dnes je 25.5.2024

Input:

BOZ spolupracujícího manžela nebo dítěte FO nebo OSVČ

30.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.9
BOZ spolupracujícího manžela nebo dítěte FO nebo OSVČ

JUDr. Eva Dandová

Použité předpisy

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

  • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

  • Zákon č. 286/1992 Sb., o daních z příjmů.

  • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

  • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

  • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení zasílání záznamu o úrazu.

Postavení spolupracujícího manžela nebo dítě OSVČ nebo FO obecně

Pojem "spolupracují manžel nebo dítě" osoby samostatně výdělečně činné zavedly do našeho právního řádu dnes již zrušené předpisy sociálního zabezpečení v 60. letech minulého století, nicméně pro oblast daní a pro oblast BOZP se užívá stále. Abychom si udělali představu, o jaké osoby se jedná, musíme nahlédnout do zákona o daních z příjmu.

Podle zákona o daních z příjmů platí, že provozuje-li poplatník samostatnou činnost za spolupráce druhého z manželů, může o stanovení daně paušální částkou požádat i spolupracující manžel (manželka). V tom případě se předpokládané příjmy a předpokládané výdaje rozdělí na spolupracujícího manžela (manželku) v poměru stanoveném zákonem. Nezdanitelné části základu daně nebo slevu na dani uplatní poplatník i spolupracující manžel (manželka) samostatně.

Z těch všech důvodů pojem "spolupracující manžel nebo dítě" převzal pro oblast BOZP starý zákoník práce (č.65/1965 Sb.) a při rekodifikaci pracovního práva zákon č. 309/2006 Sb. Kromě zákona č. 309/2006 Sb. s ním i pracuje zákon o inspekci práce, protože porušení předpisů BOZP je pro tyto osoby stejně jako pro zaměstnance či další pracující osoby přestupkem a může jim být uložena pokuta.

Povinnosti spolupracujícího manžela nebo dítěte v BOZP

Stejně jako na zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, a sám též pracuje, nebo na osobu samostatně výdělečně činnou se vztahuje § 101 odst. 1 a 2, § 102, 104 a 105 zákoníku práce a § 2 až 11 zákona č. 309/2006 Sb. s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu na spolupracujícího manžela nebo dítě zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje nebo je osobou samostatně výdělečně činnou.

Důvody této úpravy jsou v podrobně

Nahrávám...
Nahrávám...