dnes je 15.7.2024

Input:

Sociálně patologické jevy ve školství

1.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.7
Sociálně patologické jevy ve školství

JUDr. Eva Dandová

Část školního (vnitřního) řádu, která upravuje podmínky zajištění BOZ dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, musí být samozřejmě nejobsáhlejší, protože – jak jsme si dovodili výše- školní (vnitřní) řád je základní přepisem školy nebo školského zařízení, je to takový jejich domácí zákon a vzhledem k tomu, že oblast BOZ žáků není v obecně závazných předpisech podrobněji propracována, je třeba ji zde věnovat zvýšenou pozornost. Základem pro její zpracování by samozřejmě měl být Metodický pokyn 20 006/2007-51 k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, nicméně není smyslem a účelem, aby byl přebírán do školního (vnitřního) řádu kompletně. Škola (školské zařízení) by si měly v podstatě z něj vybrat to, co je pro ně důležité a dopracovat jej o problémy, které považují pro danou školu (školské zařízení) za důležité.

Metodický pokyn 20 006/2007-51 k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních je opět určen pouze školám a školským zařízením přímo zřízeným MŠMT a ostatní školy a školská zařízení jej mohou používat tzv. zprostředkovaně, tzn., že si jej musí zapracovat do svých vnitřních předpisů, zejména do školního (vnitřního) řádu. Školy musí všechny školy svoje aktivity směřovat na tzv. primární prevence sociálně patologických jevů u žáků,

Nahrávám...
Nahrávám...