dnes je 13.6.2024

Input:

BOZ při výkonu veřejné služby

14.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.13
BOZ při výkonu veřejné služby

JUDr. Anna Janáková

Související právní předpisy

  • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zejména ust. § 18a.

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména část čtvrtá a pátá.

  • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zejména ust. § 24.

Charakteristika veřejné služby

 Veřejnou službou se rozumí pomoc obcím nebo dalším subjektům zejména v záležitostech, jako jsou:

àzlepšování životního prostředí (např. výsadba a údržba zeleně, sbírání a pálení klestí v lesích, odstraňování černých skládek),

àudržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství (obce mohou takto řešit například povinnost údržby chodníků v zimě, úklid kontejnerových stání),

àpomoc v oblasti kulturního a sportovního rozvoje a sociální péče (např. údržba naučných stezek, příprava a úklid sálů na kulturní akce, rozvoz obědů seniorům, pomocné práce v azylovém domě).

Ti, kteří vykonávají veřejnou službu, nejsou v pracovněprávním vztahu a za práci jim nenáleží odměna. Vykonávaná činnost veřejné služby se jim ale zohledňuje při poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí). Veřejná služba je chápána též jako jeden z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti cílený na dlouhodobě nezaměstnané. Podporuje sociální začleňování osob, zvyšuje účast lidí na životu obce a přispívá k lepším vztahům mezi osobami v hmotné nouzi a ostatními občany. Vyjadřuje nepřehlédnutelný motivační princip nezaměstnaných.

Veřejnou službu je třeba odlišovat od státní služby (podkapitola 10. 12. této příručky) a veřejně prospěšné práce (podkapitola 10.14. této příručky).

Kdy uzákoněno

Veřejná služba byla uzákoněna od 1. ledna 2009, od kdy může být vykonávána osobami v hmotné nouzi na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí obsahující alespoň místo, předmět a dobu výkonu veřejné služby obci.

Kdo vykonává

Veřejná služba je vykonávána osobami v hmotné nouzi a osobami vedenými v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Uchazečem o zaměstnání je fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem stanovených podmínek je krajskou pobočkou Úřadu práce zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání).

Hmotná nouze je stav, kdy osoba nemá dostatečné příjmy na uspokojení svých základních životních potřeb a tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit a vyřešit tak svoji složitou situaci vlastním přičiněním (podrobnosti viz ust. § 2 zákona č. 111/2006 Sb.).

Osoba se považuje za osobu v hmotné nouzi také, i když nesplňuje příjmové podmínky stanovené zákonem (ust. § 2 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb.), avšak s přihlédnutím k jejím příjmům, celkovým sociálním a majetkovým poměrům jí hrozí vážná újma na zdraví; zákon definuje další situace, kdy se osoba považuje za osobu v hmotné nouzi (ust. § 2 odst. 4, 5 a 6 citovaného zákona).

V hmotné nouzi není osoba, která prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním.

Smlouva o výkonu veřejné služby

Veřejná služba se vykonává na základě písemné smlouvy uzavřené mezi osobami, které ji budou vykonávat, a krajskou pobočkou Úřadu práce po dohodě s obcí nebo dalším subjektem. Smlouva musí být písemná a její náležitosti stanoví zákon. Musí obsahovat:

àzákladní údaje o osobách, které ji vykonávají (jméno, popřípadě jména, příjmení, den, měsíc a rok narození a trvalý pobyt),

àmísto výkonu veřejné služby,

àpředmět veřejné služby a

àdobu výkonu veřejné služby.

Krajská pobočka Úřadu práce se může dohodnout s obcemi nebo dalšími subjekty na organizování veřejné služby. Shora uvedená smlouva pak obsahuje dále:

àpodmínky vedení evidence osob vykonávajících veřejnou službu (evidence obsahuje základní údaje o těchto osobách, včetně informací o zahájení výkonu veřejné služby, o jejím ukončení a její

Nahrávám...
Nahrávám...