dnes je 19.7.2024

Input:

Úvod - bezpečnost a ochrana zdraví při tváření materiálu

15.2.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6.1
Úvod – bezpečnost a ochrana zdraví při tváření materiálu

Obrábění kovů

Obrábění kovů je technologický proces, kterým se vytváří požadovaný tvar obráběného předmětu (obrobku), v daných rozměrech a v daném stupni přesnosti, a to odebíráním materiálu.

Třískové obrábění je obrábění, při kterém břit nástroje vniká do materiálu a odděluje od něj třísky. Základem obrábění je teorie vzniku třísky.

Pod pojmem obráběcí stroj se rozumí stroj pro zpracování materiálu a polotovarů obráběním.

Tváření kovů

Tvářením kovů rozumíme technologický pochod, při kterém je materiál deformován, čímž se vytváří požadovaný tvar. Deformace je vyvolána tvářecím nástrojem.

Nejpoužívanějšími tvářecími technologiemi jsou volné a zápustkové kování, válcování, protlačování, lisování, stříhání, ohýbání, tažení, ražení, protahování, rozšiřování, zužování, přetahování, tlačení, kalibrování, roznýtování.

Stroje a strojní zařízení, používaná při tváření kovů, mohou obsluze stroje nebo i nepovolaným osobám způsobit velmi vážný úraz (rozdrcení končetiny, amputaci končetiny, ba i smrt).

Z tohoto důvodu bývají stroje a strojní zařízení používaná při tváření kovů vybavena různými typy bezpečnostních zařízení, která mají za úkol především zabránit úrazu obsluhy stroje (či úrazu dalších osob nacházejících se v okolí stroje nebo pracoviště).

Mechanické zpracování dřeva

Mechanickým zpracováním dřeva rozumíme technologický pochod, při kterém je povrch dílce pomocí nástroje různého tvaru zpracováván na požadovaný tvar a požadovanou kvalitu povrchu. Technologii mechanického zpracování lze rozdělit podle různých hledisek, například na třískové a beztřískové obráběni, dělení třískové a beztřískové a tváření.

Mezi třískové obrábění patří řezání, frézování, soustružení, vrtání, dlabání, hoblování, škrabání, rašplování, broušení, leštění, hlazení.

Stroje a strojní zařízení, používaná při mechanickém zpracování dřeva vždy mohou obsluze stroje nebo i nepovolaným osobám způsobit velmi vážný úraz (propíchnutí při zpětném vrhu, amputaci končetiny ba i smrt).

Z tohoto důvodu jsou stroje a strojní zařízení, používaná při mechanickém zpracování dřeva, vybavena různými typy bezpečnostních zařízení, která mají za úkol především zabránit úrazu obsluhy stroje (či úrazu dalších osob nacházejících se v okolí stroje nebo pracoviště).

Zjištění orgánů dozoru

Dozorčí orgány zjišťují při kontrolách při těchto činnostech a při šetření mimořádných událostí, pracovních úrazů, závady a nedostatky, které jsou příčinou posledně zmíněných.

Prevence a řízení

Při kontrole, zejména v menších a malých firmách, orgány konstatují, že není prevenci v uvedené oblasti věnována jejich vedením dostatečná pozornost. Nejčastěji jsou zjišťovány tyto závady a nedostatky:

  • neexistuje systém průběžné identifikace nebezpečí a hodnocení rizik s následným stanovením opatření k jejich omezování nebo eliminaci,

  • nejsou vytvářeny podmínky pro bezpečnou práci,

  • nejsou přijímána opatření k prevenci rizik,

  • rozsah školení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpravidla neodpovídá vykonávaným činnostem ve firmě,

  • zaměstnanci nejsou seznamováni s předpisy vztahujícími se k jimi prováděným činnostem,

  • není vypracován místní provozní bezpečnostní předpis,

  • zaměstnanci jsou pověřováni prací neodpovídající jejich schopnostem a zdravotní způsobilosti,

  • zaměstnanci nejsou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky,

  • není stanoven způsob

Nahrávám...
Nahrávám...