dnes je 28.5.2023

Input:

35/1998 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu, ve znění účinném k 1.1.2007

č. 35/1998 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu, ve znění účinném k 1.1.2007
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 9. února 1998
o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
485/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
vkládá v § 2 písm. g), § 9a a § 9b; mění § 4, § 7, § 9, § 10 a přílohu
čá. 167 z r. 2006 tisková oprava
 
 
Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Rozsah platnosti
Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu (dále jen „bezpečnost práce a provozu”) důlní dráhy hnědouhelného lomu.
§ 2
Výklad některých pojmů
Pro účely této vyhlášky se považuje za
a) drážní vozidlo dopravní prostředek závislý při svém pohybu na stanovené součásti dráhy (koleji, troleji, lanu apod.),
b) důlní dráhu dráha s kolejovou tratí určená k pohybu drážních vozidel o rozchodu 1435 mm a 900 mm se stálými kolejemi a zařízením nebo pohyblivými kolejemi a zařízením v hnědouhelném lomu a jeho úpravně,
c) hnací drážní vozidlo drážní vozidlo schopné vyvíjet tažnou, případně brzdicí sílu pro pohyb a brzdění vlastní a zpravidla i jiných drážních vozidel,
d) vlak sestavená a svěšená skupina drážních vozidel tvořená alespoň jedním hnacím a jedním taženým nebo sunutým drážním vozidlem nebo samostatné hnací drážní vozidlo nebo speciální vozidlo1) nebo svěšená nejméně dvě hnací drážní vozidla označená stanovenými návěstmi,
e) zábrzdnou vzdálenost dráha, na které musí vlak bezpečně zastavit při nejvyšší dovolené rychlosti v daném úseku tratě,
f) zařízení všechny stálé a pohyblivé části důlní dráhy a jejich soubory potřebné pro provoz a údržbu, například koleje na skrývkových a uhelných řezech a na výsypkách, koleje, prostředky a objekty pro odstavování, prohlídky a opravy drážních vozidel a pro čištění drážních vozů, sdělovací a zabezpečovací technika a prostředky pro zásobování tratí elektrickou energií a pro udržování kolejového svršku a trakčního vedení,
g) tabulkami traťových poměrů pomůcka obsahující seznamy a označení částí dráhy (traťové úseky) a technickoprovozní údaje, rozhodné pro bezpečné provozování drážní dopravy.
§ 3
Hranice mezi drahami
Hranice mezi důlní dráhou a dráhou železniční, které jsou vzájemně propojeny tak, že umožňují plynulý přechod drážních vozidel z jedné dráhy na druhou, se stanoví dohodou jejich provozovatelů a označí se mezníkem.
§ 4
Provozní dokumentace
(1) Před započetím prací nebo činností podle této vyhlášky musí být vypracována příslušná provozní dokumentace, a to pravidla technického provozu důlní dráhy, dopravní (provozní) řád2) a případně technologický postup. Za provozní dokumentaci se považují též pravidla vydaná zaměstnavatelem, například předpisy pro obsluhu zabezpečovacích zařízení, předpisy pro železniční přejezdy a přechody na důlní dráze, dopravní předpisy pro důlní dráhu, předpisy pro traťové hospodářství důlní dráhy, návěstní předpisy pro důlní dráhu a pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na důlní dráze.
(2) Pravidla technického provozu důlní dráhy stanoví zejména
a) požadavky na provedení důlní dráhy a zařízení,
b) požadavky na drážní vozidla, jejich vybavení,
c) organizaci dopravního provozu,
d) odpovědnost zaměstnanců za provoz a údržbu důlní dráhy a zařízení,
e) zábrzdnou vzdálenost.

(3) Technologický postup stanoví zejména
a) rozsah pracoviště s vymezením odpovědnosti,
b) organizaci práce,
c) postup a návaznost jednotlivých operací,
d) vymezení podmínek vzájemné součinnosti s jinými pracovními skupinami,
e) způsob zajištění pracoviště,
f) způsob odstavení a zajištění drážních vozidel,
g) osobní ochranné pracovní prostředky,
h) bezpečnostní opatření při práci v blízkosti trolejového vedení,
ch) další opatření podle podmínek pracoviště.
(4) Součástí provozního řádu důlní dráhy jsou tabulky traťových poměrů.
(5) Provozní dokumentace se uchovává nejméně jeden rok od ukončení prací nebo činností, pro které byla vypracována.
ČÁST DRUHÁ
DŮLNÍ DRÁHA A ZAŘÍZENÍ
§ 5
Zařízení a materiály důlní dráhy, drážní vozidla
(1) Důlní dráha, drážní vozidla, stroje, zařízení, přístroje, pomůcky a materiály (kolejnice, pražce apod.) se smí používat, jen pokud svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a provozu, nezhoršují pracovní prostředí nad dovolené hodnoty a odpovídají požadavkům zvláštních předpisů3) a bezpečnostním požadavkům na obsluhu a údržbu.
(2) Zařízení smí uvádět do chodu nebo používat jen zaměstnanci určení k jeho obsluze.
(3) Zařízení a materiály důlní dráhy musí být kontrolovány ve lhůtách určených provozovatelem, pokud lhůty nejsou stanoveny výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem.
(4) Na důlní dráze se mohou používat pouze schválené typy drážních vozidel.4)
§ 6
Křížení důlní dráhy
(1) Křížení důlní dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí (přejezd) musí být označeno a zabezpečeno podle zvláštního předpisu.5) Označení a zabezpečení přejezdu stanoví provozní dokumentace.
(2) Na přejezdu má důlní doprava přednost před provozem na pozemní komunikaci.
§ 7
Návěstidla a návěsti
(1) Návěstidla a návěsti tvoří jednotný systém viditelných návěstí ve stanoveném provedení, tvaru a barvě a zvukových slyšitelných návěstí ve stanoveném provedení (dále jen „návěstní soustava”). Návěstní soustava musí umožňovat snadné, rychlé a jednoznačné vyjádření a vnímání návěstí a zajišťovat bezpečné provozování důlní dráhy.
(2) Při provozu důlní dráhy se smí používat jen návěstní soustava v předepsaném tvaru, velikosti, barvě nebo počtu zvuků. Základní návěsti návěstní soustavy jsou uvedeny v příloze, která je součástí této vyhlášky.
(3) Při provozu důlní dráhy mohou být používány další návěsti, které nejsou upraveny touto vyhláškou. Jejich provedení, význam a použití musí být na důlní dráze, pro kterou bylo vydáno povolení provozovatelem, jednotné a nesmí být zaměnitelné s návěstmi podle této vyhlášky.
(4) Návěsti se dávají návěstní pomůckou, například návěstním praporkem, svítilnou, návěstní tabulí, případně rukou (ruční viditelné návěsti) nebo zvukem (zvukové návěsti) nebo prostřednictvím návěstních znaků mechanických nebo světelných návěstidel a neproměnných návěstidel (viditelné návěsti) nebo slovním pokynem.
(5) Návěstní soustava používá při návěstění červené, žluté, zelené a bílé barvy světel nebo návěstních nátěrů a dále návěstní nátěry barvy černé, modré, zelené. Základní význam barvy návěstního světla je:
a) červená - návěst „Stůj”,
b) žlutá - návěst „Výstraha”,
c) zelená - návěst „Volno”,
d) bílá - návěst „Posun dovolen”.
(6) Zhaslé světlo návěstidla, které není označeno jako neplatné, a pochybný či nezřetelný návěstní znak znamená vždy návěst závažnějšího charakteru nebo návěst zakazující, pokud není pokynem provozovatele důlní dráhy stanoveno jinak.
(7) Každý vlak musí být označen návěstmi „Začátek vlaku” a „Konec vlaku” a první vůz sunutého vlaku musí být vybaven akustickou signalizací.
(8) Hnací drážní vozidlo při posunu musí být za snížené viditelnosti označeno vpředu bílým světlem a vzadu červeným světlem.
(9) Drážní vozidlo jedoucí jako posun mezi místy na důlní dráze, které slouží k řízení jízd vlaků a posunům (dopravny), musí být označeno jako vlak.
(10) Neplatnost návěstidla se označí způsobem stanoveným provozní dokumentací.
§ 8
Viditelnost návěstidel a návěstí
(1) Návěsti hlavních návěstidel musí být ze stanoviště strojvedoucího nebo řidiče jak za dne, tak za snížené viditelnosti dobře viditelná na vzdálenost, kterou projede vlak největší stanovenou rychlostí za 12 sekund zvětšenou o délku zábrzdné vzdálenosti.
(2) Nelze-li takto určené viditelnosti dosáhnout, musí se před hlavním návěstidlem na zábrzdnou vzdálenost postavit předvěst.
§ 9
Rizikové činnosti v kolejišti
(1) Za rizikovou činnost v kolejišti se považuje práce v kolejišti za provozu, posun a činnosti při posunu, výluky kolejí a trakčního vedení.
(2) Před započetím činnosti podle odstavce 1 organizace vypracuje provozní dokumentaci.
(3) Za snížené viditelnosti lze práce při údržbě a opravách zařízení v kolejišti provádět jen při výluce a při zajištění koleje proti vjezdu vozidel.
§ 9a
Práce skupiny osob v kolejišti
(1) V kolejišti za provozu, při opravě a údržbě zařízení smí pracovat skupina nejméně dvou zaměstnanců. Samotný zaměstnanec smí v kolejišti za provozu vykonávat jen takovou kontrolní činnost nebo úkony související s prohlídkou zařízení a výkonem práce, která mu umožní sledovat provoz na koleji v obou směrech.
(2) Použije-li pracovní skupina kolejiště jako cestu na pracoviště a z pracoviště, vykoná tuto cestu celá skupina zaměstnanců společně pod dozorem vedoucího práce (dále jen „předák”). Všichni zaměstnanci postupují stanoveným způsobem, v čele jde určený zaměstnanec, poslední zaměstnanec pracovní skupiny je předák. Za snížené viditelnosti je povinen mít ve směru postupu první zaměstnanec rozsvícenou svítilnu s bílým světlem. Spatří-li zaměstnanci blížící se vozidlo, opustí bezodkladně stanoveným způsobem ohrožený prostor. Zařízení, zabezpečení a pomůcky nezbytné pro danou činnost stanoví v provozní dokumentaci organizace.
(3) Při pracovní přestávce se pracovní skupina zdržuje v bezpečném prostoru stanoveném pravidly provozu.
(4) Nářadí, pomůcky a materiál se odklidí stanoveným způsobem z koleje, po které jede vozidlo, a to zaměstnanci, kteří s nimi pracovali.
§ 9b
Dozor nad skupinou osob pracujících v kolejišti
(1) Pracuje-li v kolejišti skupina dvou a více zaměstnanců, technický dozor určí předáka.
(2) Předák i samotný zaměstnanec vykonávající činnost dle § 9a odst. 1 je povinen předem oznámit zaměstnanci odpovědnému za provoz příslušného úseku dráhy (hradlaři), popřípadě jinému zaměstnanci určenému provozním řádem druh a místo práce nebo činnosti. Stejným způsobem pak oznámit ukončení práce nebo činnosti. Oznámení musí být zaznamenáno stanoveným způsobem.
(3) Organizací určený zaměstnanec je povinen před započetím výluky a po jejím ukončení provést záznam do provozní dokumentace.
(4) Předák stanoví bezpečnostní hlídku v případech, kdy
a) je zaneprázdněn řízením nebo výkonem práce,
b) jeho rozhled na obě strany kolejí pracoviště je menší než zábrzdná vzdálenost stanovená touto vyhláškou,
c) pracovní skupina je rozmístěna tak, že sám nemůže zajistit její bezpečnost.
(5) Bezpečnostní hlídce určí předák stanoviště tak, aby mohla zpozorovat blížící se vozidlo v zábrzdné vzdálenosti stanovené touto vyhláškou a bezpečně viděla na pracovní skupinu a skupina na ni. Bezpečnostní hlídka varuje pracovní skupinu hlasitým voláním „Pozor vlak”, případně jiným optickým nebo akustickým signálem. Varování bezpečnostní hlídky potvrdí předák vzpažením ruky. Zjistí-li bezpečnostní hlídka, že pracovní skupina varování nevzala na vědomí, využije všech možností k zastavení vozidla.
(6) Bezpečnostní hlídka vykonává stálý dozor. Bezpečnostní hlídka zaujímá stanoviště dříve, než pracovní skupina zahájí práci nebo činnost. Do doby, než je práce nebo činnost ukončena, popřípadě přerušena a kolej vyklizena, setrvává bezpečnostní hlídka na svém stanovišti.
§ 10
Brzdění vlaku
(1) Účinek brzd při brzdění vlaku musí zajistit bezpečné zastavení vlaku na stanovenou zábrzdnou vzdálenost.
(2) Zábrzdná vzdálenost se stanovuje jednotně podle technických parametrů tratě a používaných drážních vozidel a uvádí se v tabulkách traťových poměrů. Zábrzdné vzdálenosti musí být menší než
a) 150 m pro tratě s rychlostí 30 km . h-1 a nižší,
b) 400 m pro tratě s rychlostí vyšší než 30 km . h-1.
§ 11
Doprava osob
Doprava osob na důlní dráze je zakázána. Za dopravu osob se nepovažuje spolujízda v kabinách hnacích drážních vozidel a speciálních hnacích vozidel.
ČÁST TŘETÍ
PŘECHODNÉ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 12
Přechodné ustanovení
Důlní dráha a zařízení uvedené do provozu před nabytím účinnosti této vyhlášky mohou být používány, vyhovují-li požadavkům právních předpisů platných v době
Nahrávám...
Nahrávám...