dnes je 5.6.2023

Input:

30/2012 Sb., Vyhláška o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní soustavy

č. 30/2012 Sb., Vyhláška o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní soustavy
VYHLÁŠKA
ze dne 16. ledna 2012
o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní soustavy
Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví náležitosti žádosti o schválení jmenování, volby a odvolání statutárního orgánu, členů statutárního orgánu nebo členů dozorčí rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy, náležitosti žádosti o schválení jmenování nebo jiného ustanovení do funkce a odvolání z funkce auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy a způsoby prokazování odborné způsobilosti auditora programu.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) údaji o vzdělání
1. název a typ vzdělávací instituce, studijní program, zaměření studijního programu, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, případně získané tituly,
2. přehled kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro působení v energetických odvětvích s uvedením roku jejich absolvování, zaměření, délky trvání a případně získaných titulů,
b) údaji o odborné činnosti
1. informace o druhu odborné činnosti,
2. identifikace subjektu, u kterého je nebo byla odborná činnost vykonávána,
3. pracovní zařazení, je-li nebo byla-li odborná činnost vykonávána v pracovněprávním vztahu, nebo vykonávaná funkce, je-li nebo byla-li odborná činnost vykonávána v obchodně právním vztahu, a popis činnosti včetně vymezení práv a povinností, které bezprostředně vyplývají z pracovního zařazení nebo vykonávané funkce,
4. vymezení doby, po kterou byla odborná činnost vykonávána,
c) dokladem o oprávnění k podnikání
1. u právnické osoby a u podnikající fyzické osoby, která se zapisuje do obchodního rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, který obsahuje údaje zapsané do obchodního rejstříku ke dni podání příslušné žádosti, a to včetně návrhu na zápis do obchodního rejstříku, který nebyl ke dni podání žádosti vyřízen, anebo informace o takovém návrhu,
2. u právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, doklad prokazující její existenci a doklad prokazující oprávnění k podnikání, bylo-li jí uděleno,
3. u podnikající fyzické osoby, která není zapsána v obchodním rejstříku, příslušné oprávnění k podnikání,
4. u zahraniční právnické osoby doklad prokazující oprávnění k podnikání, bylo-li jí uděleno, veřejná listina prokazující alespoň existenci právnické osoby a údaj o její registraci, právní formě a názvu; pokud tyto listiny neobsahují údaj o adrese sídla, statutárních orgánech nebo způsobu jednání zahraniční právnické osoby, doloží se takový údaj jiným průkazným způsobem,
5. u podnikající zahraniční fyzické osoby doklad prokazující oprávnění k podnikání nebo doklad obdobného charakteru.
§ 3
Náležitosti žádosti o schválení volby, jmenování nebo jiného ustanovení do funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu, člena dozorčí rady a auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy
(1) Žádost o schválení volby nebo jmenování statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy a žádost o schválení jmenování nebo jiného ustanovení do funkce auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu tyto údaje:
a) identifikační údaje osoby, jejíž jmenování, volba či jiné ustanovení do funkce má být Energetickým regulačním úřadem schváleno, kterými jsou jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, popřípadě jiného pobytu, adresa pro doručování, nebo obchodní firma nebo název, případně dodatek k názvu, sídlo nebo místo podnikání, jedná-li se o právnickou osobu,
b) základní informace o funkci, do které byla osoba jmenována, zvolena či jinak ustanovena, s uvedením
1. názvu funkce,
2. dne ustanovení do funkce,
3. délky funkčního období,
4. popisu náplně funkce včetně práv a povinností vyplývajících z vykonávané funkce.
(2) Součástí žádosti o schválení volby nebo jmenování statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy jsou dále tyto přílohy:
a) vyplněný dotazník podle vzoru uvedeného v příloze k této vyhlášce podepsaný osobou zvolenou či jmenovanou do funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy; pravost podpisu osoby musí být úředně ověřena,
b) životopis osoby, který obsahuje
1. údaje o vzdělání,
2. údaje o odborné činnosti v odvětví plynárenství nebo v jiných energetických odvětvích,
3. údaje o jiné odborné činnosti,
c) doklad o oprávnění k podnikání osoby, pokud osoba vykonává podnikatelskou činnost,
d) smlouva o výkonu funkce osoby nebo jiná smlouva, která upravuje podmínky při výkonu funkce této osoby,
e) vnitřní předpis žadatele, upravuje-li se jím náplň funkce, kterou má osoba vykonávat, včetně práv a povinností vyplývajících z této funkce, pokud takový vnitřní předpis žadatele existuje,
f) popis další činnosti včetně práv a povinností vyplývajících z výkonu takové činnosti, pokud osoba u nezávislého provozovatele přepravní soustavy vykonává nebo má vykonávat další práci nebo byla ustanovena nebo má být ustanovena do další funkce,
g) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců nebo doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců.
(3) Součástí žádosti o schválení jmenování nebo jiného ustanovení do funkce auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy jsou dále tyto přílohy:
a) vyplněný dotazník podle vzoru uvedeného v příloze k této vyhlášce podepsaný osobou jmenovanou či jinak ustanovenou do funkce auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy; pravost podpisu osoby musí být úředně ověřena,
b) životopis osoby, který obsahuje
1. údaje o vzdělání,
2. údaje o odborné činnosti v odvětví plynárenství nebo v jiných energetických odvětvích,
3. údaje o jiné odborné činnosti,
c) doklad o oprávnění k podnikání osoby, pokud osoba vykonává podnikatelskou činnost,
d) program rovného zacházení nezávislého provozovatele přepravní soustavy,
e) pracovní smlouva nebo jiná smlouva, která upravuje podmínky výkonu funkce auditora programu včetně délky funkčního období a podmínky odvolání nebo jiného předčasného ukončení výkonu funkce auditora programu,
f) vnitřní předpis žadatele, upravuje-li se jím postavení auditora programu ve struktuře či organizaci nezávislého provozovatele přepravní soustavy, pokud takový vnitřní předpis žadatele existuje,
g) popis další činnosti včetně práv a povinností vyplývajících z výkonu takové činnosti, pokud auditor programu u nezávislého provozovatele přepravní soustavy vykonává nebo má vykonávat další práci nebo byl nebo má být ustanoven do další funkce,
h) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců nebo doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců.
(4) V případě, že je do funkce auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy jmenována nebo jinak ustanovena právnická osoba, obsahuje žádost o schválení jmenování osoby nebo jiného ustanovení osoby do funkce auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy údaje podle odstavce 3, které se týkají ustanoveného odpovědného zástupce.
§ 4
Žádost o schválení odvolání statutárního orgánu, člena statutárního orgánu, člena dozorčí rady a auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy
(1) Žádost o schválení odvolání statutárního orgánu, člena statutárního orgánu, člena dozorčí rady nebo auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy obsahuje kromě obecných náležitostí žádosti podle správního řádu tyto údaje:
a) identifikační údaje osoby, jejíž odvolání má být Energetickým regulačním úřadem schváleno, kterými jsou jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, popřípadě jiného pobytu, adresa pro doručování, nebo obchodní firma nebo název, případně dodatek k názvu, sídlo nebo místo podnikání, jedná-li se o právnickou osobu,
b) základní informace o funkci, do které byla osoba jmenována, zvolena či jinak ustanovena, s uvedením
1. názvu funkce,
2. dne ustanovení do funkce,
3. délky funkčního období,
4. popisu náplně funkce včetně práv a povinností vyplývajících z funkce,
c) úplný a srozumitelný popis rozhodných skutečností odůvodňujících odvolání osoby z funkce.
(2) Součástí žádosti o schválení odvolání statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy jsou dále tyto přílohy:
a) smlouva o výkonu funkce osoby odvolané z funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy, nebo jiná smlouva, která upravuje podmínky při výkonu funkce této osoby,
b) rozhodnutí příslušného orgánu provozovatele přepravní soustavy o odvolání osoby z funkce,
c) vnitřní předpis žadatele, upravuje-li se jím náplň funkce, kterou osoba vykonávala, včetně práv a povinností vyplývajících z této funkce, pokud takový vnitřní předpis žadatele existuje a je-li porušením povinnosti odvolání osoby z funkce odůvodněno,
d) stanovy žadatele, program rovného zacházení nebo jiný vnitřní předpis žadatele, pokud jsou jím uloženy povinnosti spojené s výkonem funkce, jejichž porušením je odvolání osoby z funkce odůvodněno,
e) další doklady, lze-li jimi prokázat splnění podmínek stanovených energetickým zákonem pro odvolání z funkce.
(3) Součástí žádosti o schválení odvolání auditora programu provozovatele přepravní soustavy jsou dále tyto přílohy:
a) pracovní smlouva nebo jiná smlouva, která upravuje podmínky výkonu funkce auditora programu včetně délky funkčního období a podmínky odvolání nebo jiného předčasného ukončení výkonu funkce auditora programu,
b) rozhodnutí příslušného orgánu provozovatele přepravní soustavy o odvolání osoby z funkce auditora programu,
c) program rovného zacházení nezávislého provozovatele přepravní soustavy,
d) jiné doklady, lze-li jimi prokázat splnění podmínek stanovených energetickým zákonem pro odvolání z funkce auditora programu podle smlouvy schválené Energetickým regulačním úřadem, která upravuje podmínky výkonu funkce auditora programu.
§ 5
Společné ustanovení
Pokud žadatel předkládá Energetickému regulačnímu úřadu žádost nebo její přílohy podle této vyhlášky, které jsou vyhotovené v cizím jazyce, s výjimkou jazyka slovenského, předloží žadatel tyto listiny včetně jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka.
§ 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
 
Předsedkyně:
Ing. Vitásková v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 30/2012 Sb.
Vzor
Dotazník k posouzení dosavadní odborné činnosti osoby jmenované či zvolené do funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu, člena dozorčí rady nebo auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy
I.
IDENTIFIKACE OSOBY
1) Jméno(a) a příjmení:
2) Rodné příjmení:
3) Datum narození:
4) Místo narození (stát, okres, obec):
5) Státní občanství:
II.
ÚDAJE K POSOUZENÍ PŘEDPOKLADŮ PRO ŘÁDNÝ A NEZÁVISLÝ VÝKON FUNKCE
1. Vykonáváte nebo vykonávala jste kteroukoli ze srovnatelných funkcí v jiné osobě odlišné od provozovatele přepravní soustavy, která je součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele jako nezávislý provozovatel přepravní soustavy nebo která vykonává kontrolu nad osobou, která je součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele jako nezávislý provozovatel přepravní soustavy?
Pokud ano, uveďte
a) identifikaci osoby, u které je nebo byla funkce vykonávána,
b) označení funkce a popis práv a povinností vyplývajících z vykonávané funkce,
c) vymezení doby, po kterou byla funkce vykonávána.
2. Jste nebo byl/a jste statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo členem dozorčího orgánu v jiné osobě, která je oprávněna podnikat v energetických odvětvích?
Pokud ano, uveďte
a) identifikaci osoby,
Nahrávám...
Nahrávám...