dnes je 19.6.2024

Input:

Lékařský posudek a potvrzení o provedení výstupní prohlídky

23.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.3.4
Lékařský posudek a potvrzení o provedení výstupní prohlídky

JUDr. Anna Janáková

Výstupem posudkové péče, ke kterému směřuje hodnocení zdravotního stavu či zdravotní způsobilosti posuzované osoby posuzujícím lékařem je:

 • lékařský posudek o zdravotním stavu nebo o zdravotní způsobilosti (dále jen "lékařský posudek") posuzované osoby, a

 • v případě výstupní pracovnělékařské prohlídky potvrzení o provedení výstupní prohlídky

Charakter lékařského posudku

Podle důvodové zprávy k ZoSZS

Vydání lékařského posudku není správním aktem, jde o "dobrozdání“ o zdravotním stavu posuzované osoby vydané poskytovatelem zdravotních služeb. Nejde o úkon, kterým by se přímo zakládala práva a povinnosti posuzované osoby. Teprve z charakteru lékařského posudku nebo z jeho určení (účelu, pro který byl zjišťován zdravotní stav posuzované osoby, nebo posuzována její zdravotní způsobilost) vyplývá, že je podkladem nebo jedním z podkladů pro rozhodnutí o právech a povinnostech dotčených osob (přístup k některým činnostem – přijetí ke studiu, oprávnění k řízení motorových vozidel) nebo na základě posudku jiným subjektům vyplývají práva a povinnosti (např. zaměstnavateli ohledně převedení na jinou práci nebo dání výpovědi zaměstnanci).

Podle č. 1554/2008 Sb., NSS

Lékařský posudek vydaný zařízením závodní preventivní péče o způsobilosti k práci určitého zaměstnance není aktem orgánu rozhodujícího autoritativně ve sféře veřejnoprávní; představuje dobré zdání odborného poradce zaměstnavatele o tom, zda v rámci prevence ochrany zdraví při práci může/nemůže zaměstnanec určitou práci vykonávat.

Obsah a náležitosti lékařského posudku

Posudkový závěr

Ze závěru lékařského posudku musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba pro účel, pro který je posuzována:

a) zdravotně způsobilá,

b) zdravotně nezpůsobilá – lze uvést pouze v případě vstupní lékařské prohlídky, nebo

c) zdravotně způsobilá s podmínkou – podmínka musí být proveditelná, případně

d) pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilosti - dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní práci definuje novelizované ust. § 43 odst. 4 ZoSZS jako stabilizovaný zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti zaměstnance významné pro jeho schopnost vykonávat dosavadní práci, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 180 dnů nebo lze předpokládat, že tento zdravotní stav bude trvat déle než 180 dnů, a výkon této práce by vážně ohrozil jeho zdraví (tím není dotčeno vymezení dlouhodobého pozbytí způsobilosti vykonávat dosavadní službu podle zákona o státní službě), anebo

e) zda její zdravotní stav splňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byla posuzována.

Novela ZoSZS zavedla ještě další posudkový závěr navazující na posudkový závěr o dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti. Podle ust. § 43 odst. 5 ZoSZS je-li lékařský posudek vydáván pro účely pracovněprávních vztahů, avšak nikoliv za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci, ale pro určení, zda je onemocnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, pak v posudkovém závěru o dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti se uvede, zda posuzovaná osoba smí, nebo nesmí nadále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání.

Tento posudkový závěr může být uveden:

 • již v lékařském posudku o zdravotní způsobilosti k práci § 43 odst. 4 ZoSZS, je-li v době jeho vydání zřejmé, že důvodem dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti konat dosavadní práci je pracovní úraz nebo nemoc z povolání, nebo

 • v dalším samostatném lékařském posudku, který je vydán později, např. po obdržení lékařského posudku o uznání choroby za nemoc z povolání.

Opravy v lékařském posudku

V písemném vyhotovení lékařského posudku lze provádět opravy zřejmých nesprávností, které nemají vliv na jeho závěr. Opravy provede poskytovatel zdravotních služeb z podnětu osoby, které předala lékařský posudek nebo z vlastního podnětu (v tom případě osobu, které předala posudek, o opravě uvědomí).

Poučení v lékařském posudku

Součástí lékařského posudku musí být (§ 43 odst. 3 ZoSZS) poučení:

 • možnosti podat návrh na jeho přezkoumání podle § 46 odst. 1 poskytovateli, který posudek vydal, a

 • možnosti vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku podle § 46 odst. 1.

V poučení dále musí být uvedeno:

 1. v jaké lhůtě je možno návrh na přezkoumání podat,
 2. od kterého dne se tato lhůta počítá a
 3. zda má nebo nemá návrh na přezkoumání odkladný účinek.

Náležitosti lékařského posudku

Náležitosti lékařského posudku stanoví:

• obecně příloha č. 1 bod 5 vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, a dále např.

• ohledně nemocí z povolání ust. § 3 vyhlášky č. 104/2012 Sb., o posuzování nemocí z povolání,

• ohledně lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci ust. § 16 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče),

• ohledně zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo průběhu vzdělávání ust. § 17 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče),

• ohledně posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků,

• některé další jiné právní předpisy (viz část Jiné právní předpisy mající souvislost s posudkovou péčí této příručky) ohledně těch oblastní pracovní činnosti, které upravují.

Vzory lékařských posudků o nemoci z povolání

Pro uživatele příručky připojujeme jako příklad tři vzory lékařského posudku, které vycházejí jednak z vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, a z vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové činnosti, a dále ze zvláštní právní úpravy stanovené nařízením vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniku a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků. Jedná se o vzory:

 1. Vzor lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci.
 2. Vzor lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo průběhu vzdělávání.
 3. Vzor lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k činnosti v jednotce hasičského záchranného sboru, v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce nebo podniku.

Vzor lékařského posudku o nemoci z povolání je k dispozici v části Postup při uznávání nemocí z povolání

LÉKAŘSKÝ POSUDEK

O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI

Pořadové číslo: nebo jiné evidenční označení lékařského posudku.

Poskytovatel zdravotní péče, který lékařský posudek vydal: a to jméno, popřípadě jména, příjmení poskytovatele v případě fyzické osoby, obchodní firma nebo název poskytovatele v případě právnické osoby, adresa místa poskytování zdravotních služeb, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno.

Posuzovaná osoba: identifikační údaje posuzované osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince.

Zaměstnavatel: identifikační údaje zaměstnavatele v rozsahu:

 1. obchodní firma nebo název a adresa sídla zaměstnavatele nebo organizační složky zahraniční osoby na území České republiky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, je-li zaměstnavatelem právnická osoba,
 2. adresu sídla, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky  jde-li o cizince, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,
 3. název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu nebo kraje nebo obce, je-li zaměstnavatelem stát, kraj nebo obec.

Účel vydání posudku: posouzení zdravotní způsobilosti k práci (druh provedené pracovnělékařské prohlídky: vstupní, periodická, mimořádná a z jakého důvodu) nebo určení, zda je onemocnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Údaje o pracovním zařazení posuzované osoby: a dále se údaje o druhu práce a o konkrétní pracovní činnosti, režimu pracovní doby, o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci (tedy o rizikových faktorech pracovních podmínek a o profesních rizicích) a o míře těchto rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek.

Posudkový závěr:

a) zdravotně způsobilá,

b) zdravotně nezpůsobilá nebo

c) zdravotně způsobilá s podmínkou, případně

d) pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost.

e) s ohledem na dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání smí nebo nesmí nadále konat dosavadní práci (může být spojeno se závěrem uvedeným pod písm. d).

Termín provedení mimořádné prohlídky: jen je-li takový postup důvodný.

Datum ukončení platnosti posudku: pokud je třeba na základě zjištěného zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti omezit jeho platnost, nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis.

Poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání: uvede se (§ 44 odst. 4 a § 46 odst. 1 ZoSZS):

 • možnost podat návrh na přezkoumání lékařského posudku podle § 46 odst. 1 poskytovateli, který posudek vydal; dále se uvede:

 • že návrh na přezkoumání lze podat do 10 pracovních dnů (§ 46 odst. 1 ZoSZS),

 • že lhůta se počítá ode dne jeho předání, a to poskytovateli, který posudek vydal, a

 • zda návrh na přezkoumání má nebo nemá odkladný účinek (§ 46 odst. 3 ZoSZS),

 • možnost vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku.

Datum vydání posudku: den, měsíc, rok.

Posuzující lékař: jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis lékaře.

.

LÉKAŘSKÝ POSUDEK

O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI KE VZDĚLÁVÁNÍ
NEBO PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ

Pořadové číslo: nebo jiné evidenční označení lékařského posudku.

Poskytovatel zdravotní péče, který lékařský posudek vydal: a to jméno, popřípadě jména, příjmení poskytovatele v případě fyzické osoby, obchodní firma nebo název poskytovatele v případě právnické osoby, adresa místa poskytování zdravotních služeb, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno.

Posuzovaná osoba: identifikační údaje posuzované osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince.

Škola: název právnické osoby vykonávající činnost školy,  adresu sídla školy a identifikační číslo právnické osoby vykonávající činnost školy, bylo-li přiděleno.

Účel vydání posudku: posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání posuzované osoby např.:

a) před zařazením k praktickému vyučování či praktické přípravě v rámci vzdělávacího programu, nebo

b) v průběhu praktického vyučování či praktické přípravy v rámci vzdělávacího programu.

Kód a název oboru vzdělání posuzované osoby: ...................................

Podmínky výuky (v případě lékařského posudku o zdravotní způsobilosti v průběhu vzdělávání): údaje o podmínkách výuky a praktického vyučování a o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, míře těchto rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek.

Posudkový závěr:

a) zdravotně způsobilá,

b) zdravotně nezpůsobilá nebo

c) zdravotně způsobilá s podmínkou, případně

d) pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost.

Termín provedení další prohlídky: jen je-li provedení této prohlídky důvodné.

Datum ukončení platnosti posudku: pokud je třeba na základě zjištěného zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti omezit jeho platnost, nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis.

Poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání: uvede se (§ 44 odst. 4 a § 46 odst. 1 ZoSZS) poučení o:

 • možnosti podat návrh na přezkoumání lékařského posudku podle § 46 odst. 1 poskytovateli, který posudek vydal; dále se uvede:

 • že návrh na přezkoumání lze podat do 10 pracovních dnů (§ 46 odst. 1 ZoSZS),

 • že lhůta se počítá ode dne jeho předání, a to poskytovateli, který posudek vydal, a

 • zda návrh na přezkoumání má nebo nemá odkladný účinek (§ 46 odst. 3 ZoSZS),

 • možnosti vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku.

Datum vydání posudku: den, měsíc, rok.

Posuzující lékař: jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis lékaře.

.

LÉKAŘSKÝ POSUDEK

O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTI V JEDNOTCE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU,
V JEDNOTCE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE NEBO PODNIKU

Pořadové číslo: nebo jiné evidenční označení lékařského posudku.

Poskytovatel zdravotní péče, který posudek vydává: jméno, popřípadě jména, příjmení poskytovatele v případě

Nahrávám...
Nahrávám...