dnes je 15.7.2024

Input:

Zásady bezpečné práce ve stavebnictví ve zkratce

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.3.3
Zásady bezpečné práce ve stavebnictví ve zkratce

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Přípravné práce

 • Zajisti ohrazení nebo jiné zabezpečení staveniště.

 • Vjezdy na staveniště pro vozidla označ dopravními značkami.

 • Označ hranice staveniště tak, aby byly zřetelné i za snížené viditelnosti.

 • Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám vyznač bezpečnostní značkou.

 • Zabezpeč čistění a udržování komunikací zejména za mrazu a za deště.

 • Zabezpeč nebezpečné prohlubně, otvory dostatečně únosnými poklopy, přikrytím, nápadnou překážkou nebo pevným zábradlím.

 • Zajisti bezpečný pohyb osob s pohybovým i se zrakovým postižením.

 • Fyzické osoby musejí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem, případně před výbuchem.

 • Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, identifikuj, zkontroluj a viditelně označ.

 • Učiň nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením.

Obsluha strojů a zařízení na staveništích

 • Zajisti obsluhu strojů pouze osobami s náležitou kvalifikací.

 • Zabezpeč stroj proti zaboření, posunutí nebo uvolnění.

 • Při více strojích na jednom pracovišti dbej na zachovávání bezpečné vzdálenosti mezi nimi.

 • Na svahu používej bezpečnou techniku jízdy.

 • Při nakládání materiálu na dopravní prostředek neohrožuj bezpečnost řidiče.

 • Nevstupuj a nezdržuj se v ohroženém prostoru stroje.

 • Stroj čisti, opravuj a udržuj pouze za jeho klidu, ve vypnutém stavu.

 • Nepoužívej funkčně poškozené zařízení.

 • Zajišťuj prohlídky, kontroly a revize a odstraňování závad.

 • Používej ochranné pomůcky dle rizik možného ohrožení při práci.

Organizace práce na staveništi

 • Před zahájením jakékoli práce se seznam s analýzou vykonávaných činností a rizik.

 • Dodržuj způsob zajištění stěn výkopů a zajištění okolních staveb proti sesutí.

 • Při montáži, demontáži a používání bednění postupuj dle dokumentace s ohledem na bezpečnost fyzických osob.

 • Dbej na bezpečné ukládání materiálů, ukládej je jen do stabilní polohy.

 • Bourání prováděj podle stanoveného technologického postupu.

 • Používej příslušné OOPP záchranné a pracovní s ohledem na místní podmínky.

 • Zkontroluj prostředky účinné komunikace, zajištění signalizace, dorozumívání.

 • Trvej na zajištění dostatečného počtu odborně a zdravotně způsobilých osob.

 • Při práci s hořlavinami a otevřeným ohněm dodržuj protipožární předpisy v

Nahrávám...
Nahrávám...