dnes je 24.4.2024

Input:

Hygienické limity u fyzické zátěže

12.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1.3.4
Hygienické limity u fyzické zátěže

MUDr. Anna Šplíchalová

Hygienické limity jsou dané §§ 23, 25, 27 a 29 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Hygienické limity pro CFZ

Hygienickými limity celkové fyzické zátěže se rozumí hodnoty energetického výdeje směnové průměrné, směnové přípustné, minutové přípustné, průměrné roční a dále přípustné hodnoty srdeční frekvence v průměrné směně. Přípustnými hygienickými limity se rozumí limity, které se v průměrné směně bez ohledu na její délku nenavyšují. Za průměrnou směnu se pokládá osmihodinová směna, která probíhá za obvyklých pracovních podmínek, při níž doba výkonu práce jednotlivých pracovních operací odpovídá skutečné míře zátěže (§ 23, odst. 2, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů).

Hygienické limity pro energetický výdej

Průměrné a přípustné hygienické limity pro hodnoty energetického výdeje při práci s celkovou fyzickou zátěží podle pohlaví a věku prezentují následující tabulky (příloha č. 5, části A nařízení vlády č. 361/2007 Sb.).

Přípustné a průměrné hygienické limity energetického výdeje při práci s CFZ  
Energetický výdej Jednotky Muži Ženy 
Směnový průměrný  MJ  6,8  4,5  
Směnový přípustný MJ  8  5,4  
Roční průměrný MJ  1600  1060  
Minutový přípustný kJ.min-1 34,5  23,7  
W  575  395  
Chlapci - přípustné a průměrné hygienické limity energetického výdeje při práci s CFZ  
Energetický výdej Jednotky věková skupina 
15 až 16 16 až 17 17 až 18 
Směnový průměrný  MJ  5,9  6,9  7,9  
Směnový přípustný MJ  6,2  7,3  8,5  
Roční průměrný MJ  1390  1620  1860  
Minutový přípustný kJ.min-1 26,4  30  32,4  
W  440  500  540  

Dívky - přípustné a průměrné hygienické limity energetického výdeje při práci s CFZ  
Energetický výdej Jednotky věková skupina 
15 až 16 16 až 17 17 až 18 
Směnový průměrný  MJ  3,7  3,8  4,8  
Směnový přípustný MJ  4,4  4,6  5,0  
Roční průměrný MJ  870  890  1130  
Minutový přípustný kJ.min-1 20,9  22,2  22,5  
W  350  370  375  

Hygienické limity pro jinou než 8-hodinovou směnu

Jde-li o práci ve směně delší než osmihodinové, odpovídá hodnota navýšení průměrného hygienického limitu v procentech skutečné době výkonu práce; u směny dvanáctihodinové nesmí být průměrné hodnoty energetického výdeje navýšeny o více než 20 %. Procentuální navýšení průměrného hygienického limitu je posuzováno vždy v závislosti na konkrétní délce směny a činí 5 % za každou hodinu nad osmihodinovou směnu.

Hygienické limity pro srdeční frekvenci

Přípustné hygienické limity pro hodnotu srdeční frekvence při práci s celkovou fyzickou zátěží uvádí další tabulka a jsou upraveny v příloze č. 5 NV č. 361/2007 Sb., části A. Pro mladistvé se přípustné hodnoty srdeční frekvence při práci nestanoví.

Přípustné hygienické limity pro hodnoty srdeční frekvence při práci s CFZ 
Průměrná hodnota určená k posouzení nálezů při vyšetření skupiny osob,
pokud není stanovena též výchozí hodnota srdeční frekvence.  
102 
Nejvyšší přípustná hodnota, která může být pro vyšetřovanou osobu ještě dlouhodobě únosná, pokud není překračována hodnota zvýšení srdeční frekvence nad výchozí (klidovou) hodnotu.  110 
Nejvyšší přípustná hodnota zvýšení srdeční frekvence nad výchozí hodnotu, která je u zdravých jedinců dlouhodobě únosná.  28 

Hygienické limity pro LSZ

Hygienickými limity lokální svalové zátěže se rozumí hodnoty vynakládaných svalových sil, hodnoty směnových počtů pohybů ruky a předloktí vztažené k průměrné směnové časově vážené hodnotě vynakládaných svalových sil a hodnoty průměrných minutových počtů pohybů drobných svalů rukou a prstů v průměrné osmihodinové směně. (§ 25, odst. 2 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.).

Přípustné hygienické limity pro průměrné směnové časově vážené hodnoty vynakládaných svalových sil vyjádřené v procentech maximální svalové síly (% Fmax) jsou uvedeny v následující tabulce (příloha č. 5, části A, tabulka č. 5 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.). Termínem maximální svalová síla (Fmax) se rozumí síla, kterou je schopen zaměstnanec dosáhnout při maximálním volním úsilí vynakládaném konkrétními svalovými skupinami v definované pracovní poloze. Statickou složkou se rozumí zátěž bez pohybu při svalovém stahu v délce trvání 3 sekund a více nebo jako zátěž spojená s pohybem svalových struktur bez odpočinkových časů. Převaha statické práce znamená, že statické úkony jsou prováděny v průměrné osmihodinové směně po dobu delší než 4 hodiny.

Přípustné hygienické limity pro celosměnově průměrné hodnoty vynakládaných svalových sil vyjádřené v % Fmax pro muže a ženy při práci s převahou: 
dynamické složky  statické složky  
30 10 
Přípustné hygienické limity pro použitou svalovou sílu vyjádřenou v % Fmax jako pravidelnou součást výkonu práce při práci s převahou: 
dynamické složky  statické složky  
70 45 

Průměrný hygienický limit pro počet vynakládaných svalových sil v rozmezí 55 až 70 % Fmax u práce s převahou dynamické složky je 600krát za průměrnou osmihodinovou směnu.

Při hodnocení únosnosti zátěže není rozhodující jen silová složka, ale i četnost pohybů. Průměrné hygienické limity pro průměrné směnové počty pohybů ruky a předloktí v průměrné osmihodinové směně vztažené na celosměnově průměrnou hodnotu % Fmax jsou uvedeny v příloze č. 5, části A, tabulce č. 6 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Kromě průměrného počtu pohybů za průměrnou osmihodinovou směnu citovaná tabulka uvádí i průměrný minutový počet pohybů za průměrnou osmihodinovou směnu ve vztahu k jednotlivým procentům Fmax v rozpětí 7 až 53 procent. Vzhledem k velkému rozsahu dat je následující tabulka jen zkrácenou ukázkou limitů a plné znění je dostupné ve výše citovaném nařízení vlády.

% Fmax Průměrný počet pohybů za průměrnou 8hod. směnu Průměrný minutový počet pohybů za průměrnou 8hod. směnu 
7  27 600  58  
8  24 300  51  
9  21 800  44  
10  19 800  41  
11  18 100  37  
....  ..........  .....  
49  3 000  7  
50  2 700  7  
51  2 400  7  
52  2 100  7  
53  1 800  7  

Z tabulky vyplývá, že hodnota limitů pro průměrný počet pohybů za průměrnou osmihodinovou směnu klesá s rostoucí celosměnově průměrnou hodnotou % Fmax.

Přípustný hygienický limit pro průměrné minutové počty pohybů drobných svalů ruky a prstů při průměrné směnové hodnotě vynakládaných svalových sil 3 % Fmax je 110 pohybů za minutu a při průměrně směnové hodnotě vynakládaných

Nahrávám...
Nahrávám...