dnes je 5.6.2023

Input:

413/2005 Sb., Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění účinném k 24.4.2019

č. 413/2005 Sb., Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění účinném k 24.4.2019
ZÁKON
ze dne 21. září 2005
o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
138/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
ruší část šedesátou první
362/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
ruší část čtvrtou
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
ruší část sedmou
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část první
278/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část třicátou čtvrtou
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší část šestnáctou
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část devátou
255/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část desátou
186/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část dvacátou
300/2013 Sb.
(k 1.10.2013)
ruší část čtrnáctou
234/2014 Sb.
(k 6.11.2014)
ruší část padesátou čtvrtou
320/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
ruší část čtyřicátou třetí
45/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
ruší část třicátou první
242/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
ruší část devatenáctou
110/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
ruší část čtyřicátou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 41/2009 Sb. k 1.1.2010)
ČÁST DRUHÁ
Změna trestního řádu
Čl. II
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 8 odst. 4 se slovo „skutečností” nahrazuje slovem „informací”.
2. V § 8 odst. 5 se slovo „skutečnosti” nahrazuje slovem „informace” a slova „tyto skutečnosti” se nahrazují slovy „tyto informace”.
3. V § 17 odst. 1 písm. a) se slovo „skutečnosti” nahrazuje slovem „informace”.
4. V § 35 se odstavec 4 zrušuje.
5. V § 50 se odstavec 3 zrušuje.
6. V části první hlavě druhé se za oddíl osmý doplňuje oddíl devátý, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní:
„Oddíl devátý
Přístup k utajovaným informacím
§ 51b
(1) Jsou-li v trestním řízení projednávány utajované informace, musí být tlumočník, obviněný, zákonný zástupce obviněného, obhájce, zúčastněná osoba, poškozený, zmocněnec poškozeného, zmocněnec zúčastněné osoby, důvěrník obžalovaného, znalec, osoby podávající odborné vyjádření, jakož i další osoby, které se podle zákona musí zúčastnit trestního řízení, předem poučeny podle zvláštního právního předpisu1.
(2) Poučení podle odstavce 1 provede v přípravném řízení policejní orgán nebo státní zástupce a v řízení před soudem předseda senátu. Ten, kdo toto poučení provedl, založí písemný záznam o poučení do trestního spisu.
(3) Poučení podle odstavce 1 není potřebné u těch osob, které se prokáží platným osvědčením fyzické osoby pro příslušný stupeň utajení utajovaných informací a poučením, vydanými podle zvláštního právního předpisu1a.


1§ 58 odst. 5 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
1aZákon č. 412/2005 Sb.”.
7. V § 55 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou „Pominou-li důvody pro utajení podoby svědka a oddělené vedení osobních údajů svědka, orgán, který v té době vede trestní řízení, zruší stupeň utajení těchto informací, připojí uvedené údaje k trestnímu spisu a podoba svědka ani údaje o jeho totožnosti se nadále neutajují.”.
8. V § 65 odst. 5, § 99 odst. 1 a § 201 odst. 2 a 3 se slovo „skutečností” nahrazuje slovem „informací”.
9. V § 99 odst. 3 se slovo „skutečnostech” nahrazuje slovem „informacích” a u slov „Důvěrné” a „Vyhrazené” se uvozovky zrušují.
10. § 198a se zrušuje.
11. V § 200 odst. 1 a § 201 odst. 3 se slovo „skutečnosti” nahrazuje slovem „informace”.
ČÁST TŘETÍ
Změna občanského soudního řádu
Čl. III
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb. a zákona č. 342/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 24 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 56 zní:
„(2) Jsou-li v řízení projednávány utajované informace, mohou účastníky zastupovat pouze fyzické osoby, které se prokáží platným osvědčením fyzické osoby pro příslušný stupeň utajení těchto utajovaných informací vydaným podle zvláštního právního předpisu56, nebo které byly poučeny způsobem uvedeným v § 40a odst. 1.


56Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.”.
2. § 40a včetně poznámky pod čarou č. 56a zní:
㤠40a
(1) Jsou-li v řízení projednávány utajované informace, je předseda senátu povinen přísedící, účastníky, osoby oprávněné za ně jednat (§ 21 až 21b), zástupce účastníků, znalce, tlumočníky, osoby uvedené v § 116 odst. 3 a další osoby, které se podle zákona musí zúčastnit řízení, předem podle zvláštního právního předpisu poučit56a. Písemný záznam o tomto poučení založí předseda senátu do spisu a jeho kopii zašle nejpozději do 30 dnů ode dne poučení Národnímu bezpečnostnímu úřadu.
(2) Poučení podle odstavce 1 není potřebné u těch osob, které se prokáží platným osvědčením fyzické osoby pro příslušný stupeň utajení utajovaných informací a poučením, vydanými podle zvláštního právního předpisu56.


56a§ 58 odst. 5 zákona č. 412/2005 Sb.”.
3. V § 44 odst. 3 a § 116 odst. 2 se slovo „skutečností” nahrazuje slovem „informací”.
4. V § 116 odst. 3 a § 124 se slovo „skutečnostech” nahrazuje slovem „informacích”.
ČÁST ČTVRTÁ
(zrušena zákonem č. 362/2007 Sb. k 1.1.2008)
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o požární ochraně
Čl. V
V § 90 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., se slova „Předpisy o ochraně utajovaných skutečností10” nahrazují slovy „Zvláštní právní předpisy o ochraně utajovaných informací10”.
Poznámka pod čarou č. 10 zní:


10Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.”.
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích
Čl. VI
Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 207/2000 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 59/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 24 odst. 4 se slovo „skutečnosti” nahrazuje slovem „informace”.
2. Poznámka pod čarou č. 4a zní:


4aZákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.”.
ČÁST SEDMÁ
(zrušena zák. č. 274/2008 Sb. k 1.1.2009)
ČÁST OSMÁ
Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
Čl. VIII
V § 10 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, se slovo „skutečnostmi” nahrazuje slovem „informacemi”.
ČÁST DEVÁTÁ
(zrušena zák. č. 89/2012 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST DESÁTÁ
(zrušena zák. č. 255/2012 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XI
V § 14 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které včetně poznámky pod čarou č. 50c zní:
„m) informace získané při výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Národnímu bezpečnostnímu úřadu, zpravodajské službě nebo Ministerstvu vnitra, pro potřeby provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona50c.


50cZákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.”.
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o bankách
Čl. XII
V § 38 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb. a zákona č. 453/2003 Sb., se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které včetně poznámky pod čarou č. 10c zní:
„j) Národního bezpečnostního úřadu, zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra při provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona10c.


10cZákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.”.
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. XIII
V § 25a odst. 4 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 280/2004 Sb., se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které včetně poznámky pod čarou č. 18b zní:
„k) Národního bezpečnostního úřadu, zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra při provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona18b.


18bZákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.”.
ČÁST ČTRNÁCTÁ
(zrušena zák. č. 300/2013 Sb. k 1.10.2013)
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona na ochranu zvířat proti týrání
Čl. XV
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., zákona č. 30/1998 Sb. a zákona č. 77/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 17f odst. 5 písm. a) bodě 3 se slovo „skutečností” nahrazuje slovem „informací”.
2. Poznámka pod čarou č. 5a zní:


5aNapříklad zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), obchodní zákoník, zákoník práce, zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.”.
3. V § 18b odst. 4 se slovo „skutečností” nahrazuje slovem „informací”.
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
(zrušena zák. č. 281/2009 Sb. k 1.1.2011)
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
Čl. XVII
V § 4a písm. c) zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 460/2000 Sb., se slovo „skutečností” nahrazuje slovem „informací”.
ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl. XVIII
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb. a zákona č. 123/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 23 odst. 6 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 25d zní:
„c) informace získané při výběru pojistného Národnímu bezpečnostnímu úřadu, zpravodajské službě nebo Ministerstvu vnitra, pro potřeby provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona25d,


25dZákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.”.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).
2. V § 27 odst. 1 se slovo „skutečností” nahrazuje slovem „informací”.
ČÁST DEVATENÁCTÁ
(zrušena zák. č. 242/2016 Sb. k 29.7.2016)
ČÁST DVACÁTÁ
(zrušena zák. č. 186/2013 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu
Čl. XXI
Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 58/1995 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 296/1995 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 282/2002 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 21 písm. c) se slovo „skutečnostmi” nahrazuje slovem „informacemi” a slovo „skutečností” se nahrazuje slovem „informací”.
2. Poznámka pod čarou č. 4 zní:


4Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.”.
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o státním zastupitelství
Čl. XXII
Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., zákona č. 201/1997 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 11/2001 Sb., zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb. a zákona č. 630/2004 Sb., se mění takto:
1. § 7a se včetně poznámky pod čarou č. 1a zrušuje.
2. V § 13d písm. l) se slovo „skutečností” nahrazuje slovem „informací”.
3. V § 13e se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
4. V § 14 odst. 5 a § 15 odst. 2 se slovo „skutečností” nahrazuje slovem „informací”.
5. Poznámka pod čarou č. 5l zní:


5lNapříklad § 63 odst. 3 písm. h) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.”.
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
Čl. XXIII
Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb. a zákona č. 357/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 1 písm. b) se v úvodní části textu za slovo „prokuristé” vkládají slova „ , je-li prokura udělena, a členové dozorčí rady, je-li zřízena,”.
2. V § 7 odst. 1 písm. b) bod 5 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:
„5. splňují předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích podle zvláštního právního předpisu2.


2§ 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.”.
3. V § 7 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 6, který včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:
„6. splňují předpoklady pro výkon citlivé činnosti podle zvláštního zákona2a.


2aZákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.”.
4. V § 7 odst. 3 se za slova „ve lhůtě do 30 dnů” vkládají slova „od provedení změny” a na konci textu odstavce se doplňují slova „ , v dozorčí radě nebo v osobě prokuristy”.
5. § 8 zní:
㤠8
Za citlivou činnost podle zvláštního zákona2ase považuje
a) výkon funkce člena statutárního orgánu právnické osoby, která provádí obchod s vojenským materiálem,
b) výkon funkce prokuristy u právnické osoby, která provádí obchod s vojenským materiálem,
c) výkon funkce člena dozorčí rady právnické osoby, která provádí obchod s vojenským materiálem.”.
6. V § 9 odst. 1 písm. b) se za slova „právnické osoby” vkládají slova „a prokuristy, je-li prokura udělena,” a na konci textu písmene se doplňují slova „ , jakož i jména, trvalý pobyt a rodná čísla členů dozorčí rady, je-li zřízena”.
7. V § 9 odst. 2 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:
„c) doklady o státním občanství, trvalém pobytu, výpisy z evidence Rejstříku trestů ne staršími 3 měsíců, čestným prohlášením o způsobilosti k právním úkonům, osvědčením o splnění předpokladů pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích podle zvláštního právního předpisu3a dokladem o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby pro výkon citlivé činnosti nebo osvědčením fyzické osoby pro stupeň utajení Důvěrné nebo vyšším, vydanými podle zvláštního zákona2a, u členů statutárního orgánu právnické osoby, prokuristů, je-li prokura udělena, a členů dozorčí rady, je-li zřízena,


3§ 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.”.
Čl. XXIV
Přechodné ustanovení
Právnické osoby, které jsou držiteli povolení pro zahraniční obchod s vojenským materiálem a zřídily dozorčí radu, jsou povinny předložit ministerstvu pro každého člena dozorčí rady doklady podle § 7 odst. 1 písm. b) do 8 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o zeměměřictví
Čl. XXV
Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb. a zákona č. 319/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 11 odst. 1 se slovo „skutečností” nahrazuje slovem „informací”.
2. Poznámka pod čarou č. 11 zní:


11Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.”.
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna atomového zákona
Čl. XXVI
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., se mění takto:
1. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1c zní:
㤠2a
Citlivé činnosti
Za citlivé činnosti se podle zvláštního právního předpisu1cpovažují
a) v oblasti organizace a řízení na jaderném zařízení
1. organizace a řízení provozu jaderného zařízení,
2. organizace nebo řízení činností podle vnitřního havarijního plánu nebo havarijního řádu,
3. organizace nebo řízení činnosti úložišť radioaktivních odpadů,
4. směnové řízení jaderné elektrárny včetně jednotlivých energetických bloků,
5. směnové řízení výzkumného jaderného reaktoru,
b) v oblasti nakládání s jadernými materiály zařazenými do I. nebo II. kategorie z hlediska fyzické ochrany
1. evidence a kontrola jaderných materiálů,
2. řízení nebo kontrola manipulace s jadernými materiály,
3. řízení nebo kontrola skladování jaderných materiálů,
4. organizování přeprav jaderných materiálů,
5. organizování přeprav zdrojů ionizujícího záření vyžadujících povolení Úřadu,
c) v oblasti zajišťování fyzické ochrany jaderných materiálů nebo jaderných zařízení
1. řízení nebo kontrola fyzické ostrahy jaderných materiálů nebo jaderných zařízení,
2. řízení nebo kontrola obsluhy a zajištění provozu řídícího centra a obsluha řídícího centra technického systému fyzické ochrany,
3. řízení nebo kontrola údržby a opravy technického systému fyzické ochrany a jeho komponent.


1cZákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.”.
2. V § 17 odst. 1 písmeno i) zní:
„i) zajistit výkon stanovených činností pouze osobami splňujícími podmínky zvláštní odborné způsobilosti a zdravotně a psychicky způsobilými a zajistit výkon citlivé činnosti podle § 2a osobou bezpečnostně způsobilou podle zvláštního právního předpisu1c,”.
3. Poznámky pod čarou č. 9 a 9a se zrušují.
4. V § 18 odst. 1 písm. l) a § 39 odst. 2 větě třetí se slovo „předpisu9” nahrazuje slovem „předpisu1c” a slova „dle zvláštního právního předpisu9a” se nahrazují slovy „podle § 2a”.
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o civilním letectví
Čl. XXVII
V zákoně č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb., se za § 86 vkládá nový § 86a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5b a 5c zní:
㤠86a
Citlivé činnosti
Citlivou činností podle zvláštního právního předpisu5b, týkající se civilního letectví, jejímž zneužitím by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti státu nebo jiného důležitého zájmu státu, je na letištích určených k obchodní letecké dopravě
a) řízení činností k zajišťování ochrany civilního letectví před protiprávními činy,
b) provádění osobních prohlídek a prohlídek zavazadel a přepravovaného nákladu podle § 86 odst. 1,
c) provádění bezpečnostních předletových kontrol letadel a zajišťování ostrahy letišť,
d) provádění kontrolní činnosti v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy,
e) činnost člena letištního výboru pro bezpečnost zřizovaného podle mezinárodní smlouvy5c,
f) nastavování citlivosti detekčních systémů a provádění jejich údržby, nebo
g) podnikání a činnosti vykonávané v pracovním, služebním nebo obdobném poměru nebo při dodávání zboží nebo služeb na palubu letadel ve vyhrazeném bezpečnostním prostoru určeném provozovatelem letiště, bez doprovodu osoby určené provozovatelem letiště, která splňuje požadavky pro výkon citlivé činnosti podle zvláštního právního předpisu5b.


5bZákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
5cÚmluva o mezinárodním civilním letectví ze dne 7. prosince 1944 (Chicagská úmluva),
Nahrávám...
Nahrávám...