dnes je 15.7.2024

Input:

Provoz transportních zařízení

30.7.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.4.4
Provoz transportních zařízení

Ing. Antonín Dušátko

Průvodní dokumentace

Každé transportní zařízení má být provozováno v souladu s průvodní dokumentací a s požadavky předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jako součást průvodní dokumentace je chápán i provozní předpis, včetně návodu k obsluze, který by měl obsahovat též informace o možném použití příslušného transportního zařízení, dovoleném zatížení nebo plnění nákladem, o důsledcích nesprávného nebo nedovoleného používání, popř. též informace o zvláštních podmínkách provozu – v jiném než normálním pracovním prostředí atd. V provozním předpise musí být uveden i popis míst vyžadujících pracovní obsluhu a kontrolu při provozu příslušného transportního zařízení, jakož i pokyny pro zaškolení obsluhy apod.

Provozní dokumentace

Součástí provozní dokumentace musí být též bližší údaje o způsobu a formě zkoušek a přezkušování příslušného transportního zařízení před jeho uvedením do provozu, dále pak informace o nebezpečných místech, která nemohou být z provozních důvodů zakryta, jakož i pokyny pro údržbu, čištění, odstraňování poruch a provádění oprav, včetně způsobu zajištění transportního zařízení v průběhu oprav, prohlídek apod. Provozní dokumentace dále musí obsahovat termíny prohlídek a údržby provozovaného zařízení.

Zkoušení pásových dopravníků

Všechny druhy pásových dopravníků mají stanoveny specifické požadavky pro jejich zkoušení, což je pochopitelné s ohledem na značné riziko související s jejich obsluhou a provozem. Jsou požadovány následující druhy zkoušek:

  1. Vnější prohlídka a kontrola:

    Provádí se před prvním spuštěním dopravníku, přičemž kontrola je zaměřena zejména na ověření kompletnosti a správnosti montáže podle dokumentace, na správné umístění dopravníku na základech, osové vyrovnání atd., na správnost montáže napínacího zařízení, motorů převodovek apod., na správnost položení dopravního pásu, jeho spojení, kompletnost ochranných a pojistných zařízení, dále pak na činnost výstražných a signálních zařízení (jejich vícenásobným zapnutím a vypnutím), správnost montáže čisticích zařízení apod.

  2. Zkouška při chodu bez zatížení:

    Tato zkouška následuje po úspěšné vnější prohlídce a kontrole. Provádí se po dosažení stálosti pohybu dopravního pásu, přičemž je sledována zejména činnost napínacího zařízení, brzd (při čtyřnásobném rozběhu a brzdění dopravníku), otáčení bubnů a válečků, dále pak rychlost, chod a středění dopravního pásu, návaznost na chod navazujících strojních zařízení apod. S ohledem na sledování mj. teplot ložisek bubnů a pohonů, jakož i napínacího zařízení, stálosti chodu a středění unášecího prostředku atd., by tato zkouška měla u stabilních pásových dopravníků trvat alespoň 2 hodiny.

  3. Zkouška se zatížením:

    Následuje po úspěšně provedené zkoušce bez zatížení za situace, že přepravovaný náklad musí odpovídat charakteristice nákladů, pro které je dopravník určen (viz též klasifikaci dopravovaných hmot a jejich členění podle rizikových vlivů při dopravě). Zkouška po dosažení jmenovitého výkonu dopravníku by měla trvat alespoň 2 hodiny. Sleduje se správné naložení dopravníku v jeho podélném směru včetně středění přepravovaného nákladu na dopravním pásu, jakož i středění dopravního pásu na bubnech a válečcích, spolehlivost ochrany proti spadávání materiálu z dopravního pásu atd., dále pak plynulost a spolehlivost přesypů, dosažený výkon, činnost brzd (opět při čtyřnásobném spuštění a brzdění dopravníku), napínací zařízení, dosahované teploty ložisek, činnost čisticího a signalizačního zařízení apod.

O celé zkoušce se vyhotovuje zpráva, která tvoří součást provozní dokumentace. Pokud příslušný dopravník nevyhoví předepsaným zkouškám, nelze jej uvést do provozu.

Zásady bezpečného provozu

V

Nahrávám...
Nahrávám...