dnes je 18.7.2024

Input:

Související zvláštní právní úpravy

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.4
Související zvláštní právní úpravy

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Vedle právní úpravy opatření zaměstnavatele pro případ zdolávání mimořádných událostí stanovené zákoníkem práce existují samostatné zvláštní právní úpravy, které stanoví povinnosti právnickým a fyzickým osobám v souvislosti se specifickými mimořádnými událostmi. Co se týče prevence a zdolávání požárů, řeší zvláštní požadavky předpisy o požární ochraně. Co se týče závažných havárií, jsou povinnosti stanoveny zákonem o prevenci závažných havárií.

Respektování zvláštních právních úprav

Je na zaměstnavateli, aby opatření přijímaná podle ust. § 102 odst. 6 zákoníku práce "provázal“ s povinnostmi, které pro něho vyplývají ze zvláštních právních předpisů.

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Předmět právní úpravy

Zákon o požární ochraně vytváří podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností ministerstvům a jiným správním úřadům, právnickým a fyzickým osobám; reguluje, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinnosti jednotek požární ochrany.

Prevence

Podle zákona o požární ochraně je každý povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.

Osobní pomoc

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny zajistit požární techniku, vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, označovat pracoviště, pravidelně kontrolovat dodržování předpisů o požární ochraně atd. Podle míry závažnosti požárního nebezpečí se provozované činnosti člení do tří kategorií: bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím. V návaznosti na toto rozdělení zákon ukládá právnickým a podnikajícím fyzickým osobám další povinností.

Kategorie provozované činnosti

Rozkazy velitele zásahu a pokyny nadřízených

V povinnostech

Nahrávám...
Nahrávám...