dnes je 15.7.2024

Input:

Vyhrazená tlaková zařízení podle vyhlášky č. 18/1979 Sb.

20.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.21.4.1
Vyhrazená tlaková zařízení podle vyhlášky č. 18/1979 Sb.

Ing. Miloslav Kočí

Vyhrazená tlaková zařízení

Vyhrazenými tlakovými zařízeními jsou:

 • parní a kapalinové kotle s konstrukčním přetlakem přesahujícím 0,07 MPa a teplotou pracovní látky převyšující bod varu při tomto přetlaku,

 • tlakové nádoby stabilní s pracovním přetlakem přesahujícím 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku 0,07 MPa,

 • kovové tlakové nádoby k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než +50 oC, nebo plynů, u nichž při teplotě +50 oC je absolutní tlak vyšší než 0,3 MPa.

Třídy kotlů

Parní kotle se dělí do 4 tříd podle jmenovitého množství vyráběné páry nebo tepelného výkonu:

 1. třída – kotle s množstvím vyráběné páry nad 115 t/h,

 2. třída – kotle s množstvím vyráběné páry nad 50 t/h do 115 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle s výkonem nad 35 MW,

 3. třída – kotle s množstvím vyráběné páry nad 8 t/h do 50 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle s výkonem nad 5,8 MW do 35 MW (včetně),

 4. třída – kotle s množstvím vyráběné páry do 8 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW (včetně) a všechny ostatní kotle kapalinové.

Skupiny tlakových nádob

Za tlakovou nádobu stabilní (dále tlaková nádoba) se považuje tlaková nádoba:

 • neměnící své stanoviště, trvale nebo přechodně spojená se zdrojem tlaku,

 • přenosná, převozná, popř. pojízdná, pokud je se zdrojem tlaku spojená trvale.

Tlakové nádoby se člení do skupin podle "bezpečnostního součinu“ (součinu nejvyššího pracovního přetlaku (p) v MPa a objemu (v) v litrech na:

 • skupinu A – tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin je vyšší než 103,

 • skupinu B – ostatní tlakové nádoby.

Vyhrazenými tlakovými zařízeními nejsou

Vyhrazenými tlakovými zařízeními podle vyhlášky č. 18/1979 Sb. nejsou:

 • kotle a tlakové nádoby pracující s radioaktivními látkami nebo kotle umístěné v prostředí s neutronovým tokem,

 • kotle a tlakové nádoby o objemu do 10 litrů (včetně), u nichž bezpečnostní součin nepřesahuje 10,

 • tlakové nádoby z trubek i nekruhových průřezů o nejvyšším vnitřním rozměru do 100 mm (včetně) bez sběračů, popřípadě se sběrači do vnitřního rozměru 150 mm (včetně),

 • topná tělesa pro parní a vodní (kapalinové) vytápění,

 • potrubí, jeho rozšířené části a tlakové nádoby do něho vestavěné, jejichž vnitřní průměr (D) nepřesahuje trojnásobek vnitřního průměru (d) největší připojené trubky, jakož i všechny rozšířené části potrubí a tlakové nádoby do něho vestavěné, pokud slouží jen k dopravě pracovní látky (například rozdělovače, odlučovače, sběrače),

 • tlakové části strojů a technických zařízení, které nejsou samostatnými tlakovými nádobami (například válce pístových strojů, skříně parních turbín, větrníky pístových kapalinových čerpadel, chladiče kompresorů, tlaková pouzdra zapouzdřených rozvoden),

 • ohřívače vzduchu, prašníky, čističe plynu vysokých pecí,

 • nafukovací nekovová zařízení, u nichž vnitřní přetlak stlačeného plynu zajišťuje jejich tvar a tuhost (například pneumatiky, pneumatické nosníky, plováky),

 • nádoby na plyny o tlakovém objemu do 0,22 litru (včetně),

 • nevratné tlakové nádoby pro aerosoly a podobné použití,

 • přepravitelná tlaková zařízení, pokud se na ně vztahuje zvláštní právní předpis (např. nařízení vlády č. 42/2003 Sb.)

Oprávnění organizací

Organizace mohou vyrábět, montovat, opravovat, rekonstruovat zařízení a provádět revize a zkoušky kotlů a tlakových nádob dodavatelským způsobem a periodické zkoušky nádob na plyny pouze na základě oprávnění.

Oprávnění vydává na základě písemné žádosti organizace, provedeném místním šetření a zaplacení poplatku jakákoliv pobočka Technické inspekce ČR (TIČR).

Náležitosti žádosti jsou uvedeny v § 4 odst. 3 vyhlášky č. 18/1979 Sb.. Formuláře žádosti lze získat na internetové adrese www.ticr.cz/formuláře.

Výše poplatků je stanovena vyhláška č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení.

Při nesplnění podmínek nemusí být oprávnění vydáno.

Oprávnění pro provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek tlakových zařízení a nádob na plyny je podmínkou pro získání živnostenského listu.

Místní šetření odborné způsobilosti

TIČR při místním šetření prověří technickou úroveň žadatele a odbornou způsobilost jeho zaměstnanců vzhledem k požadovanému druhu oprávnění. Prověřuje zejména:

zabezpečení kontroly dokumentace, úplnost a správnost technické dokumentace,

zabezpečení kontroly použitých materiálů, armatur a jiných zařízení předepsaných technickými podklady,

úroveň zpracování směrnic výrobce, provozních předpisů, návrhů a pokynů pro obsluhu, údržbu a opravy,

předepsanou kvalifikaci zaměstnanců pro uvažovanou činnost (např. svářeče s příslušnými zkouškami ČSN EN, svářečský dozor, revizního technika), zda vede jejich evidenci a zabezpečuje pravidelné přezkušování a doplňování jejich znalostí,

výrobní, montážní, opravárenské a kontrolní zařízení, pracovní prostory a materiálové zabezpečení žadatele pro uvažovanou činnost,

evidenci materiálů použitých při uvažované činnosti,

úroveň vedení evidence montážních deníků a jiných předepsaných technických dokladů o činnosti,

úroveň činnosti v etapě předávání a převzetí, včetně vyhotovení zpráv o revizích, dokladů o zkouškách a předepsané technické dokumentace.

Odejmutí oprávnění

Zjistí-li inspekce práce nedodržování podmínek nebo porušování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při činnosti podle oprávnění, může uložit pokutu do výše až 2 000 000 Kč, zakázat činnost a odejmout organizaci oprávnění (§ 20, § 33 zákona č. 251/2005 Sb.).

Druhy oprávnění

Odborná způsobilost k činnostem

Nahrávám...
Nahrávám...