dnes je 13.6.2024

Input:

BOZ osob, které pomáhají při zásahu proti mimořádné události či při odstraňování jejich následků

15.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.26
BOZ osob, které pomáhají při zásahu proti mimořádné události či při odstraňování jejich následků

JUDr. Eva Dandová

Související právní předpisy

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména ust. § § 393.

  • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

  • Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně.

  • Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného systému.

Obecně k pojmu mimořádná událost

Podle zákona č. 239/2000 Sb. se pod pojmem "integrovaný záchranný systém" rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Mimořádná událost

Mimořádnou událostí se podle tohoto zákona rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací a  záchrannými pracemi činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin,

Zákon dále blíže vymezuje povinnosti podnikajících fyzických osob a právnických osob (tedy zaměstnavatelů) při mimořádné události. V takovém případě jsou povinni poskytnout pomoc i zaměstnanci.

Mezi mimořádné události patří i požár. Zákon č. 133/1985 Sb. k tomu stanoví podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany.

Obecná prevenční povinnost

Obecně platí, že každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. 

Povinnosti fyzických osob v podniku

Podle zákona č. 133/1985 Sb. platí, že zaměstnanci podniků a členové dobrovolných jednotek

Nahrávám...
Nahrávám...