dnes je 25.2.2024

Input:

BOZP vězňů

28.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.16
BOZP vězňů

JUDr. Anna Janáková

Související právní předpisy

 • Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ust. § 28 a následující.

 • Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ust. § 41 až § 46.

 • Nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody.

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména část čtvrtá a pátá, § 238 a § 245.

 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ust. § 8.

 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ust. § 6 odst. 1 písm. h).

 • Zákon č. 3,73/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zejména ust. § 69 odst. 2.

Charakteristika práce vězňů

Povinnost pracovat

Odsouzený ve výkonu trestu je povinen pracovat, pokud byl zařazen do práce a pokud je k práci zdravotně způsobilý.

Povinnost pracovat se podle prováděcí vyhlášky č. 345/1999 Sb. vydané k provedení zákona o výkonu trestu odnětí svobody nevztahuje na odsouzeného:

a) staršího 65 let,

b) který je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,

c) jehož zdravotní stav neumožňuje trvalé pracovní zařazení,

d) dočasně práce neschopného,

e) pokud z povahy překážky vyplývá, že je jeho pracovní povinnost vyloučena.

Účel pracovního zařazení vězně

Účelem pracovního zařazení vězně je zejména napomoci resocializaci odsouzených a zároveň přispět k chodu vězeňských zařízení.

Odmítnutí práce odsouzeným

Pokud odsouzený odmítne výkon práce, k jejímuž výkonu byl zařazen, je takovéto jednání posuzováno jako závažné porušení povinnosti odsouzeného, za něž se zpravidla odsouzenému uloží kázeňský trest. Pokud odsouzený práci odmítá, je zpravidla v době, kdy by měl pracovat, umístěn odděleně od ostatních odsouzených, přičemž se mu umožní jen činnosti směřující k minimalizaci rizik, která měla nebo mají souvislost s trestnou činností, popřípadě mohou mít vliv na páchání trestné činnosti v budoucnu.

Co zajišťuje věznice

Při zaměstnávání odsouzených věznice zajišťuje:

 • zařazování odsouzených do práce odpovídající jejich zdravotní způsobilosti s přihlédnutím k jejich odborným znalostem a dovednostem včetně způsobilosti poskytovat zdravotní služby,

 • odměňování odsouzených za práci,

 • vytváření podmínek pro to, aby odsouzení mohli získat a zvyšovat si svoji pracovní kvalifikaci a rozšiřovat si svoji všeobecnou informovanost.

Odsouzení pracují pod dohledem zaměstnanců Vězeňské služby.

Zaměstnávání odsouzených

Formy pracovních možností vězňů

Odsouzení zařazení do práce mohou pracovat buď přímo ve věznici, nebo na základě smlouvy u jiných subjektů. Uvádíme přehled forem pracovních možností pro odsouzené:

Formy pracovních možností odsouzených ve výkonu trestu 
přímo ve věznici, v rámci:  smluvně u jiných subjektů 
provozu věznice (pracovní činnosti napomáhající chodu vězeňského zařízení, například úklidové práce v kuchyni, na zahradě ap.).  vlastní výroby nebo podnikatelské činnosti (například zemědělská výroba, provozování tradičních řemesel).  pracoviště mohou být umístěna:
 • uvnitř věznice i

 • vně věznice,

(například autodílny, sklárny, nemocnice, truhlárny, elektro a zámečnické dílny). 

Smlouva mezi věznicí a jiným subjektem

Smlouva mezi věznicí a jiným subjektem, na jejímž základě se uskutečňuje zařazení odsouzených do práce, stanoví podrobnější podmínky, za nichž budou odsouzení pracovat, případně i postup při zaškolení odsouzených k výkonu určených prací a způsob zvyšování jejich pracovní kvalifikace. Jiné subjekty poskytují věznicím za práci odsouzených dohodnuté plnění.

Souhlas odsouzeného k zaměstnávání u jiného subjektu

K zaměstnávání odsouzeného u jiného subjektu než věznice je třeba předchozího písemného souhlasu odsouzeného; to neplatí, pokud je odsouzený zaměstnáván Českou republikou, krajem, obcí, dobrovolným svazkem obcí nebo subjektem, který jimi byl zřízen či založen a v němž mají většinovou majetkovou účast, většinový podíl na hlasovacích právech anebo vykonávají rozhodující vliv na jeho řízení či provozování. Odsouzený může souhlas odvolat prohlášením učiněným vůči Vězeňské službě. Odvolání souhlasu odsouzeným se nepovažuje za odmítnutí práce.

Zařazování odsouzených do práce

Odsouzený je zařazen do práce rozhodnutím ředitele věznice, a to zpravidla na základě doporučení odborných zaměstnanců a s přihlédnutím k odborným znalostem odsouzeného, zákazu odsouzenému určitou činnost vykonávat, nebo k dopadu na pořádek nebo bezpečnost ve věznici.

Pracovní skupiny

Odsouzení, kteří byli zařazeni do práce, se zpravidla rozdělují do pracovních skupin; vedoucí těchto skupin určuje ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec oddělení výkonu trestu. Odsouzení se do pracovních skupin zařazují a přeřazují v souladu s účelem výkonu trestu. O přeřazení odsouzeného do jiné pracovní skupiny rozhoduje ředitel věznice.

Trvalý dohled

Trvalý dohled nad pracovní

Nahrávám...
Nahrávám...