dnes je 15.7.2024

Input:

Posouzení poškození zdraví z práce

30.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.3
Posouzení poškození zdraví z práce

JUDr. Anna Janáková

Druhy poškození zdraví

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, počítá se čtyřmi druhy poškození zdraví z práce, a to pracovními úrazy, nemocemi z povolání, ohrožením nemocí z povolání a jinou škodou na zdraví.

Právní úprava se nachází v přechodném období, takže do účinnosti zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, se postupuje při posuzování pracovních úrazů a nemocí z povolání podle přechodných ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb., a prováděcího nařízení vlády č. 290/1995 Sb.

Přehled o právní regulaci všech čtyř druhů poškození zdraví z práce přináší následující tabulka:

   
Právní regulace ohledně poškození zdraví z práce
od 1. 1. 2007 od 1. 1. 2013
Pracovní úraz § 380 odst. 1 až 3, § 273 a § 274 § 10 zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce pojištění zaměstnanců
Nemoc z povolání § 380 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví
seznam nemocí z povolání
Vyhláška č. 104/2012 Sb., o posuzování nemocí
z povolání
§ 11 + příloha č. 1 zákona č. 266/2006 Sb.,
o úrazovém pojištění zaměstnanců
Vyhláška  č. 104/2012 Sb., o posuzování
nemocí z povolání
Ohrožení nemocí z povolání § 347 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
§ 5 vyhlášky č. 104/2012 Sb., o posuzování nemocí z povolání
Jiná škoda na zdraví § 384 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

Pracovní úraz

Pokud zaměstnavatel zjistí nebo zaměstnanec oznámí úraz (ať v daném momentu škoda na zdraví vznikla nebo nevznikla), je třeba posoudit situaci ze dvou základních aspektů, resp. ve dvou fázích. Nejdříve je třeba posoudit, zda se vůbec jedná o úraz. Pokud zaměstnavatel v první fázi posouzení případ vyhodnotí tak, že se nejedná o úraz, pak nevzniká ani povinnost provést záznam do Knihy úrazů ani vyhotovit Záznam o úrazu. Posuzování, zda šlo o "pracovní“ úraz, pak zcela odpadá, protože k úrazu vůbec nedošlo; odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem nemůže vůbec vzniknout. Pokud zaměstnavatel v první fázi posouzení vyhodnotí situaci tak, že se stal úraz, pak musí provést záznam do Knihy úrazů (i když jím nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny) a pak podle závažnosti úrazu též vyplnit Záznam o úrazu a provést příslušná hlášení. Teprve v tomto případě přichází v úvahu fáze druhá, a to posouzení, zda vzniklý úraz je úrazem pracovním a zda za něj nese zaměstnavatel odpovědnost.

Úraz

Předpokladem vzniku úrazu, je proběhlý úrazový děj, při kterém k poškození zdraví nebo smrti zaměstnance došlo. Za úrazový děj, v jehož důsledku došlo k poškození zdraví, považuje:

  • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (§ 380 odst. 1) takové poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, pokud k nim došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů.

  • judikatura i případy náhlého porušení zdraví, které bylo způsobeno krátkodobými zevními vlivy, např. byl-li zaměstnanec při práci, na kterou není zvyklý a která je nepřiměřená jeho tělesným možnostem, nucen okamžitým, usilovným vzepětím sil překonávat vnější odpor a zvýšit tak náhle, neobvykle a nadměrně svou námahu. Tato námaha musela pak být příčinou následku, o jehož odškodnění se jedná. Stejným způsobem je nutné posuzovat jak námahu z tělesné, tak i z duševní práce. Přitom nemusí jít o jedinou příčinu úrazu, nýbrž stačí, když jde o jednu z příčin, avšak důležitou, podstatnou a značnou.

Porušením zdraví se rozumí nejen poškození tělesné, ale i psychické.

Pracovní úraz

Úraz je pracovním úrazem, pokud k němu dojde:

  • při plnění pracovních úkolů (§ 273 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce),

  • v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů (§ 274 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) nebo

  • pro plnění pracovních úkolů (§ 380 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce).

Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět (§ 380 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce).

Nemoc z povolání

Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud jsou uvedeny v seznamu nemocí z povolání a vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání.

Jedná se o tyto skupiny nemocí:

I. – Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami.

II. – Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory.

III. – Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice.

IV. – Kožní nemoci z povolání.

V. – Přenosné a parazitární nemoci z povolání.

VI. – Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli.

Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek.

Nemocemi z povolání jsou též nemoci, které byly uvedeny v seznamu nemocí z povolání platném ke dni 31. prosince

Nahrávám...
Nahrávám...