dnes je 14.7.2024

Input:

Ruční manipulace

10.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.2
Ruční manipulace

Ing. Antonín Dušátko

Podstata ruční manipulace

Za ruční manipulaci je považována manipulace prováděná ručně nebo ručním nářadím; nástroji ovládanými ručně – zejména za pomoci jednoduchých ručních pomůcek, jako jsou páky, kladky, kola na hřídeli apod. (ČSN 26 0002). Bezpečnostní předpisy pro svoji potřebu specifikují ruční manipulaci s břemeny jako přepravování, popř. nošení břemene jedním nebo více zaměstnanci, včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování či jiné přemisťování, které v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek zahrnuje zejména možnost poškození páteře zaměstnance. Za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a přenášení živého břemene. (§ 28 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.).

Nejčastěji zjišťované nedostatky

 1. Nejsou vyhledávána a hodnocena rizika související s ruční manipulací, resp. hodnocení je prováděno pouze formálně bez vazby na místní podmínky.
 2. Ruční manipulaci, tvořící součást zejména dělnických profesí, není věnována potřebná pozornost; až na vzácné výjimky je přehlížena až ignorována.
 3. Je prováděna ruční manipulace bez pověření zúčastněných zaměstnanců.
 4. Zaměstnanci provádějící ruční manipulaci s břemeny nejsou seznamováni se zásadami správné ruční manipulace a s možnými riziky. Pokud je seznamování vůbec prováděno, je zcela formální bez praktického zácviku a bez vazby na místní podmínky.
 5. Pracovní plochy a komunikace určené k ruční manipulaci jsou v závadném technickém stavu (nerovné, kluzké, s výmoly apod.).
 6. V rámci prováděné ruční manipulace s břemeny není sledována a hodnocena zejména fyzická zátěž zúčastněných zaměstnanců, jakož i mladistvých. Zaměstnanci nejsou seznamováni do jaké kategorie byla jejich manipulační činnost zařazena.

Kategorizace ručních prací

Základní rizikové faktory u ruční manipulace tvoří fyzická zátěž a pracovní poloha. V rámci specifických pracovních podmínek se mohou vyskytovat i faktory další – například:

 • prach,

 • chemické látky,

 • hluk,

 • vibrace,

 • zátěž chladem, popř. teplem.

Podle míry výskytu rizikových faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví, se pracovní úkony obecně zařazují do čtyř kategorií. (odst. 1 § 37 zákona č. 258/2000 Sb.). Za práce:

 • první kategorie se považují pracovní úkony, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví (písm. a) odst. 1 § 3 vyhlášky č. 432/2003 Sb.).

 • druhé kategorie se považují pracovní úkony, při nichž podle současné úrovně poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně - tedy práce, při nichž nejsou překračovány dále uvedené hygienické limity rizikových faktorů, a práce naplňující další kritéria pro jejich zařazení do kategorie druhé; viz dále (písm. b) odst. 1 § 3 vyhlášky č. 432/2003 Sb.).

 • třetí kategorie se považují pracovní úkony, při nichž jsou překračovány hygienické limity, a práce naplňující další kritéria pro zařazení do kategorie třetí, přičemž expozice osob, které práce vykonávají, není spolehlivě snížena technickými opatřeními pod úroveň těchto limitů, a pro zajištění ochrany zdraví příslušných osob je proto nezbytné využívat OOPP, apod. (písm. c) odst. 1 § 3 vyhlášky č. 432/2003 Sb.).

 • čtvrté kategorie se považují pracovní úkony, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření (písm. d) odst. 1 § 3 vyhlášky č. 432/2003 Sb.).

Kategorizace podle fyzické zátěže

Do druhé kategorie se zařazují manipulačními úkony:

1. převážně dynamické povahy, vykonávané velkými svalovými skupinami:

 • při nichž čistý celosměnový energetický výdej je u mužů v rozmezí od 4,5 MJ do 6,8 MJ, u žen od 3,4 MJ do 4,5 MJ a minutový čistý přípustný energetický výdej se pohybuje u mužů v rozmezí 400 W až 575 W (24,1

Nahrávám...
Nahrávám...