dnes je 14.7.2024

Input:

Pracovní řád

19.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.10
Pracovní řád

Zaměstnavatel .....................................se sídlem v .......................................

vydává tento

Pracovní řád

Vzor

Článek 1

(1) Pracovní řád je závazný pro zaměstnavatele a všechny zaměstnance. Na zaměstnance, vykonávající u zaměstnavatele činnost na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se vztahuje též, pokud z konkrétně uzavřené dohody nevyplývá něco jiného.

(2) Za dodržování Pracovního řádu odpovídají všichni vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení a všichni zaměstnanci.

(3) Vedoucí zaměstnanci jsou povinni seznámit s tímto Pracovním řádem podřízené zaměstnance a umožnit jim kdykoliv do Pracovního řádu nahlížet.

(4) Pracovní řád je závazný pro zaměstnavatele a všechny zaměstnance. Na zaměstnance, vykonávající u zaměstnavatele činnost na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se vztahuje též, pokud z konkrétně uzavřené dohody nevyplývá něco jiného.

(5) Za dodržování Pracovního řádu odpovídají všichni vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení a všichni zaměstnanci.

(6) Vedoucí zaměstnanci jsou povinni seznámit s tímto Pracovním řádem podřízené zaměstnance a umožnit jim kdykoliv do Pracovního řádu nahlížet.

(7) Nedodržování či porušování Pracovního řádu bude posuzováno jako porušování povinností vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.

Článek 2

(1) Pracovní poměr se zakládá písemnou pracovní smlouvou nebo jmenováním a vzniká dnem, který je uveden v pracovní smlouvě či písemném jmenovacím dekretu jako den nástupu do práce či do funkce. Za administrativní zajištění vypracování písemné podoby pracovní smlouvy a jmenovacího dekretu i doručení všech písemností zaměstnanci odpovídá vedoucí personálního oddělení.

(2) Před uzavřením pracovního poměru musí být zaměstnanec seznámen s právy a povinnostmi, které pro něho vyplývají z pracovního poměru. Současně je povinen doložit následující doklady

 • doklad o skončení předchozího zaměstnání (zápočtový list),

 • vyplněný osobní dotazník,

 • doklad o dosažném vzdělání,

 • doklad o nařízeném výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy,

 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 2 měsíce)

 • 1 fotografii pasového formátu.

(3) Před uzavřením pracovního poměru je zaměstnanec povinen podrobit se vstupní pracovnělékařské prohlídce u poskytovatele pracovnělékařských služeb, s nimž má zaměstnavatel uzavřenou smlouvu. Bližší podrobnosti určí zaměstnanci personální oddělení.

(4) Za průběh přijímacího řízení odpovídá vedoucí personálního oddělení.

Článek 3

(1) Sjednaný obsah pracovní smlouvy, mimo případy výslovně uvedené v § 41 zákona č. 262/2006 Sb., může být změněn jen na základě písemné dohody, kterou sepisuje personální oddělení.

(2) Vedoucí zaměstnanci mohou vyžadovat od zaměstnance výkon práce jiného druhu nebo na jiném místě, než byly sjednány v pracovní smlouvě, jen ve výjimečných případech v souladu se zákoníkem práce.

Článek 4

(1) Při skončení pracovního poměru je zaměstnanec povinen:

 • informovat svého přímo nadřízeného vedoucího zaměstnance o stavu plnění pracovních úkolů,

 • vyhotovit písemně seznam nedokončených pracovních úkolů a připravit předání svého pracoviště,

 • vrátit vypůjčené pracovní pomůcky, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky, popřípadě uhradit vzniklou škodu

 • vyrovnat své závazky vůči zaměstnavateli, pokud nedojde k jiné dohodě

 • odevzdat písemné potvrzení o vyrovnání svých závazků, klíč od kanceláře a průkaz vstupu do budovy.

(2) Personální oddělení vydá nejpozději v dne následující po skončení pracovního poměru zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) a na žádost zaměstnance údaje podle § 313 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce pro úřad práce.

Článek 5

(1) Zaměstnanec je povinen nepoškozovat dobré jméno zaměstnavatele při jakémkoliv jednání v rámci pracovněprávního vztahu i mimo něj.

(2) Zaměstnanec je povinen dostavovat se do zaměstnání v přiměřeném společenském oděvu bez výstředních doplňků. Na pracovištích zaměstnavatele je povinen udržovat pořádek a neměnit jeho uspořádání.

(3) Zaměstnanec je povinen evidovat svůj příchod na pracoviště a odchod z pracoviště v knize docházky.

(4) Zaměstnanec je povinen průběžně (minimálně dvakrát

Nahrávám...
Nahrávám...