dnes je 25.5.2024

Input:

Nedostatky zjišťované v laboratořích orgány inspekce práce

21.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.9.2
Nedostatky zjišťované v laboratořích orgány inspekce práce

PhDr. Alena Juklíčková

Pracovní úrazovost

Při kontrolách oblastními inspektoráty práce bylo zjištěno, že nejčastěji v laboratořích vznikají pracovní úrazy v důsledku nesprávného a nebezpečného jednání postiženého pracovníka. Takovýchto úrazů je více než 50 %.

Druhou nejzávažnější příčinou jsou nebezpečné pracovní podmínky. Jde především o úrazy vzniklé nízkou bezpečnostní úrovní laboratorního zařízení a objektů i nízkou úrovní řízení bezpečnosti práce na pracovištích.

Na třetím místě, z hlediska četnosti úrazů v laboratořích, jsou úrazy při sběru materiálu mimo stálé pracoviště zaviněné přírodními vlivy a dalšími příčinami, jejichž působení je jen stěží ovlivnitelné a prevence úrazů v této oblasti je proto velmi obtížná (např. pád pracovníka v zimě na náledí apod.).

Na čtvrtém místě jsou chybějící nebo nevhodné osobní ochranné pracovní prostředky.

Analýzou nesprávného a nebezpečného jednání pracovníků zjistíme, že nejvíce úrazů má příčinu v porušení zákazu vstupu do prostoru, v pohybu v nebezpečném prostoru nebo ve vykonávání práce zakázaným způsobem. Tyto příčiny mají za následek plných 12 % všech vážnějších pracovních úrazů. K takovému úrazu došlo, když např. vrátný po odchodu pracovníků laboratoře přišel zkontrolovat, zda jsou uzavřena všechna okna. Zřejmě zavadil o chemikálii, odloženou na pracovním stole a způsobil si poleptání pokožky rukou.

Na vzniku ostatních úrazů se podílí především běžná chyba zraněného vyplývající z pracovního stereotypu (40 %) a z nesoustředěnosti na práci (7 %). K těžkému popálení zaměstnance v laboratoři došlo například záměnou používaných chemických přípravků. Na práci na nezajištěném elektrickém zařízení a práci pod napětím doplatil v loňském roce jeden pracovník. Součástí laboratorních prací při získávání výzkumného materiálu jsou i pracovní cesty. Zde došlo k přibližně 6 % pracovních úrazů.

Na konto nebezpečných pracovních podmínek při výzkumných pracích připadá celostátně více než jedna pětina všech úrazů. Z toho 28 % úrazů vzniká v důsledku poškozeného zařízení, nebezpečnosti zkoumaného materiálu, skryté či zjevné vady materiálu nebo části stroje, 15 % způsobují chybějící či nedostatečná ochranná zařízení a technická opatření u zařízení a nářadí, 29 % úrazů působí nepořádek, nebezpečně uložené předměty a materiály. V této skupině se významně projevují i nedostatky chybné montáže zařízení. Chybějící mříže a zábradlí (nezajištění pracoviště proti pádu osob do prohlubně) jsou zejména při pracovních cestách příčinou pracovních úrazů.

Hlavní příčinou pracovních úrazů v laboratořích, které souvisejí s osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP), není jejich nedostatek, ale zejména jejich nepoužívání. Jedná se nejčastěji o ochranné brýle, štítky, rukavice apod. Častou příčinou jsou i poškozené OOPP. Dalším častým zdrojem je terén, přírodní předměty, budovy, stavební objekty a jejich části, z toho nejvíce podlahy v budovách a halových objektech. Skupina zdrojů

Nahrávám...
Nahrávám...