dnes je 25.5.2024

Input:

AKTUALITA: Nové nařízení vlády o organizaci práce a pracovních postupů při práci v lese na pracovištích obdobného charakteru

24.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9
AKTUALITA: Nové nařízení vlády o organizaci práce a pracovních postupů při práci v lese na pracovištích obdobného charakteru

JUDr. Anna Janáková

Dne 19. října 2017 bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. S právní účinností od 1. ledna 2018 ruší a nahrazuje dosavadní nařízení č. 28/2002 Sb., upravující obdobnou problematiku, a to nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného.

Důvody vydání nového nařízení vlády

Organizace práce a pracovní postupy při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru byly upraveny nařízením vlády č. 28/2002 Sb., které bylo vydáno na základě dnes již zrušeného § 134e odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce. Podle § 23 písm. e) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP bylo umožněno postupovat podle citovaného nařízení do doby vydání nařízení vlády k provedení § 5 odst. 2 tohoto zákona. Za uvedené situace nebylo možné novelizovat nařízení vlády č. 28/2002 Sb., ale bylo možné jej jen zrušit a nahradit nařízením novým, vydaným na základě § 5 odst. 2 a 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.

Cíle nové právní úpravy

Cílem navrhované právní úpravy (jak vyjádřil zpracovatel – MPSV v důvodové zprávě k nařízení vlády č. 339/2017 Sb.) je zpřesnění prostřednictvím změny stávající právní úpravy spočívající:

(1)
v rozšíření její působnosti na veškeré práce prováděné s přenosnou řetězovou pilou nebo křovinořezem,

(2)

ve vyloučení práce osamocených zaměstnanců při kácení stromů,

(3)

v zavedení požadavku na provádění vybraných, obzvláště rizikových činností pouze náležitě vyškolenými zaměstnanci,

(4)

ve zpřesnění týkajícím se zabezpečení ústupové cesty a odvětvení spodní části kmene stromu před zahájením jeho kácení,

(5)

v nahrazení chybné veličiny "průměr nedořezu" v popisu parametrů řezu správnou veličinou "šířka nedořezu",

(6)

ve vymezení ohrožených prostorů při použití harvestoru a při použití vyvážecí soupravy,

(7)

v zavedení požadavku na provádění činností při zpracování kalamity pouze vyškolenými zaměstnanci a

(8)

ve zpřesnění požadavků na pracovní postupy při práci s řetězovou pilou.

Nová právní úprava by měla vytvořit lepší předpoklady ke snižování celospolečenských nákladů na pracovní úrazy a jiné nehody spojené s nedostatečným zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vliv nové úpravy na podnikatelské prostředí ČR

Podle důvodové zprávy k novému nařízení vlády se nepředpokládá žádný významný finanční dopad na straně výdajů na podnikatele, neboť nové požadavky je možné zvládnout opatřeními organizační povahy. Ke zvýšení nákladů na lidské zdroje může dojít u subjektů, které dosud využívají nedostatečně kvalifikované zaměstnance, což bude kompenzováno zvýšením BOZP a snížením rizika pracovních úrazů a jiných nežádoucích událostí. Následkem

Nahrávám...
Nahrávám...