dnes je 24.2.2024

Input:

Norma ČSN ISO 45001:2018 - komentář k praktické aplikaci - 0 Úvod, 1 Předmět normy, 2 Citované dokumenty, 3 Termíny a definice

14.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.130.1
Norma ČSN ISO 45001:2018 - komentář k praktické aplikaci – 0 Úvod, 1 Předmět normy, 2 Citované dokumenty, 3 Termíny a definice

Ing. Monika Becková

Nová norma ISO 45001 obsahuje 10 kapitol, z nichž většina má oproti OHSAS 18001 více (a samozřejmě jinak) strukturovaný obsah. Vlastní požadavky začínají kapitolou 4 (kontextem), nyní se jim tedy věnuje 7 samostatných kapitol, což je velká změna oproti OHSAS, kdy byly všechny požadavky obsaženy pouze v jedné kapitole 4 (čl. 4.1 až 4.6).

Pozn.: pro snadnější pochopení požadavků standardu OHSAS 18001 a jejich aplikaci bylo dosud možno využít také OHSAS 18002:2009. Jak už bylo zmíněno, oba tyto standardy kompletně nahradila norma ISO 45001, která nyní poskytuje kromě požadavků rovněž návod k používání ISO 45001, a to formou informativní přílohy. Návod má napomoci správnému pochopení požadavků a přispět k vyhovující implementaci, udržování a zlepšování důvěryhodného a spolehlivého systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pokud se týká samotného obsahu prvního vydání normy ISO 45001, v české verzi ČSN ISO 45001:2018, v dalším textu se zaměříme na nové aspekty včetně změn původních požadavků standardu OHSAS. Vzhledem ke stále většímu počtu uživatelů norem pro systémy managementu BOZP i pro systémy environmentálního managementu současně v rámci integrovaných systémů také poukážeme tam, kde je to vhodné, na rozdíly či shodu norem ISO 45001:2018 a ISO 14001:2015, které mají nyní stejnou strukturu a zčásti i shodné požadavky. To také odpovídá jednomu z klíčových faktorů úspěchu efektivního zavedení SMBOZP, ke kterým norma řadí jeho integraci do podnikových procesů. V některých částech doplníme též návaznost na požadavky právních předpisů. Koneckonců, jedná se o systém řízení firmy, kde všechno souvisí se vším (jde přece především o systémový přístup).

Členění dalších článků odpovídá obsahovému členění ISO 45001.

Změny požadavků jsou v textu vyznačeny tučně.

0 Úvod

Tato část normy je oproti OHSAS rozšířena a podstatně více strukturována (z původního 1 na nynějších 5 článků). Ani v této normě se nicméně nejedná o požadavky, se kterými by měla být posuzována shoda, ale o vysvětlení účelu a smyslu použití, cílů a faktorů úspěchu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP) včetně metodiky PDCA.

Úvod má nyní následující části:

0.1 Výchozí podmínky

0.2 Cíl systému managementu BOZP

0.3 Faktory úspěchu

0.4 Cyklus Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej

0.5 Obsah dokumentu (normy ISO 45001)

0.1 Výchozí podmínky

Z komentáře v této úvodní části normy je zřejmý širší kontext pojetí SMBOZP. Je zde nyní zdůrazněno, že za BOZP pracovníků a jiných osob je odpovědná organizace, a že BOZP zahrnuje i oblast podpory a ochrany fyzického a duševního zdraví všech osob na pracovišti. Zavedení SMBOZP má umožnit organizaci zajišťovat "bezpečná a zdravá pracoviště" (nové v oblasti SMBOZP).

Všimněme se tohoto širšího pojetí směřujícího k podstatě smyslu SMBOZP srovnáním formulací z obdobné části úvodu dříve, a nyní:

V obou případech je podporován proaktivní přístup, nyní je ale zřejmý skutečný smysl normy. Odpověď na základní otázku: K čemu je to dobré? Co tím chceme dokázat? je následující: chceme bezpečná a zdravá pracoviště.

Norma v úvodu také nově konstatuje, že za BOZP pracovníků a jiných osob je odpovědná organizace. Je potřeba si uvědomit: Kdo je to "organizace"? definice je součástí kap. 3 (= osoba nebo skupina osob s funkcemi, odpovědnostmi, pravomocemi a vztahy; viz čl. 3.1 ISO 45001).

Základní právní předpis v ČR, který upravuje rovněž problematiku BOZP, zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění, zákoník práce, stanovuje v § 101 odst.2), že:

"Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci .... je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají." Kromě toho stanovuje další povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP.

Za BOZP tedy nesou odpovědnost všichni v organizaci, v rozsahu svých odpovědností a pravomocí, ať už se na ně díváme úhlem pohledu normy ISO 45001, nebo právního předpisu!

0.2 Cíl systému managementu BOZP

Hlavním cílem OHSAS bylo podpořit a propagovat správnou praxi v BOZP. Účelem SMBOZP ve smyslu ISO 45001 je poskytnout rámec pro řízení rizik a příležitostí, cíle jsou více rozpracované do následujících oblastí:

 • Prevence pracovních úrazů a poškození zdraví pracovníků,

 • Vytvoření bezpečného a zdravého pracoviště,

 • Dosažení souladu s požadavky právních předpisů a jinými požadavky,

 • Prevence (proaktivní přístup založený na prevenci incidentů, odstraňování nebezpečí a minimalizaci rizik),

 • Řízení rizik,

 • Zlepšování.

Využití "příležitostí" patří k novým aspektům normy (dokonce se mu věnuje celý samostatný čl. 6.1.2.3 normy), stejně jako vytvoření bezpečného a zdravého pracoviště.

Zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění, zákoník práce, definuje obdobný cíl v § 102, odst. 1) následujícím způsobem: "Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům."

Pozn.: Norma ISO 45001 definuje cíl jako takový (= výsledek, kterého se má dosáhnout); viz čl. 3.16 normy, a cíl BOZP (= cíl stanovený k dosažení konkrétního výsledku z hlediska výkonnosti v oblasti BOZP); viz čl. 3.17 ISO 45001.

0.3 Faktory úspěchu

Předpokladem úspěchu dle OHSAS byla osobní angažovanost a aktivita všech úrovní a funkcí, zejména vrcholového vedení. Předpokladem úspěchu SMBOZP je především:

 • Samotná existence vedení (vůdčí role),

 • Závazek vrcholového vedení organizace,

 • Spoluúčast všech úrovní a funkcí v organizaci.

Tím ale tato část nové normy nekončí, je zde vyjmenováno celkem 11 tzv. "klíčových faktorů", na jejichž existenci závisí efektivnost SMBOZP. Nutno říci, že tyto klíčové faktory jsou dále součástí jednotlivých konkrétních požadavků normy v kapitolách 4 až 10, jak je vidět z následující tabulky:

Klíčový faktor úspěchu dle čl. 0.3 ISO 45001 Požadavky ISO 45001 v kapitolách 4 až 10, které se týkají klíčového faktoru
Vedení, závazek, odpovědnosti managementu Čl. 5.1 Vedení (leadership) a závazek
Podpora firemní kultury organizace v oblasti BOZP Čl. 5.1 Vedení (leadership) a závazek
Komunikace Čl. 7.4 Komunikace
Projednání a spoluúčast s pracovníky nebo jejich zástupci Čl. 5.4 Projednání s pracovníky a jejich spoluúčast
Přidělování zdrojů Čl. 7.1 Zdroje
Politika BOZP Čl. 5.2 Politika BOZP
Efektivní procesy identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik, využití příležitostí Čl. 6.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí
Průběžné hodnocení výkonnosti a monitoring Kap. 9 Hodnocení výkonnosti
Integrace SMBOZP do podnikových procesů ČL. 4.4 Systém managementu BOZP, čl. 8.1 Plánování a řízení provozu
Cíle BOZP v souladu s politikou BOZP Čl. 6.2 Cíle BOZP a plánování jejich dosažení
Dodržování požadavků právních předpisů a jiných požadavků Čl. 6.1.3 Určování požadavků právních předpisů a jiných požadavků a čl. 6.1.4 Plánování opatření

Stejně jako u standardu OHSAS lze využít normu ISO 45001 pro prokázání shody s požadavky na BOZP (včetně certifikace).

A stejně jako u standardu OHSAS závisí úroveň podrobnosti, složitost i zdroje pro SMBOZP na různých faktorech, k nimž patří rozsah systému managementu, a nově také "kontext" organizace (OHSAS zmiňoval předmět, velikost, charakter činností, firemní kulturu, což samo o sobě tvoří právě onen kontext).

0.4 Přístup Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej

Nový samostatný článek úvodní kapitoly, který detailněji vysvětluje tento cyklus (PDCA) a jeho použití v rámci SMBOZP. Je také doplněn novou podobu obrázku, který znázorňuje, jak jej lze aplikovat na SMBOZP.

Koncepce PDCA je dostatečně známá z řady jiných norem pro systémy řízení. Zde je však nově upřesněna pro účely SMBOZP, a to zejména v části "plánuj" takto:

Stanov a posuzuj:

 • rizika a příležitosti v oblasti BOZP, a

 • jiná rizika a jiné příležitosti.

Definice pojmů "riziko" a "riziko v oblasti BOZP", stejně jako "příležitost v oblasti BOZP" je součástí kap. 3. Tato formulace naznačuje další úhel pohledu na problematiku SMBOZP, který je součástí nového širšího pojetí. Praktický dopad bude zřejmý zejména z kap. 6.

0.5 Obsah této mezinárodní normy

Nově je doplněn komentář týkající se společné struktury na "vysoké úrovni" (tzv. "High Level Structure" v angl. originále) norem pro systémy managementu. ISO 45001:2018 respektuje novou, vyšší úroveň struktury, je rozdělena do 10 kapitol, má identický hlavní "společný" text včetně základních pojmů a definic např. s ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Doplnění komentáře k využití normy v rámci posuzování shody (původně bylo obsahem čl. 1 Předmět normy).

Doplnění komentáře k účelu nové přílohy A.

A také doplnění komentáře k používaným slovesným tvarům (stejně jako v revidované ISO 14001:2015).

Pozn.: ISO 45001:2018 je "požadavkovou" normu; vůči kritériím – požadavkům může být posuzována shoda. V rámci specifikace požadavků jsou používány následující slovesné tvary:

 • "Musí" = znamená požadavek;

 • "Má" = stanovuje doporučení;

 • "Smí" = představuje dovolení;

 • "Může" = vyjadřuje možnost nebo způsobilost.

Předmět normy

Norma specifikuje požadavky

Nahrávám...
Nahrávám...