dnes je 15.7.2024

Input:

251/2005 Sb., Zákon o inspekci práce, ve znění účinném k 1.10.2023

č. 251/2005 Sb., Zákon o inspekci práce, ve znění účinném k 1.10.2023
ZÁKON
ze dne 3. května 2005
o inspekci práce
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
382/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 4 odst. 2 a 5; vkládá nový § 20a a § 33a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 37
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění v § 4 odst. 2 písm. g) a odst. 5
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 6 odst. 2
350/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 3 odst. 3, § 17 a § 30
365/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 3 odst. 1, § 13 odst. 1, § 15 a § 28
367/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 3 odst. 1 písm. a), § 12 a § 25
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění, celkem 23 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
136/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 11, § 12, § 24, § 25 a § 36
247/2014 Sb.
(k 1.9.2014)
mění § 1, § 3 odst. 1
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 2 a § 48
81/2015 Sb.
(k 1.7.2015)
mění § 4
47/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 6 odst. 4 písm. a)
88/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění, celkem 15 novelizačních bodů
93/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 1, § 3, § 4, § 5; vkládá novou část pátou
205/2017 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 6 odst. 2
206/2017 Sb.
(k 29.7.2017)
mění § 20a, § 33a; vkládá § 11a, § 24a
206/2017 Sb.
(k 29.7.2017)
mění slova v ů 24a a § 33a
Účinnost zákona byla stanovena k 1.7.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 14.7.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 4 odst. 2
327/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 20a odst. 1 písm. d) a § 37b odst. 2
176/2019 Sb.
(k 31.7.2019)
mění § § 4 odst. 2
285/2020 Sb.
(k 30.7.2020)
mění, celkem 22 novelizačních bodů
285/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 16 odst. 1 a § 29 odst. 1
250/2021 Sb.
(k 1.7.2022)
mění § 4, § 5, § 7, § 8, § 20 a § 33
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění § 4 odst. 2 - dosud neuvedeno
358/2022 Sb.
(k 1.12.2022)
mění § 18 odst. 1 písm. d) a § 31 odst. 1 písm. d)
172/2023 Sb.
(k 1.8.2023)
mění § 3 a vkládá § 34a
281/2023 Sb.
(k 1.10.2023)
mění, celkem k datu 71 novelizačních bodů
281/2023 Sb.
(k 1.1.2029)
mění § 4, § 5 a § 7 - dosud neuvedeno
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie78) a upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů, pracovních podmínek a služby péče o dítě v dětské skupině, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností.
§ 2
(1)  Zřizují se Státní úřad inspekce práce (dále jen „úřad”) a oblastní inspektoráty práce (dále jen „inspektorát”), které jsou správními úřady. Sídlem úřadu je Opava. Označení, sídla a územní obvody inspektorátů jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu.
(2)  Úřad je účetní jednotkou. Pro účely hospodaření s majetkem státu, včetně prostředků státního rozpočtu, účetnictví, služebních vztahů státních zaměstnanců a pracovněprávních vztahů mají inspektoráty postavení vnitřních organizačních jednotek úřadu.
(3)  Úřad je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo”).
(4)  Ministerstvo je ve věcech státní služby nadřízeným služebním úřadem úřadu. Úřad je nadřízeným služebním úřadem inspektorátu.
(5)  V čele úřadu je generální inspektor. V čele inspektorátu je vedoucí inspektor. Výběr, jmenování a odvolání generálního inspektora a vedoucího inspektora se řídí zákonem o státní službě.
ČÁST DRUHÁ
PŮSOBNOST A PŘÍSLUŠNOST ÚŘADU A INSPEKTORÁTŮ
§ 3
(1)  Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z
a)  právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci2) práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům,
b)  právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku,
c)  právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce,
d)  právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení,
e)  právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců3) , zaměstnanců pečujících o děti, jakož i zaměstnanců, kteří prokázali, že převážně sami dlouhodobě pečují o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a) ,
f)  právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi4) ,
g)  právního předpisu, který stanoví povinnost uskutečnit veřejnou výzvu nebo výběrové řízení na obsazení místa úředníka nebo na obsazení místa vedoucího úředníka územního samosprávného celku, jakož i to, zda veřejná výzva nebo výběrové řízení byly provedeny včetně jejich průběhu75) ,
h)  právního předpisu upravujícího péči o dítě v dětské skupině82) ,
i)  právní úpravy zákona o ochraně oznamovatelů.
(2)  Úřad a inspektoráty rovněž kontrolují dodržování
a)  kolektivních smluv5) v částech, ve kterých
Nahrávám...
Nahrávám...