dnes je 19.5.2024

Input:

Komunikace, rampy a skladování

5.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.2.3
Komunikace, rampy a skladování

Ing. Miloslav Kočí

Související právní a ostatní předpisy:

  • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, zejména Příloha body 5., 6., 10.

  • ČSN 73 5105 Výrobní průmyslové budovy.

  • ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy, Základní požadavky.

  • ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček.

Komunikace obecně

Mezi komunikace se zařazují vnitřní a venkovní komunikace, schodiště, vyrovnávací a nakládací rampy a pevně zabudované žebříky.

Základní požadavky

Komunikace musí umožňovat snadný a bezpečný přístup pro pěší nebo jízdu dopravních prostředků. Přitom nesmí ohrožovat zaměstnance v jejich blízkosti. Od ostatních ploch musí být výrazně odlišeny povrchem, barvou, bílými nebo žlutými pruhy. Musí být dostatečně široké a trvale volné. Jejich šíře závisí na způsobu a hustotě provozu. Komunikace se provádějí podle ČSN 73 5105 – Výrobní průmyslové budovy.

Šachty vpusti a otvory na komunikacích musí být zakryty mřížemi nebo poklopy instalovanými v jedné rovině s komunikací, zajištěnými proti samovolnému uvolnění. Jejich nosnost musí odpovídat provoznímu zatížení.

Údržba a čištění

Zaměstnavatel je povinen komunikace uklízet udržovat a čistit ve lhůtách podle vnitřního předpisu.

Účelové komunikace

Pro vzájemné spojení objektů v areálu podniku se zřizují účelové komunikace. Tyto komunikace nesmí sloužit jako trvalé pracoviště.

Ochrana proti pádu osob

Proti pádu osob musí být zajištěny zábradlím, oplocením nebo jinou ochrannou konstrukcí a v případě potřeby označeny značkami:

  • nezakryté nádrže kapalin bez trvalé obsluhy,

  • nepřejezdné a nepřechodné jímky.

Kryty

Přejezdné jímky a trvale nepoužívané pracovní jámy musí být zakryty poklopy (kryty), které snesou odpovídající provozní zatížení a jsou zajištěny proti samovolnému uvolnění nebo posunutí.

Druhy komunikací

Podle způsobu používání se komunikace dělí na:

a) komunikace pro pěší,

b) komunikace pro provoz dopravních prostředků,

c) komunikace smíšené.

Komunikace pro pěší

Minimální šířka komunikace pro pěší musí být 1,1 m. Minimální podchodná výška je 2,1 m. To platí i pro podchody pod konstrukcemi (potrubím, kabelovými lávkami, svítidly).

Roštové mosty, lávky, galerie, schodiště a ochozy musí mít šířku nejméně 0,5 m. Podlaha po celé ploše musí být rovná, pevná s vyloučením propadávání předmětů ohrožujících bezpečnost osob. U podlahy podél boku musí být ochranná lišta o šířce alespoň 0,1 m. Volný okraj musí být opatřen zábradlím.

V jednom schodišťovém rameni mohou být minimálně 3 stupně, maximální počet stupňů je 18 (doporučuje se 16). Mezi dveřmi (vraty) a schodišťovým ramenem musí být plošina o délce min. 0,75 m, zvětšená o šířku schodišťového stupně. Ve stavbách pro výrobu a skladování musí být první a poslední stupeň rozeznatelný od okolní podlahy. To se docílí při výstavbě jinou barvou nebo materiálem schodů a podesty, ve stávajících zařízeních bílou nebo žlutou barvou na čelní a nástupní ploše stupně.

Šikmé rampy

Pro vyrovnání malých výškových rozdílů (méně než 3 schodišťové stupně) se budují šikmé rampy. Sklon je u delších ramp 1 : 12, u ramp do délky 3 m 1 : 8, pro bezbariérový přístup 1 : 16. Minimální šířka je 0,9 nebo 1,5 m podle určení komunikace. Podrobnosti jsou uvedeny v ČSN 73 4130.

Komunikace pro provoz dopravních prostředků

Šířka jednosměrné komunikace pro dopravní prostředky, s vyloučeným pohybem pěších, je dána šířkou dopravních prostředků (včetně přesahujícího nákladu) zvětšená na obou stranách o 0,2 m. Pro občasný pohyb pěších slouží hlavní dopravní cesty. Po nich převážně jezdí dopravní prostředky. Na šířku komunikace pro dopravní prostředky navazuje jeden nebo dva postraní pruhy pro chodce o šířce 0,6 m.

Pevně zabudované žebříky

Pevně zabudované

Nahrávám...
Nahrávám...