dnes je 15.7.2024

Input:

Specifikace nebezpečí a z nich plynoucích rizik

30.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.4.5
Specifikace nebezpečí a z nich plynoucích rizik

Ing. Antonín Voříšek

Nebezpečí popálení

Zdrojem popálení obsluhy jsou nejčastěji parní, popř. horkovodní kotle. Ve spalovací komoře těchto kotlů dosahují plyny vysokých teplot v závislosti na druhu a kvalitě používaných paliv. Nebezpečné jsou zejména výrony žhavých spalin z průhledítek a různých kontrolních otvorů a dvířek. Úrazy popálením vznikají také při manipulaci s tuhými zbytky po spalování a při dotyku neizolovaných částí potrubí páry a horké vody a potrubí odkalu a odluhu. Z těchto důvodů se obsluha kotlů chrání před popálením ochrannými pomůckami (brýle, štíty, rukavice) a ochranným oděvem.

Popálení od tuhých zbytků spalování

Zvláštním nebezpečím popálení je popálení tuhými zbytky po spalování – popel, struska. Pravděpodobnost vzniku tohoto rizika je malá a i následky nebývají závažné.

Popálení výronem horkých spalin

Většina kotlů má podtlaková topeniště – tlak spalin je nižší než tlak atmosferický v kotelně). Při zapalování kotle, ale i za provozu může dojít k pulsaci plamene a v topeništi k přetlaku. Horké spaliny mohou vyšlehnout nebo uniknout netěsnostmi na cestě spalin (nahlížecí otvory, dvířka pod.), z topeniště do kotelny. Pravděpodobnost vzniku tohoto rizika je dosti velká, avšak následky jsou méně závažné.

Nebezpečí opaření

Zdrojem vzniku opařenin obsluhy mohou být jak parní nebo horkovodní kotle, tak topené tlakové nádoby stabilní. Úrazy opařením obvykle souvisí se vznikem poruchy nebo havárie vyhrazených tlakových zařízení.

Opaření výronem páry nebo horké vody

Nesprávnou manipulací se armaturami kotle (hlavně s tlakoměry a vodoznaky) může dojít k výronu páry nebo horké vody. Pravděpodobnost vzniku tohoto rizika je malá, avšak následky mohou být závažné.

Únik tlakového media

Při nedovolené nebo nesprávné manipulaci s armaturami nebo na tlakovém potrubí může dojít k úniku pracovní látky, která je pod tlakem. Uvolněná energie může působit mechanicky na součásti tlakového celku (trubky, tlakové hadice apod.) na překážky v okolí tlakových zařízení, na které narazí – předměty nebo osoby, a vzniklá síla je může uvést do pohybu. Unikající látka, ale i pohybující se předměty mohou způsobit zranění obsluhy. Pravděpodobnost vzniku tohoto rizika je malá a i následky nebývají závažné.

Nebezpečí otravy

Zdrojem otrav mohou být jednak spaliny kotlů obsahující kysličník uhelnatý a jednak různé jedovaté látky vznikající při chemických procesech probíhajících v tlakových nádobách chemického

Nahrávám...
Nahrávám...