dnes je 25.5.2024

Input:

Další povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob

13.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4
Další povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob

kpt. Ing. Pavla Tománková

Rozsah povinností

Jak již bylo uvedeno, všichni provozovatelé činností, tj. všechny právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní určitý rozsah povinností, který se odlišuje podle míry požárního nebezpečí. Činnosti bez zvýšeného nebezpečí požáru jsou činnostmi, které mají z hlediska zákona o požární ochraně nejužší rozsah stanovených povinností. Základní povinnosti jsou uvedeny zejména v § 5 zákona o požární ochraně, přičemž tyto povinnosti zabezpečují také provozovatelé činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím.

Základní povinnosti

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou bez ohledu na míru požárního nebezpečí ve smyslu § 5a§ 7 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně povinny:

Požární technika a věcné prostředky PO

 1. obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů, lze instalovat a používat pouze schválené druhy,

Potřebné množství a druhy požární techniky, věcných prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby nebo z obdobné dokumentace, která je součástí projektové dokumentace, ověřené stavebním úřadem podle zvláštního předpisu nebo je stanoveno v jiném právním předpisu. Není-li k dispozici uvedená dokumentace, postupuje se dle požadavků stanovených vyhláškou o požární prevenci – zejména stanovením určitého počtu věcných prostředků požární ochrany na plochu. Takto se postupuje při posuzování činností bez zvýšeného požárního nebezpečí. U činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím mohou být stanovené počty rozšířeny například na základě schválené dokumentace požární ochrany.

Kontrola provozuschopnosti

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení se provádí jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace nestanoví lhůty kratší, a prokazuje se dokladem o kontrole provozuschopnosti (viz § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci). Přičemž nezáleží na tom, zda bylo požárně bezpečnostní zařízení instalováno nad rámec požadavků platných předpisů. U některých požárně bezpečnostních zařízení jsou předepsány podrobnější požadavky na obsah kontroly a oprávnění osoby, která kontrolu provádí (například elektrická požární signalizace). Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí být tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačena. Provozovatel provede opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu.

Provozuschopnost hasicích přístrojů

Provozuschopnost hasicích přístrojů se prokazuje dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek, stanovených vyhláškou o požární prevenci, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury. Kontrola se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce nejméně 1x za rok a po každém použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jejich provozuschopnosti. Pro některé případy instalací (například v agresivním prostředí) jsou stanoveny lhůty kratší. Nezbytné náležitosti dokladu o provedené kontrole hasicího přístroje jsou uvedeny v § 9 odst. 8 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Vytvoření podmínek pro hašení požárů

 1. vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení,

Podrobnosti k tomuto zákonnému požadavku jsou stanoveny zejména v § 11 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Podmínkami pro hašení požárů a pro záchranné práce se rozumí souhrn organizačních a popřípadě i technických opatření, umožňujících při využití existujících předpokladů, zejména stavebně technických, provedení rychlého a účinného zásahu, evakuace osob, zvířat a materiálu a záchranných prací.

Hašení požáru a záchranné práce

K provedení rychlého a účinného zásahu je zapotřebí:

 • zřetelně označit číslo tísňového volání (112 jednotné evropské číslo tísňového volání, 150 HZS ČR, 155 zdravotnická záchranná služba, 158 policie ČR),

 • umožnit přístup ke spojovacím prostředkům (zabezpečení jejich provozuschopnosti a použitelnosti pro účely tísňového volání),

 • dodržovat trvale průjezdné šířky příjezdových komunikací nejméně 3 m k objektům, k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody, určeným pro hašení,

 • provést značení a umožnění použití nástupních ploch pro požární techniku a požárních výtahů; nástupní plocha slouží k nástupu požárních jednotek a požární techniky k protipožárnímu zásahu, požární výtah zajišťuje rychlou dopravu požárních jednotek a požární techniky do všech podlaží objektu - jeho provoz musí být po stanovenou dobu v průběhu požáru bezpečný,

 • zajistit trvalou použitelnost vnitřních a vnějších zásahových cest (např. požární výtahy, požární žebříky) a trvale volný přístup k zařízení pro zásobování požární vodou,

 • označit rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody, plynu, produktovodů, uzávěry rozvodů ústředního topení.

Provedení evakuace

K provedení evakuace osob, zvířat a materiálu a provedení záchranných prací zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby:

 • byly označeny nouzové (únikové) východy, evakuační výtahy a směry úniku osob ve všech objektech, kde se při provozovaných činnostech může vyskytovat veřejnost nebo osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu; toto označení nemusí být provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa,

 • byly trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce,

 • chráněné únikové cesty a všechny jejich součásti nebyly využívány způsobem, zvyšujícím požární riziko.

Dodržování návodů a technických podmínek

 • dodržovat technické podmínky a návody, vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,

Bezpečnostní značení

 • označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,

Preventivní požární prohlídky

 • pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady,

Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností, stanovených předpisy o požární ochraně. Jejich předmětem je vždy zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob, způsob dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Provedení preventivní požární hlídky se dokládá záznamem do požární knihy, popř. jiným prokazatelným způsobem a záznam musí být sepsán bezprostředně po provedení preventivní požární prohlídky. Podrobnosti k záznamu o preventivní požární prohlídce jsou uvedeny v § 12 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Preventivní požární prohlídky může provádět odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany nebo preventista požární ochrany ve smyslu § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Lhůty preventivních požárních prohlídek

U činností bez zvýšeného požárního nebezpečí se preventivní požární prohlídky provádějí v provozech, ve kterých se na pracovištích pravidelně vyskytují současně nejméně tři osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli nebo veřejnost, popř. v dalších objektech nebo zařízeních, pokud tak určí provozovatelé těchto činností. V objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, se preventivní požární prohlídky provádějí nejméně jednou za rok. U činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím se provádějí ve všech objektech a zařízeních, kde právnické osoby a podnikající fyzické osoby tyto činnosti provádějí. V objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, se preventivní požární prohlídky provádějí nejméně jednou za 6 měsíců. V objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, se preventivní požární prohlídky provádějí nejméně jednou za 3 měsíce. Systém provádění preventivních požárních prohlídek, včetně zkrácení uvedených lhůt a způsobu vedení záznamů, lze podrobně upravit schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací požární ochrany zpracovanou za základně stanovení podmínek požární bezpečnosti.

Tabulka Lhůty provádění preventivních požárních prohlídek

Kategorie činností  Lhůty preventivních požárních prohlídek 
bez zvýšeného požárního nebezpečí  ročně  
Nahrávám...
Nahrávám...