dnes je 14.7.2024

Input:

Zákoník práce

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.3
Zákoník práce

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Transformace pracovněprávních předpisů tak, aby do nich byly zařazeny požadavky úmluvy Mezinárodní organizace práce a předpisů Evropských společenství ohledně opatření zaměstnavatele pro případ mimořádných událostí, probíhaly v několika fázích.

První euronovela starého zákoníku práce

Do vnitrostátního právního řádu byla první právní úprava opatření pro případ mimořádných událostí zakomponována do zákoníku práce č. 65/1965 Sb. jeho novelou provedenou zákonem č. 74/1994 Sb. označovanou také jako "první euronovela“, a to od 1. června. 1994. Tehdejší ust. § 133 bylo doplněno požadavkem: "Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření pro případy poskytování první pomoci, zdolávání havárií a požárů, evakuace zaměstnanců a jiného vážného nebezpečí“.

Z dnešního pohledu lze konstatovat, že ustanovení nebylo ze strany zaměstnavatelů zcela pochopeno a dostatečně uvedeno v praxi.

Druhá euronovela starého zákoníku práce

Podrobnější právní úpravu přinesla až "druhá euronovela“ zákoníku práce č. 65/1965 Sb., provedená zákonem č. 155/2000 Sb., (s účinností od 1. ledna 2001). Tato novela přinesla i celé nové uspořádání části bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které více odpovídalo struktuře evropské legislativy. Nově zařazené ustanovení § 132a v odst. 6 stanovilo vůči zaměstnavateli požadavek:

"Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiné vážné nebezpečí a evakuace zaměstnanců; při poskytování první pomoci spolupracuje se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči. Rozsah opatření podle věty první stanoví vláda nařízením. Zaměstnavatel je povinen zajistit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména lékařské pomoci, hasičů a policie a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel zajistí ve spolupráci se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.“

Je na místě uvést, že ač bylo předpokládáno, že rozsah opatření zaměstnavatele pro případ zdolávání mimořádných událostí bude podrobněji upraven v nařízení vlády, nikdy k vydání prováděcího předpisu nedošlo.

Nový zákoník práce

Po více než čtyřiceti letech nově vydaný zákoník práce

Nahrávám...
Nahrávám...