dnes je 25.5.2024

Input:

Další nebezpečí při povrchovém dobývání

18.9.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.5.2.2
Další nebezpečí při povrchovém dobývání

Ing. Pavel Petrů

Dodržování bezpečnostního prováděcího předpisu

Nedodržováním resp. porušováním ustanovení § 7 odst. 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a  § 17 vyhlášky č. 26/1989 Sb., a vyhlášky č. 51/1989 Sb. a nedodržováním příslušné kvalifikace a odborné způsobilosti pracovníků vzniká mnoho nebezpečí a rizik při práci a provozu. Na základě těchto ustanovení nesmí být pracovník zařazen na práci a pracoviště bez ověření zdravotní způsobilosti, teoretického praktického vyškolení, ověření teoretických a praktických znalostí, seznámení s uvedeným předpisem a dalšími příslušnými předpisy o bezpečnosti práce a provozu.

Průvaly vod a bahnin

Za místa nebezpečná průvalem vod a bahnin nebo zvodněných hornin se považují zejména vodonosné vrstvy v nadloží, podloží nebo v sousedství ložiska, propustná tektonická pásma, plavené výsypky, neodvodněné popílkové skládky, zatopená důlní díla, povrchové toky a vodní nádrže. Výsledky měření a rozborů musejí být zaznamenány v knize odvodňování.

Odvádění vody

Odvodňování lomů, jejichž součástí je i zajištění proti přítokům povrchových a podzemních vod, většinou systémem odvodňovacích příkopů, kterým jsou vody gravitačně odváděny z plošin skrývkových a dobývacích řezů do retenčních nádrží a čerpacích jímek, z nichž se voda ve většině případů přečerpává přes hranu lomů a na základě rozhodnutí příslušného vodohospodářského orgánu vypouští do veřejných toků, musí být částí plánu přípravy otvírky a dobývání.

Výsypky, výsypný prostor

Před zřízením výsypky a před jejím postupem musí být výsypný prostor dostatečně odvodněn a zajištěno odvádění vody z podložky výsypky. Nerovnosti a propadliny na pracovních plošinách, v nichž by se mohla shromažďovat voda, musejí být průběžně urovnávány a zahrnovány nebo upraveny tak, aby voda mohla odtékat.

Měření, záznamy, dokumentace

Organizace je povinna sledovat, dokumentovat a vyhodnocovat hydrogeologické a hydrologické poměry ložiska a do map zakreslit zatopené podzemní a povrchové prostory sousedních dolů a důlní díla sousedních lomů včetně vrtů, tektonických poruch a jiných možných spojení se zatopenými důlními díly, jestliže by mohly ohrozit bezpečnost práce a provozu.

Skladování výbušnin

Ve skladech se smějí skladovat jen ty druhy výbušnin a jen v množství uvedeném v rozhodnutí, kterým bylo povoleno sklad užívat. Pokud je ve skladu povoleno skladovat výbušniny různých druhů, jednotlivé druhy se ukládají odděleně a zřetelně se označují. Odděleným uložením je uložení výbušnin v expedičních obalech, v samostatných hranicích. Ve skladu, kde nelze dodržet podmínku odděleného uložení, nesmí dojít k záměně jednotlivých druhů. Všechny obaly, v nichž se výbušniny skladují, se opatří trvanlivým a dobře viditelným označením. Výbušniny se mohou skladovat pouze v neporušených obalech výrobce a ukládají se tak, aby směřovaly víkem nebo uzávěrem vzhůru a aby bylo viditelné jejich označení a datum výroby.

Ve skladu a v jeho blízkosti nesmějí být skladovány hořlaviny nebo jiné hořlavé a snadno zápalné látky a předměty.

Vyhrazená technická zařízení

V provozu mohou být používána jen elektrická a strojní zařízení (dále jen "zařízení“) a materiály, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a provozu a nezhoršují pracovní prostředí nad dovolené hodnoty. Organizace je povinna vydat pokyny pro obsluhu a údržbu zařízení, které obsahují požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a provozu.

Návod pro obsluhu a údržbu vydaný výrobcem zařízení, který splňuje uvedené požadavky, může organizace prohlásit za pokyny.

Pokyny pro obsluhu a údržbu musejí podle druhu zařízení obsahovat:

a) povinnosti obsluhy před zahájením provozu zařízení ve směně,

b) povinnosti obsluhy při provozu zařízení,

c) rozsah, lhůty a způsob provádění údržby,

d) způsob zajištění zařízení při jeho provozu, přemísťování, odstavování z provozu a opravách a proti nežádoucímu uvedení do chodu,

e) způsob dorozumívání a dávání návěští,

f) umístění a zajištění zařízení po ukončení provozu,

g) zakázané úkony a činnosti,

h) způsob a rozsah záznamů o provozu a údržbě zařízení.

Údržba zařízení musí být prováděna v rozsahu a lhůtách určených provozní dokumentací. O jejich výsledcích musejí být vedeny záznamy. Organizace rozhodne, zda k zajištění bezpečnosti práce nebo provozu je nutné vypracovat pracovní postup pro montáž nebo demontáž zařízení.

Organizace je povinna pracovníky provádějící údržbu vybavit měřicími přístroji, nářadím a ostatními pomůckami potřebnými pro zajištění bezpečnosti práce a provozu.

Elektrická zařízení

Návod pro obsluhu a údržbu elektrických zařízení vydaný výrobcem zařízení, který splňuje uvedené požadavky, může organizace prohlásit za pokyny. Dokumentace zařízení musí řešit zajištění bezpečného provozu a údržby zařízení a musí také obsahovat nejvýše přípustné provozní hodnoty zařízení.

Tlakovzdušná zařízení

Organizace je povinna určit technika odpovědného za stav a řízení provozu kompresorů. Organizace musí mít

Nahrávám...
Nahrávám...