dnes je 14.7.2024

Input:

Základní povinnosti požární bezpečnosti

6.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.4.2
Základní povinnosti požární bezpečnosti

kpt. Ing. Pavla Tománková

Podmínkami požární bezpečnosti při používání spotřebičů paliv se podrobněji zabývá § 42 vyhlášky o požární prevenci. Je nutné dodržovat bezpečné vzdálenosti spotřebiče od povrchů stavebních konstrukcí, podlahových krytin a jiných předmětů z hořlavých hmot. Ty jsou stanoveny v průvodní dokumentaci výrobku (například návod k obsluze) nebo mohou být předepsány právními nebo technickými předpisy.

Bezpečné vzdálenosti

Bezpečné vzdálenosti spotřebičů paliv od hořlavých hmot, které tento údaj nemají stanoven výrobcem, určuje vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, v příloze č. 8.

Komíny a kouřovody

Komíny a kouřovody řeší podrobněji § 43 vyhlášky o požární prevenci. Podrobně se této problematice věnuje také nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

  • Komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů.

  • Skladování hořlavých látek v půdních prostorách se považuje za bezpečné, v případě že jsou umístěny nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

  • Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (tj. spalinová cesta) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.

Skladování hořlavých látek

Požární bezpečnost při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek je podrobněji rozvedena v § 44 vyhlášky o požární prevenci.

  • Pevná paliva se ukládají odděleně od jiných druhů paliv či hořlavých anebo hoření podporujících látek.

  • Při skladování látek majících sklon k samovznícení se podle druhu a způsobu umístění sleduje, zda nedochází k procesu samovznícení.

  • Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže) se umisťují na snadno přístupných a dostatečně větraných místech, dostatečně chráněných proti nežádoucím vlivům. Tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení.

  • V ubytovací části stavby zařízení staveniště nesmí být umístěno tepelné zařízení a tepelná soustava se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny včetně zásobních nádob.

  • Ke skladování a ukládání hořlavých kapalin se používají jen obaly, nádrže nebo kontejnery k tomuto účelu určené v prostorách, které jsou k tomuto účelu určené. Nelze je ukládat ve společných a sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič.

  • V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů olejů na jedno parkovací stání. V hromadných garážích se pohonné hmoty ani oleje neukládají s výjimkou provozních náplní a

Nahrávám...
Nahrávám...