanoví v příloze č. 4 v části A v organizačních uspořádáních ohledně školení zaměstnanců, že zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu; zejména je seznámí v odpovídajícím rozsahu s dokumentací o ochraně před výbuchem, s preventivními a ochrannými opatřeními a s písemnými pokyny podle bodu 2. 2. shora citované přílohy, pokud byly pro dané pracoviště vydány a se způsobem používání osobních ochranných pracovních prostředků.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích

Nahrávám...
Nahrávám...