dnes je 18.7.2024

Input:

BOZ fyzické osoby, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu (OSVČ)

29.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.8
BOZ fyzické osoby, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu (OSVČ)

JUDr. Eva Dandová

Použité předpisy

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

  • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

  • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

  • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

  • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení zasílání záznamu o úrazu.

Postavení OSVČ obecně

Zákon o živnostenském podnikání, na které předmětné ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. v poznámce pod čarou příkladmo odkazuje, obecně pojem "osoba samostatně výdělečné činná" nepoužívá, on používá svůj pojem "živnostník", nicméně vychází z toho, že osoba samostatně výdělečně činná může být živnostníkem.

Zákon o inspekci práce osoby samostatně výdělečně činné zahrnuje mezi "fyzické nebo právnické osoby podnikající podle zvláštního právního předpisu a nikoho nezaměstnávající".

Povinnosti OSVČ v BOZP

Stejně jako na zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje, , se vztahuje § 101 odst. 1 a 2, § 102, 104 a 105 zákoníku práce a § 2 až 11 zákona č. 309/2006 Sb. s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu na OSVČ.

Důvody této úpravy jsou podrobně uvedeny v podkapitole BOZ zaměstnavatele, který je fyzickou  osobou a sám též pracuje. Nicméně v této souvislosti je třeba uvést, že zákon o inspekci práce – právě díky právní úpravě v zákoně č. 309/2006 Sb. – na tyto osoby dopadá stejně jako na všechny zaměstnavatele a zaměstnance, a to je právě pro zajištění BOZP všech pracujících osob na konkrétním pracovišti nesmírně důležité. Praxe ukazuje, že ne všechny OSVČ si to dostatečně uvědomují.

Obecná ustanovení BOZP

Viz BOZ zaměstnavatele, který je fyzickou  osobou a sám též pracuje s přihlédnutím k tomu, že osoba samostatně výdělečně činná pracuje a nikoho nezaměstnává, musí proto si zajišťovat BOZP sama pro sebe a musí si sama chránit své zdraví.

Prevence rizik

Nahrávám...
Nahrávám...