dnes je 16.7.2024

Input:

Příloha - Smlouva o kontrolní činnosti

16.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.22.2
Příloha - Smlouva o kontrolní činnosti

Ing. Jaroslav Melen

VZOR - Smlouva o kontrolní činnosti

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (nový občanský zákoník.)

Na níže uvedeném místě, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

.........................................................................................................................................

Povinné údaje určené k identifikaci smluvního subjektu:

v zastoupení: kým ....................................................................dále jen „objednatel“

a ........................................................................................................................................

Povinné údaje určené k identifikaci smluvního subjektu

s oprávněním k revizím vyhrazených technických zařízení podle § 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb.1), evid. čísla: ...............

a

osvědčením k provádění revizím vyhrazených elektrických technických zařízení podle § 6a odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb.evid. čísla: ........................ dále jen „vykonavatel kontroly“

tuto smlouvu o kontrolní činnosti:

I. Předmět kontroly

1.1. Objednatel zadává vykonávání kontrolní činnosti - provádění pravidelných2) revizí elektrických zařízení - instalací nízkého napětí, dále jen „EZ“, v rozsahu EZ provozovaných objednatelem a podle plánu revizí EZ - viz Příloha č. 1 této smlouvy.

1.2. Rozsah EZ provozovaných objednatelem je:

- pokud jde o elektroinstalace v objektech a prostorách objednatele a na ni pevně připojených EZ, dán jejich soupisem, uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy,

- pokud jde o technická zařízení (strojních zařízení, zdvihacích zařízení, zařízení pro plynulou dopravu nákladů, průmyslových robotů apod.), připojená anebo připojovaná na elektrickou instalaci budov, uveden v Příloze č. 3 této smlouvy,

- pokud jde o pojízdné a převozné prostředky připojované na elektrickou instalaci budov pohyblivými přívody, uveden v Příloze č. 4 této smlouvy.

1.3. Z předmětu kontrolní činnosti podle této smlouvy jsou vyloučeny revize elektrických spotřebičů ve smyslu ČSN 33 1600 ed. 2:20093)

1.4. Obě smluvní strany berou za konečný a vzájemně odsouhlasený rozsah EZ provozovaných objednatelem v podobě jaké bude uveden vykonavatelem kontroly ve zprávě o revizi, a to vymezením jejího skutečného rozsahu4 ) ke dni kontroly - revize.

II. Místo kontroly

Vykonavatel kontroly se zavazuje provést kontrolní činnost specifikovanou v čl. I. této smlouvy v objektech a prostorách objednatele, tj. na adrese:

...................................................................................................................

III. Termíny a doba provedení kontroly

3.1. Vykonavatel kontroly je povinen provést kontrolu nejpozději do 30. listopadu běžného roku smluvního období podle bodu 3.4 této smlouvy, do kterého spadá konec lhůty stanovené v Příloze č. 1 této smlouvy od doby provedení poslední revize.

3.2. Ustanovení bodu 3.1 se netýká lhůt kratších než jeden rok. V takovýchto případech je vykonavatel kontroly povinen provést kontrolu, pokud není nutné uplatnit ustanovení bodu 3.3.1 e), nejpozději do dne připadajícího na den provedení revize v předchozím roce.

3.3. Za výchozí stav z hlediska počítání počátku revizních lhůt se považují údaje o naposledy provedených revizích podle podkladů předaných objednatelem, uvedených v Příloze č. 5 této smlouvy.

3.3.1 Pro případy, kdy není známo a/nebo není platnou revizní zprávou doloženo provedení poslední pravidelné revize objektu, prostoru nebo dílčího EZ objednatele, je vykonavatel kontroly povinen provést kontrolu:

NÁVRH

a) EZ s revizní lhůtou 5 let - nejpozději do: 24 měsíců od podpisu této smlouvy

b) EZ s revizní lhůtou 4 roky - nejpozději do: 18 měsíců od podpisu této smlouvy

c) EZ s revizní lhůtou 3 roky - nejpozději do: 12 měsíců od podpisu této smlouvy

d) EZ s revizní lhůtou 2 roky - nejpozději do: 6 měsíců od podpisu této smlouvy

e) EZ s revizní lhůtou 1 rok - nejpozději do: 3 měsíců od podpisu této smlouvy

3.3.2 Nebude-li možno lhůty podle bodu 3.3.1 z objektivních důvodů na straně vykonavatel kontroly dodržet, zavazuje se objednatel, že na odůvodněný návrh vykonavatele kontroly lhůty přiměřeně prodlouží formou písemného dodatku k této smlouvě. Takovéto prodloužení lhůty nemá za následek snížení úplaty stanovené čl. IV. této smlouvy.

3.4. Vykonavatel kontroly je povinen předat objednateli každý kontrolní nález - zprávu o revizi5) nejpozději do - Návrh - 14ti pracovních dnů od posledního dne, kdy byl proveden poslední z úkonů revize konkrétního EZ objektu, prostoru nebo dílčího EZ z plánu revizí podle Přílohy č. 1 této smlouvy.

3.5. Způsob předávání revizních zpráv je upraven takto: Revizní zprávy předává vykonavatel kontroly:

Možnosti:

  • - osobně - komu
  • - nebo poštou
  • - nebo do podatelny objednatele.

3.6. Pro případy, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny závady bezprostředně ohrožující lidské zdraví, majetek nebo okolní prostředí, předá vykonavatel kontroly odpovídající písemné upozornění neprodleně vedoucímu příslušného pracoviště, na kterém byla závada zjištěna. Není-li tento přítomen, je místem doručení takovéto informace podatelna objednatele.

3.7. Smlouva se uzavírá na období: ...... let.

Doporučuje se uzavřít smlouvu na období 5 let

IV. Úplata

4.1 Objednatel se zavazuje, že vykonavateli kontroly zaplatí za řádné a včasné splnění jeho povinnosti, vyplývající z této smlouvy, úplatu ve výši odpovídající sazbě podle:

identifikace sazebníku či jiného podkladu pro úplatu

a to:

- nejpozději do ...............dnů po obdržení každého jednotlivého osvědčení o provedené kontrole (zprávy o pravidelné revizi jednotlivého objektu, prostoru nebo dílčího EZ), bezhotovostním převodem ze svého účtu na účet vykonavatele kontroly

č.:....................................., vedeného u: .............................................

nebo

- nejpozději do ........... dnů po obdržení faktury vystavené a zaslané vykonavatelem kontroly, bezhotovostním převodem ze svého účtu na účet vykonavatele kontroly

č. : ................................, vedeného u: ...........................................

4.2 Jestliže vykonavatel kontroly neprovedl kontrolu řádně a tato skutečnost bude prokázána - viz body 11.4 a 11.5 této smlouvy - po předání kontrolního osvědčení - revizní zprávy, nejpozději do doby následné revize podle plánu revizí EZ - viz Příloha č. 1 této smlouvy, nevzniká mu nárok na úplatu podle čl. IV. této smlouvy.

4.3 Pro případy popsané v bodě 4.2, kdy již byla objednatelem úplata zaplacena, je vykonavatel kontroly povinen vrátit objednateli vyplacenou částku úplaty do 14ti pracovních dnů ode dne, kdy bylo o této skutečnosti rozhodnuto, na účet objednatele č.:............................., vedený u: ....................................

V. Náklady

5.1 V úplatě specifikované v čl. IV. této smlouvy jsou zahrnuty náklady nutně a účelně vynaložené v souvislosti s prováděním kontroly podle této smlouvy, vyjma cestovních nákladů v podobě náhrady cestovních výdajů spojených s použitím vlastního automobilu vykonavatele kontroly: ............identifikační údaje vlastního vozidla vykonavatele kontroly.

5.2 Náhrada jízdních výdajů spojených s použitím vlastního automobilu vykonavatele kontroly (základní náhrada za používání silničního motorového vozidla) pro účely této smlouvy se řeší podle § 157 odst. 4 zákoníku práce - zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, při průměrné ceně pohonných hmot podle aktuálně platné vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí (podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb.)

5.3 Pro způsob úhrady nákladů podle čl. V platí shodný režim jako v bodě 4.1 této smlouvy.

VI. Smluvní pokuta

6.1 Pro případ porušení povinností vykonavatele kontroly vyplývajících z této smlouvy, především při prodlení podle čl. III. této smlouvy, sjednávají smluvní strany jednorázovou smluvní pokutu:

a) v případě podle bodu 3.1 ve výši: ..................... Kč.

b) v případech podle bodu 3.3.1 ve výši: ................. % z následně fakturované částky za každý opožděný kontrolní nález - revizní zprávu

c) v případech podle bodu 3.3.2 ve výši: .................. %

z následně fakturované částky za každý opožděný kontrolní nález - revizní zprávu.

6.2 Pro případ porušení povinností objednatele vyplývajících z bodu 4.1 této smlouvy sjednávají smluvní strany jednorázovou smluvní pokutu ve výši ........... % z neuhrazené fakturované částky za každý ukončený týden prodlení, až do max. výše .............. % fakturované částky.

6.3 Smluvní strana, která poruší některou ze svých povinností uvedených v čl. III., resp. čl. IV. této smlouvy, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu stanovenou podle čl. VI. této smlouvy nejpozději do ............ dnů ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti a/nebo ode dne, kdy se druhá strana o porušení dozvěděla.

VII. Odstoupení od smlouvy

7.1 Smluvní strany mají právo kdykoliv odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě vyšší moci - viz čl. VIII. této smlouvy.

7.2 Odstoupení od smlouvy před uplynutím smluvní doby dohodnuté v bodě 3.7 je každá ze smluvních stran povinna oznámit druhé straně písemně minimálně 3 měsíce předem.

7.3 Smluvní strany mají právo okamžitě odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou stranou.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje:

7.3.1 Neposkytnutí nutné součinnosti podle některého z písmen bodu 9.1 této smlouvy.

7.3.2 Neplnění sjednaných termínů vyplývajících z bodu 3.3.1, resp. 3.3.2. a zejména bodu 3.3.3 této smlouvy.

7.3.3 Jestliže je objednatel v prodlení s úhradou plateb oproti dohodnutým termínům vyplývajících z bodu 4.1 této smlouvy o více jak 14 pracovních dnů.

7.3.4 Provádění kontrolní činnosti v rozporu s požadavky bezpečnosti technických zařízení, doložené podle uvážení objednatele:

a) Znaleckým posudkem soudního znalce6) v Oboru: BEZPEČNOST PRÁCE, Odvětví: Bezpečnost práce a Specializace: elektrotechnika

b) Odborným vyjádřením7) soudního znalce v témže Oboru, Odvětví a Specializace

c) Stanoviskem organizace státního odborného dozoru8).

VIII. Vyšší moc

8.1 Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této smlouvy po dobu trvání vyšší moci.

8.2 Za vyšší moc je ve smyslu této smlouvy se považují takové mimořádné a nepředvídané události, nezávislé na vůli smluvních stran, které se na ně odvolávají, a které jim brání v plnění jejich smluvních závazků, a které nebylo možné v době vzniku této smlouvy předvídat.

8.3 O vzniku a ukončení vyšší moci se budou smluvní partneři písemně informovat do pěti dnů po vzniku vyšší moci, přičemž ta smluvní strana, která se odvolává na vyšší moc, je povinna na požádání předložit hodnověrný důkaz o této skutečnosti, případně umožnit druhé straně osobně se přesvědčit o vzniku vyšší moci.

8.4 Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy, pozastavuje do doby ukončení vyšší moci, popř. odstranění jejich následků, kdy se smluvní strany dohodnou písemně na změně některých ustanovení této smlouvy.

8.5 Pokud vyšší moc a její následky zabrání plnění závazků dle této smlouvy, dohodnou smluvní strany další postup, včetně možnosti odstoupení od smlouvy a rozsah příslušných náhrad škod.

IX. Součinnost

9.1 Objednatel poskytne vykonavateli kontroly součinnost nutnou k provedení kontroly, a to v podobě:

a) předání protokolů o určení druhů prostředí - viz ČSN 33 0300:19889), resp. o určení vnějších vlivů - viz Národní příloha NB v ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:201010),

b) předání průvodních dokumentací výrobců11) EZ a zhotovitele-telů12)(dodavatele-telů) el. instalace

c) předání provozní dokumentace13) EZ

d) předání zprávy o výchozí revizi el. instalace včetně v ní uvedených příloh a u vyhrazených zařízení Třídy I odborného a závazného stanoviska pro zařízení příslušné skupiny podle vyhl. č. 73/2010 Sb.14), vydaného organizací státního odborného dozoru - Technické inspekce České republiky,

e) předání místních provozních bezpečnostních předpisů15) majících bezprostřední vztah k předmětu kontroly,

f) poskytnutí vyžádaného doprovodu odborně způsobilým zaměstnancem objednatele - odborná způsobilost min. podle § 716) vyhlášky č. 50/1978 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.,

h) předání potřebných informací ze Znaleckého posudku nebo Odborného vyjádření soudního znalce nebo z vyžádaného Stanoviska organizace státního odborného dozoru, v případech podle bodu 7.3.4 článku VII. Odstoupení od smlouvy, případně poskytnutí doprovodu příslušného specialisty k:

- ověření bezpečnosti technických zařízení (strojních zařízení, zdvihacích zařízení, zařízení pro plynulou dopravu nákladů, průmyslových robotů apod.) připojovaných na elektrickou instalaci, kdy je tato bezpečnost (ochrana před nebezpečími neelektrického charakteru, která mohou tato technická zařízení způsobovat) zajišťována elektrickými předměty a/nebo sestavou vzájemně spojených elektrických předmětů s koordinovanými charakteristikami;

- provedení funkčních zkoušek17), kterými je třeba ověřovat funkčnost a účinnost elektrického vybavení, které souvisí s bezpečným provozem elektrickou instalací napájených zařízení, např. zařízení pro nouzové vypnutí, blokovací opatření, hlásičů mezních stavů, apod.

9.2 Vykonavatel kontroly oznamuje úmysl zahájení každého kontrolního úkonu - činnosti podle této smlouvy, shodně pak její ukončení, osobně: ...............(komu)

9.3 Zahájení a ukončení kontrolních úkonů v jednotlivých dnech budou vykonavatelem kontroly zaznamenávána.

Návrh

v „Knize evidence návštěv“, vedené: ......................... kým a kde

9.3.1 Kontrolním úkonem se pro účely této smlouvy rozumí kterýkoliv z úkonů revize EZ (prohlídka, měření a/nebo zkoušky).

X. Bezpečnost práce

10.1 Objednatel se zavazuje seznámit vykonavatele kontroly s bezpečnostní, hygienickými, požárními a ekologickými předpisy, jakož i s ostatními interními předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti práce18), platnými na pracovištích - v prostorách objednatele, jejichž dodržování bude objednatelem na vykonavateli kontroly vyžadováno. O seznámení s nimi bude učiněn zápis, spolupodepsaný vykonavatelem kontroly.

10.2 Vykonavatel kontroly je povinen řídit se při provádění revizní činnosti i pokyny k zajištění bezpečnosti práce dané mu objednatelem v průběhu plnění této smlouvy.

10.3 Odborně způsobilý zaměstnanec objednatele, jako vyžádaný doprovod vykonavatele kontroly - viz bod 9.1g) článku IX. Součinnost odpovídá ve smyslu § 101 odst. 3 zákoníku práce za:

a) nezbytnou informovanost vykonavatele kontroly o provozních stavech EZ, na kterých má probíhat revizní činnost, stejně tak jako těch EZ, jejichž provoz může být revizní činností ovlivněn,

b) provedení nutných zajišťovacích úkonů EZ19) pro účely bezpečného provádění revizní činnosti.

10.4 Vykonavatel kontroly přebírá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu vlastních úkonů revize a dodržování obecných předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při kontrolních činnostech vyplývajících z této smlouvy.

10.5 V případě pracovního úrazu vykonavatele kontroly, ke kterému by došlo v prostorách a na pracovištích objednatele, zjistí jeho příčinu a sepíše o něm záznam objednatel.

Bližší podrobnosti o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu jsou upraveny vyhl. č. 201/2010 Sb.

XI. Ostatní ujednání

11.1 Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které byly využity při realizace předmětu této smlouvy jsou považovány za důvěrné a jsou vlastnictvím smluvních stran, ledaže by tyto byly a/nebo se staly obecně známými.

11.2 Smluvní strany se zavazují tyto důvěrné informace uchovávat v tajnosti a neposkytovat je třetím osobám, ani jim neumožnit přístup k takovým informacím, ledaže by to pro činnost smluvních stran bylo vyžadováno zákonem (viz oprávnění orgánů inspekce práce20) a/nebo organizací státního odborného dozoru21) při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení).

Smluvní strany rovněž nesmí použít tyto informace k jiným účelům, než pro plnění předmětu této smlouvy.

11.3 Řádným splněním povinnosti vykonavatele kontroly podle této smlouvy se rozumí provedení pravidelné revize kteréhokoliv EZ objednatele, spadajícího pod předmět této smlouvy, a to v souladu s ČSN upravujícími tuto činnost.

11.4 Objednatel má právo v případě pochybností o řádném provedení kontroly požádat kterýkoliv ze subjektů, uvedených v bodě 7.3.4 článku VII. Odstoupení od smlouvy, o podání tomu odpovídajícího dokumentu, zda byly vykonavatelem kontroly při revizi EZ splněny požadavky ČSN upravujících činnost na zařízeních objednatele.

11.5 Obě smluvní strany se dohodly, že rozhodčím ve sporech o řádném provedení kontroly, kdy byl vyžádán podle předchozího bodu příslušný dokument některého subjektu, uvedeného v bodě 7.3.4 článku VII. Odstoupení od smlouvy, je Rozhodčí soud22) při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v : ............... .

11.6 Objednatel umožní vykonavateli kontroly potřebný vstup do všech objektů a prostorů objednatele, kde má být proveden předmět kontroly, a zajistí k tomuto účelu potřebná technická a organizační opatření.

11.7 Riziko poškození, ztráty nebo zničení předmětů, které jsou ve vlastnictví vykonavatel kontroly a/nebo jím budou vneseny do prostorů objednatele za účelem plnění předmětu této smlouvy, nese vykonavatel kontroly.

XII. DOLOŽKA O POJIŠTĚNÍ A ŠKODĚ

12.1 Vykonavatel kontroly prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu plnění podle čl. I.

12.2 Vykonavatel kontroly prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody jim způsobené u: .............................

pojistka č.: ...............................

pojistná částka: .........................

12.3 Vykonavatel kontroly se zavazuje uhradit škodu způsobenou druhé smluvní straně zaplacením pojistného plnění, poruší-li svou povinnost vyplývající z řádného provádění kontroly, ledaže prokáže, že na porušení povinností měly vliv okolnosti vylučující jeho odpovědnost.

12.4 Škodou se rozumí:

12.4.1 majetková újma, tj. skutečná škoda, která vznikne objednateli ve formě zmenšení majetku, resp. vyloučení možnosti výkonu majetkového práva, např. poškození nebo zničení předmětu kontroly, vynaložení nákladů vyvolaných škodnou událostí, zánik majetkového práva, která se dá vyčíslit v penězích,

12.4.2 ušlý zisk, tj. škoda, která prokazatelně vznikne objednateli v případě, že vykonavatel kontroly nesplnil povinnost vyplývající z řádného provádění kontroly, čímž objednatel přichází o zisk, který by dosahoval, nebýt škodné události, a která se dá vyčíslit v penězích.

XIII. Závěrečná ujednání

13.1 Tato smlouva se řídí právem České republiky. V případě sporů vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou tyto s konečnou platností a s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Strany se zavazují splnit povinnosti stanovené jim rozhodčím nálezem.

13.1.1 Strany se pro takový případ dohodly, že rozhodčí řízení bude probíhat:

v sudišti ............. (v Brně) ............... (v Plzni)

v kontaktním místě Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Praze

13.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze oboustranně odsouhlasenou písemnou dohodou.

13.3 Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence ve věci touto smlouvou upravené.

13.4 Tato smlouva má: ....... stran, 4 (čtyři) přílohy a je vypracována ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu a při podpisu přebírá každá strana 2 (dvě) vyhotovení. Každé podepsané vyhotovení má stejnou právní sílu.

13.5 Přílohy 1 až 5 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

13.6 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a jejích příloh svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že svá rozhodnutí při projednávání smlouvy učinily určitě, svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

V ............................... dne ............

V ................................ dne ..........

Za objednatele:

...................................

jméno a podpis

Za vykonavatele kontroly:

....................................

jméno a podpis

Přílohy:

Příloha č. 1 - plán revizí

Příloha č. 2 - soupisem objektů - prostorů objednatele se zabudovanou elektroinstalací

Příloha č. 3 - soupis technických zařízení (strojních zařízení, zdvihacích zařízení, zařízení pro plynulou dopravu nákladů, průmyslových robotů apod.) připojených anebo připojovaných na elektrickou instalaci budov

Příloha č. 4 - soupis pojízdných a převozných prostředků připojovaných na elektrickou instalaci budov pohyblivými přívody, nemajících charakter spotřebičů ve smyslu ČSN 33 1600 ed. 2:2009

Příloha č. 5 - údaje o naposledy provedených revizích

Komentář:

Upozornění:

V bodě 1.3 kapitoly I. Předmět kontroly je uvedeno, že:

„Z předmětu kontrolní činnosti podle této smlouvy jsou vyloučeny revize ve smyslu ČSN 33 1600 ed. 2:2009

Tato norma od 31.12. 2010 nahradila normy ČSN 33 1600:1994 a ČSN 33 1610:2005“.

Revize vyhrazených elektrických technických zařízení - viz § 6b zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů - mohly a i nyní mohou provádět pouze právnické osoby a podnikající fyzické osoby na základě oprávnění vydaného organizací státního odborného dozoru (viz § 6a odst. 1 písm. c) cit. zákona č. 174/1968 Sb.), které mají v Evidenčním čísle tohoto oprávnění, vydaných po účinnosti vyhlášky č. 73/2010 Sb., tj. po 1. červnu 2010, některý z uvedených rozlišovacích znaků uvedených v Příloze č. 2 k této vyhlášce:

DRUH vyhrazených elektrických technických zařízení

A   Zařízení v objektech bez nebezpečí výbuchu  
B   Zařízení v objektech s nebezpečím výbuchu  

ROZSAH oprávnění

E1X   Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného  
E2X   Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1, 5 kV stejnosměrného  
E3X   Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny  
E4X   Vyjmenovaná zařízení z položky podle E2X  

Poznámka: X představuje oprávnění ve vztahu k druhu zařízení podle A nebo B, anebo pro oprávnění k druhu zařízení podle A i oprávnění k druhu zařízení podle B

Poznámky

- Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních), byla zrušena vyhl. č. 20/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou byla

Nahrávám...
Nahrávám...