dnes je 18.5.2024

Input:

Bezpečnostní pravidla pro příčné a podélné dělení dřeva na okružních pilách

20.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.9.1
Bezpečnostní pravidla pro příčné a podélné dělení dřeva na okružních pilách

Ing. Milan Tomeček a kolektiv autorů

Úvod

Kotoučové pily jsou nejrozšířenějším druhem strojů na mechanické obrábění dřeva.

Jsou to stroje určené k řezání dřeva, případně jiných materiálů pilovým kotoučem.

V provozech jsou dnes používány kotoučové pily různých typů, jako např. stolové, kyvadlové, ramenové, vahadlové, formátovací, rozřezávací, omítací apod. Vzniká u nich největší počet úrazů vysoké závažnosti, které v mnoha případech zanechávají trvalé následky.

Na kotoučových pilách smí pracovat pouze pracovníci starší 18 let, kteří byli pro tuto práci náležitě zacvičeni a poučeni o nebezpečí hrozícím při používání nesprávných postupů a nepoužívání příslušných OOPP. O provedené instruktáži se prokazatelně vedou písemné záznamy.

Do provozu smí být uvedeny pouze stroje náležitě seřízené. Tento stav musí být zajištěn stálou údržbou. Stroj musí být usazen na základ podle vodováhy. Pojízdné stroje musí být zajištěny proti nežádoucímu pohybu. Na pilách se smí pracovat pouze na základě příkazu odpovědného vedoucího pracovníka. Pro bezpečnou práci a dokonalý řez je třeba – s přihlédnutím ke způsobu řezu (podélný/příčný) a druhu řeziva (materiálu) – správně volit průměr a tloušťku pilového kotouče, tvar, velikost a rozteč zubů. Pro podélný řez (rozřezávání) se volí zuby ležatější s větším předním sklonem zubů. Pro příčný řez (přeřezávání) zuby stojaté, např. trojúhelníkového tvaru. Zuby musí být stejnoměrně rozvedeny (rozpěchovány). Velikost rozvodu je závislá na druhu a vlhkosti materiálu. Malý rozvod napomáhá svírání pilového kotouče řezaným materiálem a může být jednou z příčin zpětného vrhu. Rozvod zubů se má pohybovat v mezích 0,3 – 1mm na každou stranu. Rozvod zubů pro tvrdé dřevo je užší, pro měkké a vlhké dřevo širší. Důležité je, aby pilové kotouče měly hladký a čistý povrch, byly seřízený tak, aby při rotaci měly co nejmenší výkyv do stran. Vyhřáté pilové kotouče s nesprávným pnutím, kotouče kmitající, naprasklé nebo s vylámanými zuby se nesmějí používat a musí být z dílny odstraněny. V žádném případě se nesmí provádět odvrtávání trhlinek v pilových kotoučích.

Před řezáním na pile se musí pracovník přesvědčit, zda je použit vhodný pilový kotouč pro daný způsob řezu, není-li kotouč uvolněn nebo poškozen a zda jsou příslušná ochranná opatření v náležitém stavu. Stanoviště u pily musí být prosto odpadků. Materiál musí být umístěn na určitém místě tak, aby neohrožoval bezpečnost práce, nebyl na překážku přirozenému nebo umělému osvětlení a větrání, bezpečnému provozu strojů a zařízení, použití schodů, východů, cest a uliček pro chůzi, jakož i použití a účinnému působení pro boj a prevenci proti ohni. Na pracovišti smí být ponecháno pouze takové množství suroviny, které je možno zpracovat za jednu směnu.

Závity na pilovém hřídeli a upínacích maticích nesmí být poškozeny. Pilové kotouče při řezání smolnatého dřeva (borovice, modřín) je nutno pravidelně čistit.

K řezání se smí používat pouze pilové kotouče se zuby správně broušenými. Rozvod (popř. rozpěch) zubů pilového kotouče musí být po každém broušení kontrolován. Správný běh pilového kotouče po jeho upnutí je třeba kontrolovat zkušebním řezem.

Zjistí-li obsluhující jakékoliv závady na pile, nesmí dále pracovat, dokud závady nejsou odstraněny. Závada musí být oznámena vedoucímu. Před řezáním musí pracovník prohlédnout dřevo, nejsou-li v něm hřeby, nebo uvolněné suky. Dřevo se přisouvá k pilovému kotouči, až když kotouč dosáhl plné řezné rychlosti. Řezaný materiál nesmí dělník tlačit do řezu přímo tělem, při vlastním řezání musí mít celé tělo i ruce mimo rovinu řezu. Při řezání je třeba používat krátkou zástěru vyztuženou v břišní části laminátovou nebo kovovou vložkou. Používání rukavic při práci na okružní pile je zakázáno. Při strojním posuvu a ve výjimečných případech i při ručním posuvu ( např. povětrnostní podmínky při řezání palivového dřeva) je dovoleno používat tří a víceprsté rukavice.

Přeřezávání dlouhých kusů vedených do řezu dvěma pracovníky není na stolové pile dovoleno. Při řezání krátkého a úzkého materiálu se musí používat vhodné posouvací pomůcky.

Obrázek 1 – Rozřezávání při použití pracovní pomůcky

Odstraňování pilin a odřezků ze stolu pily za běhu pilového kotouče je dovoleno pouze laťkou nebo smetáčkem. Zkracovat doběh pilového kotouče po vypnutí pohonu brzděním rukou nebo tlakem dřeva na boční plochy kotouče, nebo dořezáváním dřeva je zakázáno.

Pracovní operace nezaručující spolehlivé vedení materiálu do řezu (klíny, špalky, úkosy) a při nichž řezaný materiál svými rozměry převyšuje výšku řezu jsou zakázány. Při řezání kulatého palivového dřeva na pilách s kolébkou se smí řezat vždy jen jedno poleno. Po ukončení řezání na pile se nesmí dělník od pily vzdálit, dokud je pilový kotouč v pohybu. Pilu je povinen zajistit tak, aby nepovolaný na ní nemohl řezat. Na každého pracovníka obsluhujícího okružní pilu musí být v místě obsluhy nejméně 3 m2 volné podlahové plochy. Uzavřené pracovní prostory musí být náležitě větrány. Podlaha kolem pily musí být rovná, nekluzká, prostá odpadků a pilin, aby postoj dělníka u pily a chůze kolem ní při řezání byly bezpečné. Provozní místnosti musí být vybaveny dostatečným vytápěním, aby v důsledku chladu nekřehli pracovníkům nohy a ruce. Provozní místnosti musí být opatřeny dostatečným počtem snadno přístupných hasicích přístrojů.

Rozvírací klín musí mít tloušťku o 0,1–0,3 mm menší než je prořez pilového kotouče. Klín musí být nastaven a upevněn přesně v rovině pilového kotouče a musí nad deskou stolu sledovat hrotnici ve vzdálenosti nejvýše 10 mm. Vrchol klínu může být výše než je vrchol kotouče, ale nesmí být níž, jak 5 mm pod vrcholem pilového kotouče. Na náběžné straně musí být zkosen. Povrch klínu musí být stále hladký, prostý rezu a smoly, nenatřený barvou (viz. obrázek 3) . Při obsluze a údržbě pil je nutné se v prvé řadě řídit návodem výrobce.

Společné ustanovení pro kotoučové a válcové pily

 • Pravítka při řezání musí být upnuta, výchylky rovnoběžnosti pilového kotouče s vodícím pravítkem nesmí být větší než 0,5 mm/1000 mm.

 • Pomocné vodící pravítko, které je doplňkem normálního vodícího pravítka se musí používat při řezání latěk užších než je polovina šířky ochranného krytu pilového kotouče, pokud nemá zdvihatelné bočnice.

 • Upínací příruby pilových kotoučů musí zabezpečovat upevnění pilového kotouče na hřídeli. Obě upínací příruby musí mít stejný průměr a stejné dosedací plochy. Aby se kotouč při řezání neuvolnil, musí být upínací příruby spolehlivě utaženy maticí se závitem proti směru otáčení kotouče.

 • Všechny pohybující se části hnacího zařízení pily, jako jsou hřídele, řemenice atd., pokud nejsou uzavřeny v konstrukci stroje musí být zakryté tak, aby se vyloučil nebezpečný styk s nimi.

 • Pilový kotouč musí být chráněn ochranným krytem, který chrání před úrazem při event. Roztržení pilového kotouče, před odletujícími třískami (pilinami) a před nebezpečným stykem s ozubením pilového kotouče, jak v klidu stroje, tak při řezání.

Obrázek 2 – Ochranný kryt u stolové kotoučové pily na dřevo

 • U rozřezávacích pil s ručním posuvem (na řezání dřeva podél vláken) musí být umístěn rozvírací klín proti sevření pilového kotouče řezaným obrobkem a proti vymrštění řezaného obrobku pilovým kotoučem zpět na obsluhovatele.

Obrázek 3 – Rozvírací klín

 • Při rozřezávání dřev delších než je délka stolu pily musí být použity opěrné stojánky opatřené válečkem.

 • Při řezání dlouhých desek se musí provést opatření, aby se při jejich přísunu k pilovému kotouči nenamáhal kotouč na ohyb.

 • Při přeřezávání válcových dřev, polen, tyčí apod. materiálu je nutno používat pomůcky, které zabrání otočení nebo překlopení řezaného materiálu.

 • Při ručním posuvu krátkých a úzkých dřev k pilovému kotouči se musí používat vhodná pomůcka a přiváděcí zařízení (např. laťky na jednom konci se zářezem) viz obr. č. 1. Používání kovových pomůcek (např. bodec s rukojetí) je pro možný styk s pilovými zuby zakázáno.

 • Před řezáním musí obsluhovatel prohlédnout materiál určený k řezání, aby v ně nebyly viditelné kovové části apod.

Přeřezávací kotoučová pila na pilařské výřezy

Specifika jednotlivých typů pil

 • Při obsluze přísunových a odsunových dopravníků pily musí být dodržována pravidla bezpečnosti práce pro transportní zařízení.

 • Před spuštěním stroje a dopravníků musí být upozorněni ostatní pracující a nikdo se nesmí zdržovat v nebezpečném prostoru pily a na dopravnících.

 • Přísun a odsun kulatiny a výřezů musí být plynulý, jednotlivé kusy se nesmí na dopravnících křížit.

 • Z řezání musí být vyloučeny kusy nahnilé, nadměrně křivé apod.

 • Za chodu pily je zakázáno zejména:

  • Zdržovat se v nebezpečném prostoru pily

  • V době řezání odstraňovat odřezky a provádět jiné nebezpečné manipulace v blízkosti pilového kotouče.

 • Řezaný materiál musí být před řezem spolehlivě upnut upínacím zařízením.

 • Uvolňování a nasazování pilového kotouče musí být prováděno se zvýšenou opatrností za použití mechanizačních pomůcek a zařízení.

Stolová a kotoučová pila s ručním posuvem

 • Pilový kotouč musí být opatřen pilovým krytem. Nevyžaduje se u kotoučových pil s posouvacím zařízením, pokud ho zařízení bezpečně nahradí.

 • Šířka ochranného krytu musí být taková, aby při největším uvažovaném (přípustném) vychýlení 5 mm na každou stranu nemohla stěna krytu přijít do styku s ozubením pilového kotouče.

 • Zavěšení ochranného krytu na rozvírací klín je dovoleno jen pro pilové kotouče do průměru 630 mm.

 • Řezaný materiál musí být pevně přidržován plochou celé ruky, nikoliv jen konečky prstů a musí být posouván k pilovému kotouči pozvolna, prsty se nesmějí přiblížit k ozubení kotouče.

 • U pily s ručním posuvným vozíkem musí být materiál urovnán opřením o opěru a nesmí převyšovat její výšku.

Rozřezávací kotoučová pila se strojním posuvem

 • Jednokotoučová a několikakotoučová rozřezávací pila s posouvacím zařízením musí mít pilové kotouče zakryty společným vrchním i spodním ochranným krytem, pokud nejsou kryté konstrukcí stroje.

 • Při rozřezávání kulatiny, tyčoviny apod. musí se na posuv materiálu do řezu používat saně nebo vozíky, v nichž je materiál uložen nebo zachycen tak, aby se nemohl otáčet a nebylo třeba ho ručně přidržovat.

 • Na straně přísunu materiálu k pilovým kotoučům musí být umístěny dvě řady záchytek proti zpětnému vrhu.

 • Obsluhovatel stroje je povinen zejména:

  • Před spuštěním stroje uzavřít víko přítlačné skříně s pilovými kotouči

  • Seřídit válce přítlačného zařízení

  • Nastavit do činné polohy obě řady zpětných záchytek

  • Posouvat materiál k pilovým kotoučům postupným ukládáním na posouvací zařízení

 • Pomocník za strojem odebírá materiál, který nesmí z řezu vytahovat.

 • Na stolu stroje se nesmí hromadit materiál, odřezky apod.

 • Je zakázáno sahat rukama na posuvný pás do pracovního

Nahrávám...
Nahrávám...