dnes je 18.5.2024

Input:

Mezinárodní organizace práce

10.4.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.1
Mezinárodní organizace práce

JUDr. Anna Janáková

Vznik MOP

Mezinárodní organizace práce (Internatioanl Labour Organization = ILO) byla založena v roce 1919 jako stálá agentura Společenství národů, jejímž cílem byla podpora světového míru na základě sociální spravedlnosti. Tehdejší Československá republika patřila k jejím devíti zakládajícím členům. Od roku 1946 je Mezinárodní organizace práce specializovanou agenturou Organizace spojených národů (OSN), jejímž hlavním cílem je prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných lidských a pracovních práv. Česká republika po svém vzniku v roce 1993 převzala nástupnictví členství České a Slovenské Federativní Republiky v Mezinárodní organizaci práce a převzala do svého právního řádu i doposud ratifikované úmluvy.

Tripartitní složení

Složení Mezinárodní organizace práce je tripartitní, což znamená, že státy jsou v ní reprezentovány zástupci vlády, zástupci pracovníků a zástupci zaměstnavatelů. Mezinárodní organizace práce každý rok organizuje setkání zástupců zaměstnavatelů, zaměstnanců a vlád členských států na mezinárodní konferenci, kde se mimo jiné stanoví mezinárodní pracovní standardy a slouží také jako fórum, na kterém jsou diskutovány sociální a pracovní otázky globálního významu. Dalšími orgány jsou správní radaMezinárodní úřad práce v Ženevě, který má funkci sekretariátu organizace.

Cíle MOP

Mezinárodní organizace práce formuluje mezinárodní přístupy a programy přispívající ke zlepšení pracovních a životních podmínek, vytváří mezinárodní pracovní standardy sloužící vládám států za model při zavádění vlastních programů, organizuje rozsáhlý program technické spolupráce a angažuje se například též v oblasti školení, vzdělávání a výzkumu. Mezinárodní organizace práce:

Úmluvy

 • přijímá mezinárodní úmluvy týkající se řady otázek práce a otázek souvisejících. Úmluvy jsou pramenem mezinárodního práva okamžikem jejich přijetí, pro Českou republiku se však stávají závazné až po:

  a) jejich ratifikaci Parlamentem České republiky a 

  b) vyhlášení ve Sbírce zákonů nebo Sbírce mezinárodních smluv.

Doporučení

 • vydává k většině úmluv a v některých případech též samostatně doporučení, která nejsou závazná, ale opatření v nich obsažená představují řešení, které členské státy v dohodě doporučují k uvedení příslušné úmluvy "do praxe“.

Oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se dotýká více než třicet úmluv Mezinárodní organizace práce, z nichž Česká republika podstatnou část ratifikovala. Požadavky těchto ratifikovaných úmluv je Česká republika vázána a jsou součástí tuzemského právního řádu.

Přehled ratifikovaných úmluv

Přehled úmluv MOP, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, doposud ratifikovaných Českou republikou (případně později vypovězených), je následující (v závorce je uvedeno, kdy byly příslušná úmluva vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv):

 • Úmluva č. 5, o nejnižším věku dětí pro připuštění k pracím v průmyslu, z roku 1919, převzata č. 82/1922 Sb. a její platnost zrušena č. 24/2008 Sb.m.s.,

 • Úmluva č. 10, o věku, v němž děti mohou být připuštěna k práci v zemědělství, z roku 1921, převzata č. 98/1924 Sb. a její platnost zrušena č. 24/2008 Sb.m.s,

 • Úmluva č. 11, o spolčovacím a shromažďovacím právu dělníků zemědělských, převzata 98/1924 Sb.,

 • Úmluva č. 12, o odškodňování pracovních úrazů v zemědělství, z roku 1921, převzata č. 437/1990 Sb.,

 • Úmluva č. 13, o bělobě olovnaté (malířství), z roku 1921, převzata č. 74/1924 Sb.,

 • Úmluva č. 27, o označování váhy (břemena dopravovaná loďmi), z roku 1929, převzata č. 194/1934 Sb.,

 • Úmluva č. 42, o odškodnění nemocí z povolání z roku 1934, převzata č. 438/1990 Sb.,

 • Úmluva č. 45, o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů, z roku 1935, převzata č. 441/1990 Sb. a vypovězena č. 55/2010 Sb.m.s. s účinností od 24. dubna 2009,

 • Úmluva č. 77, o lékařském vyšetření způsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání v průmyslu z roku 1946, převzata č. 23/1981 Sb.,

 • Úmluva č. 78, o lékařském vyšetření způsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání neprůmyslovými pracemi, z roku 1946, převzata č. 23/1981Sb.,

 • Úmluva č. 81, o inspekci práce, z roku 1947, převzata č. 19/2012 Sb.m.s.,

 • Úmluva č. 87, o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat, převzata č. 489/1990 Sb.,

 • Úmluva č. 88, o organizaci služeb pro zprostředkování práce, z roku 1948, převzata č. 17/1991 Sb.,

 • Úmluva č. 89, o noční práci žen, z roku 1948, převzata č. 17/1991 Sb.,

 • Úmluva č. 90, o noční práci mladistvých zaměstnaných v průmyslu, z roku 1948, převzata č. 460/1990 Sb.,

 • Úmluva č. 98, o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat, převzata č. 470/1990 Sb.,

 • Úmluva č. 105, o odstranění nucené práce, z roku 1957, převzata č. 231/1998 Sb.,

 • Úmluva č. 115, o ochraně pracovníků před ionizujícím zářením, z roku 1960, převzata č. 465/1990 Sb.,

 • Úmluva č. 120, o hygieně v obchodě a kancelářích, z roku 1964, převzata č. 403/1991 Sb.,

 • Úmluva č. 123, o minimálním věku pro práci pod zemí v dolech, z roku 1965, převzata č. 507/1990 Sb.,

 • Úmluva č. 124, o lékařském vyšetření způsobilosti mladistvých k zaměstnání pod zemí v dolech, z roku 1965, převzata č. 25/1981 Sb.,

 • Úmluva č. 129, o inspekci práce v zemědělství, z roku 1969., převzata č. 20/2012 Sb.m.s.,

 • Úmluva č. 130, o léčebně preventivní péči a dávkách, z roku 1969, převzata č. 537/1990 Sb.,

 • Úmluva č. 135, o zástupcích pracovníků, z roku 1971, převzata č. 108/2001 Sb.m.s.,

 • Úmluva č. 136, o ochraně proti ohrožení otravou benzenem, z roku 1971, převzata č. 26/1981 Sb.,

 • Úmluva č. 138, o nejnižším věku, kdy je přípustné zaměstnání, z roku 1973 převzata č. 24/2008 Sb.m.s.,

 • Úmluva č. 139, o předcházení a kontrole nebezpečí z povolání způsobených karcinogenními látkami a činiteli, z roku 1974, převzata č. 408/1991 Sb.,

 • Úmluva č. 144, o trojstranných poradách na podporu provádění mezinárodních pracovních norem, z roku 1976, převzata č. 109/2001 Sb.m.s.,

 • Úmluva č. 148, o ochraně pracovníků proti nebezpečím z povolání způsobeným znečištěním vzduchu, hlukem a vibracemi na pracovištích, z roku 1977, převzata č. 444/1991 Sb.,

 • Úmluva č. 150, o správě práce: úkoly, oprávnění a organizace, převzata č. 110/2001 Sb.m.s.,

 • Úmluva č. 155, o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí, z roku 1981, převzata č. 20/1989 Sb.,

 • Úmluva č. 159, o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidů, z roku 1983, převzata č. 72/1985 Sb.,

 • Úmluva

Nahrávám...
Nahrávám...