dnes je 24.4.2024

Input:

Kategorizace prací u faktoru fyzické zátěže

12.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1.3.5
Kategorizace prací u faktoru fyzické zátěže

MUDr. Anna Šplíchalová

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v příloze 1 bod 6 pro faktor fyzické zátěže a bod 7 pro faktor pracovní polohy kritéria pro zařazení prací do kategorií.

Při hodnocení faktorů pracovního prostředí a pracovních podmínek za účelem kategorizace prací se vychází vždy z měření a hodnocení faktoru v charakteristické směně, tedy takové, která nejvíce odpovídá podmínkám nejčastěji se vyskytující pracovní směně. Pro účely hodnocení faktorů celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž, ruční manipulace s břemenem a hodnocení pracovních poloh se za charakteristickou směnu považuje průměrná směna, která je stanovená právním předpisem upravujícím podmínky ochrany zdraví při práci. Pro faktor fyzické zátěže a pracovních poloh jsou uvedeným nařízením vlády stanovena kritéria pro druhou a třetí kategorii práce. Kategorie čtvrtá není definována.

Kategorie druhá

Do druhé kategorie se zařazují práce podle kritérií stanovených pro práce:

  • převážně dynamické, vykonávané velkými svalovými skupinami,

  • práce vykonávané malými svalovými skupinami s převahou jak složky dynamické, tak i statické,

  • práce spojené s manipulací břemen,

  • práce spojené s pracovními polohami.

Kritéria pro uvedené charakteristiky prací prezentovaná v následujících tabulkách platí pro obě pohlaví s výjimkou energetického výdeje a ruční manipulace s břemeny.

Práce převážně dynamická, vykonávaná velkými svalovými skupinami 
Limit muži ženy 
Celosměnový energetický výdej  4,5MJ – 6,8 MJ 3,4 MJ – 4,5 MJ 
Minutový přípustný energetický výdej  400 – 575 W
(24,1 – 34,5 kJ.min-1)  
240 – 395 W
(14,5 – 23,7 kJ.min-1)  
Směnová průměrná srdeční frekvence 92 – 102 tepů.min-1 u mužů i u žen 
Minutová srdeční frekvence při hlavní pracovní operaci nepřekročí ani krátkodobě 150 tepů.min-1 
Roční energetický výdej větší než 2/3 přípustné hodnoty, ale nepřekročí tuto hodnotu 
Roční energetický výdej u nerovnoměrné zátěže v průběhu roku (sezónní práce)  34,5 kJ 23,7 kJ 
přičemž zátěž v průběhu celé průměrné směny nepřekročí minutový přípustný energetický výdej 
Práce převážně dynamická, vykonávaná malými svalovými skupinami 
Průměrná celosměnově vynakládaná svalová síla 15 – 30 % Fmax 
Krátkodobé použití síly 55 - 70% Fmax max. 600krát za průměrnou směnu  
Vynakládané síly, které jsou pravidelnou součástí pracovní činnosti  ani občasně nepřekročí
70 % F
max 
Maximální počty pohybů v závislosti na vynakládaných svalových silách  vyšší než 2/3 hodnoty limitu, ale nepřekračují limit 
Počty pohybů ruky a prstů při uplatnění svalových sil mezi 3 % až 6 % Fmax 90 – 110 za minutu  
Celkový počet pohybů ruky a prstů při uplatnění svalových sil 3 % Fmax  40 000 a méně za průměrnou směnu  
Celkový počet pohybů ruky a prstů při uplatnění svalových sil 6 % Fmax 32 000 a méně za průměrnou směnu  
Práce převážně statická, vykonávaná malými svalovými skupinami 
Průměrná celosměnově vynakládaná svalová síla 6 – 10 % Fmax 
Vynakládané síly, které jsou pravidelnou součástí pracovní činnosti  ani občasně nepřekročí 45 % Fmax 
Práce spojená s ruční manipulací s břemeny 
Limit muži ženy 
Hmotnost břemene při občasné manipulaci  30 – 50 kg 15 – 20 kg 
Hmotnost břemene při časté manipulaci  15 – 30 kg 5 – 15 kg 
Kumulativní hmotnost břemen přenášených za průměrnou směnu  7 000 – 10 000 kg 4 500 – 6 500 kg 
Pracovní polohy(u prací vykonávaných převážně v základní pracovní poloze vstoje,
vsedě nebo při střídání těchto poloh)  
Podmíněně přijatelné pracovní polohy  100 – 160 min. za průměrnou směnu  
Nepřijatelné pracovní polohy  20 – 30 min. za průměrnou směnu  
Celková doba práce v podmíněně přijatelné a nepřijatelné pracovní poloze  nesmí překročit 1/2 průměrné směny 

Kategorie třetí

Do třetí kategorie se zařazuje práce vykonávaná za podmínek, kdy jsou překračovány limity pro kategorii druhou.

Kategorie druhá riziková

V praxi dochází k situacím, kdy z důvodu nejistoty výsledku se hodnoty finálních výsledků hodnocení fyzické zátěže, pohybují na hranici mezi kategoriemi. U fyzické zátěže a pracovních poloh tato nejistota výsledku vyplývá z rozdílu individuálních fyziognomických charakteristik pracovníků stejného pohlaví (výška, svalová síla, rozsah pohybů apod.), kteří se od průměru mohou odlišovat jak

Nahrávám...
Nahrávám...