dnes je 15.7.2024

Input:

Technické normy a technické dokumenty

30.1.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1.2
Technické normy a technické dokumenty

Charakter technické normy

Technická norma je veřejný dokument založený na souhlasu zúčastněných stran se zásadními otázkami řešení a schválený uznaným orgánem. Technická norma není obecně závazná (ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění) a její použití je založeno na principu dobrovolnosti a na bázi všestranné výhodnosti.

Česká technická norma

Českou technickou normou je každá původní česká technická norma, která se může vytvářet pouze v oblastech, ve kterých neexistují normy evropské nebo mezinárodní. Podíl původních českých technických norem na celkovém počtu vydávaných technických norem u nás představuje asi jen jednu desetinu celkového objemu norem.

Chráněné označení ČSN

České technické normy jsou dokumenty schválené pověřenou právnickou osobou pro opakované nebo stálé použití, vytvořené podle zákona č. 22/1997 Sb., a označené písmenným označením ČSN, jejichž vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále též ÚNMZ). Název Česká technická norma a písmenné označení ČSN nesmějí být použity k označení jiných dokumentů.

Obsah ČSN

Česká technická norma poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledky zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech.

Charakter předpisu k zajištění BOZP

Pokud české technické normy upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví, jsou ve smyslu ust. § 349 odst.1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, považovány za předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Kvalifikované doporučení

České technické normy nejsou obecně závazné, mají charakter kvalifikovaného doporučení (nejsou příkazem). České technické normy jsou zvláštním druhem norem, ve kterých jsou upraveny specifické požadavky – obsahují technický popis parametrů výrobků, konstrukcí, materiálů i složitějších celků z těchto částí tvořených. Technické normy obsahují informace o obecně uznávaných technických řešeních, základní zákonné požadavky bezpečnosti konstrukční, materiálové, protipožární, hygienické či ochrany zdraví a životního prostřední. Technické normy pokrývají téměř všechny oblasti lidské činnosti.

Shoda s technickou normou by měla být jedním ze způsobů, jak je možné stanovené právní požadavky splnit, přičemž taková technická norma by měla být technickým vyjádřením obecného právního požadavku, který však může být splněn i jinými prostředky. Dobrovolný charakter používání technických norem tak tedy umožňuje přijímat vyspělá technická řešení bez ohledu na rozdílnou technickou úroveň účastníků trhu. Technické normy se však mohou stát smluvně závaznými mezi smluvními partnery v obchodních smlouvách, pokud se tak strany soukromoprávního smluvního vztahu dohodnou.

Důvod používání technických norem

Použití technických norem, i když nejsou právně závazné, je výhodné, protože napomáhá výrobě a výměně zboží. Používání technických norem usnadňuje dorozumívání mezi výrobci a odběrateli a pomáhá vytvořit důvěru mezi výrobcem a spotřebitelem, přispívá ke snižování výrobních nákladů, odstraňuje překážky na trhu atd. Přispívá rovněž k ochraně výrobce i spotřebitele. Použití technických norem je zásadním předpokladem pro volný oběh zboží i služeb.

Harmonizované normy

V souladu s praxí v Evropské unii byl zaveden pojem harmonizované normy (ust. § 4a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.). Česká technická norma se stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány Evropského společenství jako harmonizovanou evropskou normu, nebo požadavky stanovené evropskou normou, která byla jako harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem Evropských společenství společnou dohodou notifikovaných osob. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje ve Věstníku Úřadu harmonizované české technické normy, jejich změny nebo zrušení; zároveň uvádí v oznámení též technický předpis, k němuž se tyto normy vztahují. Nařízení vlády, kterými se stanoví technické požadavky na stanovené výrobky obsahují také jako informaci k příslušnému požadavku pod čarou odkaz na příslušnou normu s tím, že se jedná o harmonizovanou normu (např. nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, v odkazech č. 7) až č. 11).

Určené normy

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví po dohodě s ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, jejichž působnosti se příslušná oblast týká, může pro specifikaci technických požadavků na výrobky, vyplývajících z nařízení vlády vydaných k provedení zákona č. 22/1997 Sb. nebo jiného příslušného technického předpisu, určit české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty, obsahující podrobnější technické požadavky. Ty se označují jako "určené normy“ (související otázky viz též také kapitola 3/3.4. této publikace).

Evropské normy

EN

Evropské normy (zkráceně se označují EN) jsou normy přijaté jednou z evropských organizací pro normalizaci. Evropské organizace pro normalizaci jsou tyto:

a) Evropský výbor pro normalizaci CEN (Comité Européen de Normalisation),

b) Evropským výborem pro normalizaci v elektrotechnice CENELEC (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique)

Nahrávám...
Nahrávám...