dnes je 12.7.2024

Input:

Praktický příklad prevenčních nástrojů - zemědělství

12.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

18.6.4 Praktický příklad prevenčních nástrojů - zemědělství

Ing. Monika Becková

Charakteristika procesu - skladování zrnin

Podnik se věnuje zemědělské prvovýrobě, je zaměřen na rostlinnou i živočišnou výrobu. Svou činnost provádí jednak na půdě pronajímané od vlastníků, jednak na vlastních pozemcích. Hlavní pěstované plodiny jsou kukuřice, potravinářská pšenice, řepka. Živočišná výroba je zaměřena na chov prasat, který je prováděn formou uzavřeného obratu stáda. Výkrm prasat je na bázi zkrmování zrnin z vlastní produkce. Proto je průběh sklizně a posklizňová úprava zrnin hlavním řešeným procesem.

Při nevhodném uskladnění zrnin mohou mykotoxiny především typickými mutageny a karcirogeny do značné míry ohrozit nejen vlastní chov prasat, ale v dalším postupu i vlastní životní prostředí. Jejich koncentrace v krmivu nemusí být vysoká, ale spolupůsobením dalších mutagenů, látek potencujících jejich účinek, respektive dalších faktorů může vytvořit značná environmentální rizika. Právě proto, že omnivorní prasata jsou v krmivu poměrně nevybíravá, vzniká u nich větší riziko mykotoxikóz než u přežvýkavců. To se může projevit například zmetáním, špatnou zdravotní kondicí nebo úhynem selat, navíc zde vzniká značné riziko zdravotní závadnosti produkovaného masa. Proto tedy včas a správně realizovaná sklizeň a posklizňová úprava zrnin není posledním článkem k zajištění výživy zvířat, ale uvedené produkty musí být až do jejich spotřeby řádně uskladněny a ošetřovány.

Mykotoxiny přítomné ve zdravotně závadném krmivu pronikají do organismu zvířat, zůstávají zde po kratší i delší dobu v jejich tkáních - svalovina, vnitřnosti. Po požití takto kontaminovaného masa se pak mohou dostat i do lidského organizmu. Producenti mykotoxinů - plísně jsou důsledkem nevhodných skladovacích podmínek. Plísně vytvářejí metabolity jako obranné látky proti konkurenčním organismům, které buď s nimi osidlují stejný substrát (nižší organismy), nebo tento substrát konzumují (vyšší organismy). Zemědělské produkty mohou být infikovány různými druhy plísní buď již v polní kultuře, nebo následně během skladování.

Hlavními faktory ovlivňujícími tvorbu a růst plísní, následně pak produkci mykotoxinů jsou: voda, teplota, čas, poškození obilného zrna, hladiny kyslíku a oxidu uhličitého, složení zrnin, stupeň kontaminace zrnin, množství spor, mikrobiální interakce a bezobratlí jako přenašeči. Vyskytují se často ve velmi nízkých koncentracích a bývá obtížné prokázat jejich přítomnost.

Analýza procesu

Problematika skladování zrnin je poměrně složitou záležitostí, neboť tyto zemědělské produkty podléhají celé řadě endogenních a exogenních činitelů, které je mohou znehodnotit nebo zcela zničit. Pro skladování krmiv jsou určujícími faktory především technologie krmení, druhy krmiv, počet chovaných prasat a klimatické podmínky. Skladovací sila musí konstrukčně vyhovovat zásadám optimální kapacity, zachování jakosti zrnin a bezpečnosti. Zásobníky nesmí podporovat vlhnutí zrnin a musí umožňovat vyprazdňování samospádem. Vzhledem k některým nepříznivým vlastnostem ocelových zásobníků směřuje vývoj k využívání zásobníků ze syntetických hmot.

Halové sklady, používané v posuzovaném zemědělském podniku, jsou vhodné především ke krátkodobému uskladnění obilí. Plní se obilím pomocí soustavy pojízdných pásových dopravníků, které navazují na systém dopravy z objektu pro posklizňovou úpravu. Obilí se v nich skladuje na podlahách v hromadách. Pro větrání obilí se v halách používají stabilní kanály v podlaze. Obvodový plášť nosné konstrukce není tepelně izolován. Problematické je zde dodržování mikroklimatu, ochrana proti atmosférické vlhkosti, proti přehřátí slunečními paprsky, proti škodlivé činnosti obratlovců a hmyzu. Energeticky náročné je nucené větrání. Spalovací motory dopravních prostředků ve skladech musí být opatřeny katalyzátory, snižujícími obsah škodlivin ve výfukových plynech.

Využití nejlepších dostupných technik při skladování krmiv ve velkochovu prasat

Zaměření prevenčního projektu

Popis opatření

Pro skladování zrnin byly v podniku využívány především halové sklady, které ale byly vhodné ke krátkodobému uskladnění přes zimní období. Skladovalo se na podlahách, do výšky cca 4 m. Uvedený systém uskladnění přináší problémy zejména v těchto aspektech:

 • dodržení požadavků na mikroklima - v prostorách je nutno vytvářet předepsané mikroklimatické poměry, především ty, které vyplývají z dýchání obilí, tj. z úbytku kyslíku, z produkce CO2, z vlhkosti a teploty;

 • eliminace vlivu slunečního záření (přehřátí) - jako reflexní ochrana používaný vlnitý plech, respektive vlnitý eternit (azbestocementová břidlice) nevyhovuje z důvodu toxicity používaného materiálu i nízké účinnosti;

 • čištění vnitřních stěn skladů do výše skladovací výšky - možnost čištění je problematická, projevuje se tak nedostatečné zajištění proti škodlivým vlivům a infekčním rizikům ze strany ptactva, hlodavců a hmyzu;

 • nevhodné pracovní prostředí - fyzická námaha, prašnost, vibrace a hluk;

 • negativní vlivy dopravních prostředků v halových prostorách - vlivem výfukových plynů vznikají požární rizika ve vodivém prostředí, zejména nebezpečí požárů od hořlavých prachů, haly jsou členěny na požární úseky s maximální plochou jednoho požárního úseku 1 200 m3, což komplikuje obslužnost skladovacích prostorů.

Na základě posouzení výše popsané problematiky skladování zrnin, určených pro velkochov prasat, byla jako prioritní řešení navržená sila na uskladnění zrnin.

Sila pro uskladnění zrnin (pšenice, kukuřice)

Technické zadání

Dvě sila o průměru 21,95 m,

celková výška 31,01 m,

výška po okap střechy 25,24 m.

Válcovou část tvoří 31 prstenců z vlnitého a pozinkovaného plechu.

Kapacita jednoho sila je 10 043 m3, tedy 7 834 tun při 780 kg/m3 u pšenice.

Obě sila jsou dále vybavena:

 1. zařízením pro signalizaci kapacitního plnění,

 2. zařízením pro signalizaci teplot (cca 100 senzorů),

 3. zařízením pro boční vyskladnění samospádem pro cca 1/2 objemu,

 4. větracími kanály a vysokotlakými ventilátory pro snížení teploty sklizeného zrna a jeho provzdušnění,

 5. naskladněním - redlery, elevátory o výkonu 2 x 75 t/hod,

 6. vyskladněním do podzemní štoly - redlery, elevátory o výkonu 2 x 75 t/hod,

 7. vybíracími frézami 2 x 50 t/hod pro vyskladnění zbytků obilí, které nevyteče gravitací,

 8. vybavení PC pro řízení provozu a měření teplot.

Při posuzování investice byly hodnoceny technické a finanční nabídky firem, které dodávají stejná sila. Z posouzení výše investice, z poměru nákladů na pořízení jednoho metru krychlového skladovacího prostoru vyšla nejlépe firma BROOCK. V porovnání se železobetonovými sklady tento systém vychází až o jednu třetinu levněji, kalkulovaná cena investice je 5 mil. Kč.

Ekonomické vyhodnocení

Tvorba a rozdělení zisku (Kč)

Položka   
Výnosy  1 025 000 
Strojní odpisy  835 000 
Zisk před zdaněním  190 000 
Daň  59 000 
Zisk po zdanění  131 000 
Podnikový efekt  966 000 

Z tabulky plyne, že podnikový efekt po splacení investice CF činí 966 000 Kč ročně.

Návratnost investice PP (Payback Period) lze kalkulovat dle rovnice, kde IN reprezentuje výši investice a CF(t) značí cash flow výnosů v roce, kdy jsou investice již splaceny.

PP = 5,17 roku

Výpočet PVCF byl proveden podle rovnice, kde PVCF(t) je kumulovaná současná hodnota cash flow v roce t při vnitřní diskontní sazbě Ki, CF(t) značí cash flow z dané investice v roce t a IN představuje výši investice.

PVCF = 5 467 000 Kč

Vnitřní výnosové procento činí IRR činí 6,56 %.

Environmentální vyhodnocení

Snížení spotřeby pesticidů a herbicidů.

Ovlivněné odpadní toky: odpady zrnin - snížení produkce odpadů o 412 tun.

Vyhodnocení projektu

Hlavní odpadní tok: odpad zrnin 
Množství hlavního odpadního toku sníženo o: 412 tun ročně 
Celkové finanční úspory dosažené v projektu: 966 000 Kč ročně 
Celkový potřebný objem finančních prostředků
nutný k realizaci opatření: 1 025 tis. Kč 
Průměrná doba návratnosti investic pro celý projekt: 5,17 roku 

Charakteristika procesu - chov skotu

Rodinná zemědělská farma je svými pozemky zařazena ve zranitelné oblasti s přikázanými režimy hospodaření dle směrnice Rady 91/676/EEC o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice), do české legislativy zařazena formou nařízení vlády č. 103/2003, ve znění pozdějších předpisů, o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.

Již v době před platností nitrátové směrnice hledal majitel farmy postupy, podporující efektivní zemědělskou výrobu bez dopadů na ekologickou stabilitu krajiny.

V letech 1997 - 2000 byla na farmě uplatňována metodika čistší produkce postupně u všech hlavních činností. Po jejich analýze byly stanoveny obecné a speciální indikátory čistší produkce a formulovány zásady

Nahrávám...
Nahrávám...