dnes je 13.7.2024

Input:

Osnovy školení

6.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.3
Osnovy školení

kpt. Ing. Pavla Tománková

Následující osnovy jsou zpracovány v souladu s pravidly uvedenými v předcházejících kapitolách. Tyto osnovy jsou určeny nejen pro vedoucí pracovníky, kteří budou provádět školení podřízených zaměstnanců, ale také jako orientační pomůcka pro preventisty požární ochrany nebo odborně způsobilé osoby či techniky požární ochrany.

Při školení je nezbytné vycházet z dokumentace (viz Tematický plán a časový rozvrh), která byla zpracována pro konkrétní firmu (tzn. pro právnickou osobu nebo podnikatele – fyzickou osobu) odborně způsobilou osobou nebo technikem požární ochrany. Dále uvedené osnovy jsou zpracovány obecně a není možné v nich postihnout případná specifika různých provozů.

Vedoucí zaměstnanci

Charakteristika školení

Školení je určeno pro vedoucí pracovníky, kteří přímo řídí další zaměstnance. Základem školení je teoretický výklad. Provádí se při nástupu do funkce a opakuje se nejméně jednou za 3 roky. Jeho účelem je splnění zákonné povinnosti školení zaměstnanců o požární ochraně (viz § 16 zákona o požární ochraně).

Cíle školení

Hlavním cílem je seznámení vedoucích pracovníků se zásadami požární bezpečnosti na pracovišti a s postupy při vzniku mimořádné situace (požáru).

Rozsah znalostí

Absolvováním školení účastník získá nezbytné informace týkající se požární ochrany jemu svěřené oblasti/oddělení firmy včetně podrobností vztahujících se k činnostem jím řízených zaměstnanců v souvislosti s požární bezpečností objektu (prostor). Je seznámen s dokumentací požární ochrany a v případě nutností zná postupy činnosti a své povinnosti vztahující se k požární ochraně.

Doklad o absolvování

Účast na školení zaměstnanec stvrzuje vlastnoručním podpisem v dokumentaci "Záznam o provedeném školení" (viz Tematický plán a časový rozvrh).

Osnova školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně
Časová dotace: 90 min (v případě složitých provozů i více)  
Téma Podrobnosti Poznámky 
Organizace a zajištění požární ochrany 
 • Organizační systém zajištění PO ve firmě

 • Kategorie a rozsah provozovaných činností

 • Příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení PO 
Stanovuje zaměstnavatel interními pokyny  
Základní povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně 
 • Povinnosti fyzických osob

 • Pomoc při zdolávání požáru

 • Kdy a jak volat na tísňovou linku 
 
Požární nebezpečí na pracovišti 
 • Vyskytující se možné zdroje zapálení

 • Požadavky a opatření směřující proti vzniku a šíření požáru

 • Požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob (informace, výstrahy, příkazy a zákazy)

 • Způsob zabezpečení volných únikových cest

 • Požadavky na provoz a obsluhu technických zařízení na pracovištích v případě požáru

 • Zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době


 
Liší se podle pracoviště  
Dokumentace požární ochrany 
 • Seznámení s obsahem a účelem dokumentace požární ochrany (požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán)

 
 
Technika a technologie požární ochrany 
 • Hasicí přístroje – druhy, způsob použití a jejich rozmístění na pracovišti

 • Požárně bezpečnostní zařízení – seznámení s druhy, které se nacházejí na pracovišti, účel jednotlivých zařízení


 
 

Zaměstnanci

Charakteristika školení

Školení je určeno pro zaměstnance, kteří vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo při výkonu své práce s takovou činností přichází do styku. Základem školení je teoretický výklad. Provádí se při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení. Opakuje se nejméně jednou za 2 roky. Jeho účelem je splnění zákonné povinnosti školení zaměstnanců o požární ochraně (viz § 16 zákona o požární ochraně).

Cíle školení

Hlavním cílem je seznámení zaměstnanců se zásadami požární bezpečnosti na pracovišti a s postupy při vzniku mimořádné situace (požáru).

Rozsah znalostí

Absolvováním školení účastník získá nezbytné informace týkající se požární ochrany na pracovišti v souvislosti s požární bezpečností objektu (prostor). Je seznámen s dokumentací požární ochrany a v případě nutností zná

Nahrávám...
Nahrávám...