dnes je 13.7.2024

Input:

Práce nad volnou hloubkou

11.5.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.5.5
Práce nad volnou hloubkou

Ing. Miroslava Kopecká

práce v zásobnících

Identifikace nebezpečí Opatření k eliminaci
* udušení nedostatkem kyslíku – toto nebezpečí je zvýšeno nemožností odhalit závadné ovzduší lidskými smysly (nedostatek senzorického varování);
* nedýchatelné ovzduší – k ohrožení osob dochází při tzv. kyslíkové nedostatečnosti tj. poklesem množství kyslíku pod 19,5 % (uzavřený prostor s nedostatkem kyslíku);
* obsah kyslíku klesne na 10 (obj.%) – možnost ztráty vědomí bez předchozích příznaků i během krátkého časového rozmezí;
* chemické nebo biochemické reakce, při kterých se spotřebovává kyslík a kdy může dojít k vývinu nedýchatelných plynů (oxid uhličitý, metan apod.);
* provést řádnou analýzu vykonávaných činností a rizik vyplývajících ze samotného pracoviště, případně z technologie.
* ověření nezávadnosti ovzduší v uzavřeném prostoru před vstupem pracovníka;
* nepřipustit vstup osob do uzavřeného prostoru,pokud výskyt zdraví škodlivých a výbušných látek přesahuje přípustnou koncentraci;
* trvalé monitorování pracovního ovzduší (vnitřní atmosféry), koncentrace kyslíku má být mezi 19,5 až 23,5 obj.%;
* kontrola obsahu kyslíku při používání inertních plynů, otevřeného ohně, PB, (svařování apod.);
* zajištění signalizace, dorozumívání, účinné komunikace, vybavení záchrannými a pracovními prostředky, OOPP s ohledem na místní podmínky a závažnost ohrožení (i pro případ nouze a vyproštění, vytažení pracovníka);
* pozitivní ovlivnění vnitřní atmosféry (podle potřeby zajistit výměnu vzduchu; dostatečný přívod vzduchu, nucené větrání přetlakem, správné použití ventilačních a větracích zařízení);
* používání vhodných izolačních dýchacích přístrojů;
* vyloučit vstup osamoceného pracovníka do uzavřeného prostoru;
* stanovení postupu práce v uzavřeném prostoru dle povolení ke vstupu;
* zajištění dostatečného počtu odborně a zdravotně způsobilých pracovníků (koordinátor, dohlížející a dozorující osoby, vstupující osoby), seznámení těchto osob s nebezpečími, podmínkami vstupu a práce v uzavřených prostorách;
* sledování a koordinace činností uvnitř prostoru, trvalý dozor;
* správné větrání, zajištění dostatečného přívodu vzduchu;
Nahrávám...
Nahrávám...