dnes je 21.6.2024

Input:

Nebezpečí výbuchu

29.9.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.6.1
Nebezpečí výbuchu

Ing. Miloslav Kočí

Požadavky na zajištění BOZP v prostředí s nebezpečím výbuchu uvádí nařízení vlády č. 406/2004 Sb.

Zásady prevence při ochraně před výbuchem

K zajištění ochrany před výbuchem přijímá zaměstnavatel opatření v následujícím pořadí:

 • předcházení vzniku výbušné atmosféry,

 • zabránění iniciace výbušné atmosféry,

 • snížení škodlivých účinků výbuchu.

Technická nebo organizační opatření přijatá k prevenci a ochraně před výbuchem zaměstnavatel pravidelně přehodnocuje v jím určených intervalech a ihned při každé změně.

Posuzování rizika výbuchu

Zaměstnavatel posuzuje rizika výbuchu s ohledem na:

 • pravděpodobnost výskytu výbušné atmosféry a její trvání,

 • pravděpodobnost výskytu zdrojů iniciace včetně statické elektřiny,

 • používaná zařízení a instalace, látky, technologické procesy, pracovní postupy a jejich vzájemné působení,

 • rozsah předpokládaných účinků výbuchu.

Při tom posuzuje i prostory, do nichž může výbušná atmosféra proniknout otvory nebo jinak.

Následující postup

Po přijetí preventivních opatření a posouzení rizik výbuchu zaměstnavatel:

 • klasifikuje prostory s prostředím nebezpečí výbuchu na prostory s nebezpečím výbuchu a prostory bez nebezpečí výbuchu,

 • zabezpečí v klasifikovaných prostorech plnění požadavků podle přílohy č. 2,

 • označí místa vstupu do prostorů s nebezpečím výbuchu bezpečnostními značkami výstrahy s černými písmeny EX,

 • zabezpečí vypracování a vedení písemné dokumentace o ochraně před výbuchem.

Zaměstnavatel přijme další nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví podle citovaného nařízení.

Dokumentace o ochraně před výbuchem

Písemnou dokumentací se prokazuje

 • provedení identifikace nebezpečí a specifikace ohrožení a posouzení rizika výbuchu,

 • přijetí preventivních a ochranných opatření,

 • klasifikace prostorů,

 • určení prostorů a zařízení, kde budou uplatňovány požadavky podle přílohy č. 2,

 • zřízení, používání a udržování pracoviště včetně technického vybavení, uvedení do provozu, provoz, údržba zařízení včetně monitorovacích a výstražných zařízení.

Písemnou dokumentaci o ochraně před výbuchem zaměstnavatel vypracuje před zahájením práce; při změně pracoviště, zařízení nebo organizace práce.

Rovněž zde uvede, ve kterých prostorech smějí být činnosti k zajištění BOZP prováděny jen v souladu s jeho písemným pokynem a které činnosti smějí být prováděny pouze na základě písemného příkazu k provedení prací (příkaz V); dále uvede zaměstnance, kteří jsou oprávněni takový příkaz vydat.

Náležitosti příkazu V

Náležitosti příkazu V jsou

 • datum vydání a doba platnosti,

 • datum a hodina zahájení, případně přerušení práce,

 • datum a hodina ukončení práce stvrzené podpisy vedoucího prováděných prací

Nahrávám...
Nahrávám...