dnes je 15.7.2024

Input:

Požární a poplachové směrnice ve škole

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.8
Požární a poplachové směrnice ve škole

 

V Z O R

OZNAČENÍ FIRMY :

(název, sídlo, IČ)

 

..............................

 

 

P O Ž Á R N Í P O P L A C H O V É S M Ě R N I C E 1)

 

V případě požáru (určit: například dílny, budovy, skladu apod.) ..............., která je situována v budově (hale apod.) ........................ je každý (zaměstnanec, fyzická osoba) povinen se řídit těmito požárními poplachovými směrnicemi.

 

P o s t u p o s o b p ř i z p o z o r o v á n í p o ž á r u

Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen učinit nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, je-li to možné požár uhasit a provést opatření k zamezení jeho šíření. Pokud nelze požár uhasit, je každý povinen vyhlásit požární poplach a přivolat požární pomoc.

Při hlášení požáru Hasičskému záchrannému sboru kraje /Hasičskému záchrannému sboru Hlavního města Prahy/ - operačnímu středisku v ..................... (ohlašovna požáru) podat informace o tom: KDO VOLÁ, KDE HOŘÍ, CO HOŘÍ!

Jednotné evropské číslo tísňového volání - Hasičský záchranný sbor ČR v .........., telefonní číslo „112"

Operační středisko Hasičského záchranného kraje v .............. VEŘEJNÁ OHLAŠOVNA POŽÁRŮ: telefonní číslo tísňového volání je 1 5 O"

 

Z p ů s o b v y h l á š e n í p o ž á r n í h o p o p l a c h u

Vyhlášení požárního poplachu zajišťuje osoba, která požár zpozorovala.

Požární poplach se vyhlašuje voláním HOŘÍ!!! /případně zařízením, kterým je budova vybavena, například rozhlasem apod./

 

P o v i n n o s t i z a m ě s t n a n c ů a d a l š í ch o s o b p o v y h l á š e n í p o ž á r n í h o p o p l a c h u

Zaměstnanci firmy ............i další přítomné osoby ukázněně opustí ohrožený prostor, řídí se pokyny určených zaměstnanců, kteří zajišťují evakuaci osob, záchranu zvířat, případně majetku (členové preventivní požární hlídky, jiné určené osoby).

Evakuace osob se provádí podle charakteru požárně bezpečnostního řešení stavby jako současná nebo postupná.

 

Zaměstnanci firmy (členové preventivní požární hlídky, požární hlídky, ostatní zaměstnanci nebo přítomné fyzické osoby) provádí záchranné práce do příjezdu jednotek požární ochrany. Po příjezdu první jednotky požární ochrany se veškeré činnosti podřídí rozhodnutím (rozkazům) velitele zásahu.

 

P o m o c p ř i z d o l á v á n í p o ž á r ů ( o s o b n í p o m o c a v ě c n á p o m o c )

NA VÝZVU VELITELE ZÁSAHU, VELITELE JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY NEBO OBCE JE KAŽDÝ POVINEN POSKYTNOUT OSOBNÍ POMOC A VĚCNOU POMOC ZA PODMÍNEK STANOVENÝCH ZÁKONEM O POŽÁRNÍ OCHRANĚ 2) JEDNOTCE POŽÁRNÍ OCHRANY

 

 

D ů l e ž i t á t e l e f o n n í č í s l a

Jednotné evropské číslo tísňového volání - Hasičský záchranný sbor ČR v .........., telefonní číslo: „112" 3) „Ohlašovna požárů - operační středisko HZS kraje v ..................... , tísňové volání telefonní číslo: „15O" 3)

Zdravotní záchranná služba v ................., tísňové volání telefonní číslo: 155

Policie ČR v ........................................, tísňové volání telefonní číslo: 158

Havarijní služba rozvodných závodů elektrické energie:

Havarijní služba dodavatele plynu:

Havarijní služba vodáren (zpravidla správce vodovodů a kanalizací) :

Hasičský záchranný sbor kraje - územní

Nahrávám...
Nahrávám...