dnes je 13.7.2024

Input:

Úvod do problematiky školení o BOZP

4.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1
Úvod do problematiky školení o BOZP

JUDr. Anna Janáková

Související předpisy k zajištění BOZP

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména ust. § 37 odst. 5, § 102, § 103, § 106, § 108 odst. 2 písm. písm. c) bod 3, § 203, 205, 228, 230 až 232, § 274, § 278 a § 280 odst. 1 písm. e), § 287, § 288.

 • Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, zejména ust. § 31 odst. 17.

 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,  ust. § 21.

 • Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, příloha č. 4 v části A

 • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,  příloha.

 • Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ust. § 9.

 • Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ust. § 11a.

 • Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ust. § 13 odst. 1 písm. f).

 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách některých druzích posudkové péče, ust. § 2 písm. b) bod 12.

 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ust. § 4 a § 16.

 • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), zejména ust. § 23 a následující.

Charakter poskytování informací BOZP formou školení

Opatření stanovená v právních a ostatních předpisech

Školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci slouží k poskytování informací o nebezpečích, rizicích práce a o opatřeních proti jejich působení stanovených na národní úrovni a obsažených v předpisech.

V právních předpisech jsou obsažena opatření, která mají obecný charakter (rizika práce, která se podařilo obecně identifikovat a stanovit obecné opatření k jejich odstranění či omezení jejich působení) a také sledují veřejný zájem společnosti na ochraně životů a zdraví zaměstnanců při práci či na zvýšenou ochranu některých skupin zaměstnanců (například žen v souvislosti s těhotenstvím či mateřstvím, a dále mladistvých zaměstnanců).

Obsah informací o BOZP v právních předpisech

Právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahují především:

 • práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnavatele, zaměstnance (skupin zaměstnanců, jako jsou ženy v souvislosti s těhotenstvím či mateřstvím, zaměstnanci cizího zaměstnavatele atd.) a zástupců zaměstnanců (odborové organizace a zástupce zaměstnanců pro otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),

 • pravidla chování na pracovišti a při práci, jejichž dodržování je předpokladem výkonu bezpečné práce (jedná se například o požadavky na správné používání osobních ochranných pracovních prostředků, požadavky na bezpečné pracovní postupy, zakázané práce a zakázané manipulace, požadavky na organizaci práce),

 • odborné a zdravotní předpoklady pro výkon některých prací a činností z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zkoušky topičů nízkotlakých kotelen),

 • bezpečnou organizaci práce a ochranná opatření.

Obsah informací o BOZP v ostatních předpisech

V ostatních předpisech jsou především takové informace, které doplňují nebo naplňují konkrétním řešením či postupy požadavky právních předpisů (jedná se především o některá ustanovení Českých technických norem).

Povinnost zaměstnavatele zajistit školení BOZP

Zákon vyžaduje, aby s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byli zaměstnanci seznámeni v rámci školení o těchto předpisech. Zákoník práce ukládá povinnost zaměstnavateli, aby zaměstnancům takové školení zajistil. Organizaci školení zaměstnavatel nestanoví výhradně sám, neboť zákoník práce počítá s účastí zaměstnanců při jejím stanovení.

Projednání organizace školení se zaměstnanci či jejich zástupci

Do organizace školení o právních a ostatních předpisech zajištění BOZP mají možnost také zasáhnout zástupci zaměstnanců. Zákoník práce totiž v ust. § 108 odst. 2 písm. písm. c) bod 3. stanoví, že zaměstnavatel je povinen projednat s:

 1. odborovou organizací a
 2. zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo
 3. přímo se zaměstnanci

organizaci školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Znamená to, že si obě strany mohou ohledně organizace vyměňovat stanoviska a vysvětlení a najít řešení, kdy budou ve shodě. Zaměstnavatel je povinen zajistit projednání v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, aby zaměstnanci (jejich zástupci) mohli na základě jím poskytnutých informací vyjádřit a uplatnit svá stanoviska a zaměstnavatel je mohl vzít v úvahu při rozhodování.

Zaměstnanci (jejich zástupci) mají při projednání:

 • -> právo obdržet na své stanovisko odpověď,
 • -> právo požadovat osobní jednání se zaměstnavatelem na příslušné úrovni řízení podle povahy věci.

Zaměstnavatel, zaměstnanci a zástupci zaměstnanců jsou povinni si poskytovat součinnost a jednat v souladu se svými oprávněnými zájmy (ust. § 278 a § 280 odst. 1 písm. e) zákoníku práce.

Školení a informování o obsahu pracovního poměru

Podle ust. § 37 odst. 5 zákoníku práce platí, že "zaměstnanec musí být při nástupu do práce seznámen s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat. Zaměstnanec musí být také seznámen s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy."

Mohlo by se jevit, že požadavek se seznámení zaměstnanců s předpisy k zajištění BOZP je duplicitní, nejdříve v ust. § 37 odst. 5 ZP a pak v ust. § 103 odst. 2 a 3 ZP. Jedná se však jen o vztah obecné a speciální úpravy. Obecný požadavek na informace o pracovním poměru včetně seznámení s předpisy k zajištění BOZP je specifikován v části zákoníku práce věnující se bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a to tak, že seznámení s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se provádí školením o těchto předpisech za podmínek stanovených v ust. § 103 odst. 2 a 3 zákoníku práce. K tomu zákoník práce stanoví řadu dalších povinnosti, jako stanovit obsah a četnost školení, případnou periodicitu školení, ověřit znalost školených zaměstnanců a vést dokumentaci o provedených školeních.

Do školení o BOZP lze zařadit jen ty předpisy, které se týkají práce vykonávané zaměstnancem a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána (požadavek ust. § 103 odst. 2 ZP). Pracovní řád, kolektivní smlouva a jiné vnitřní předpisy zaměstnavatele však řeší především otázky pracovněprávní a požadavky na

Nahrávám...
Nahrávám...