dnes je 28.2.2024

Input:

Norma ČSN ISO 45001:2018 - komentář k praktické aplikaci - 5 Vedení (leadership) a spoluúčast pracovníků

28.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.130.3
Norma ČSN ISO 45001:2018 - komentář k praktické aplikaci – 5 Vedení (leadership) a spoluúčast pracovníků

Ing. Monika Becková

5 Vedení (leadership) a spoluúčast pracovníků

Kapitola 5 má čtyři části a specifikuje požadavky týkající se vůdčí role managementu, politiky systému managementu, nezbytnosti stanovit role, odpovědnosti a pravomoci v SMBOZP a problematiku projednání a spoluúčasti. Kapitola 5 částečně zahrnuje požadavky článků OHSAS 4.4.1 (Zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc), 4.2 (Politika BOZP) a 4.4.3.2 (Spoluúčast a konzultace).

Kapitola 5 má nyní následující části:

 • 5.1 Vedení (leadership) a spoluúčast pracovníků

 • 5.2 Politika BOZP

 • 5.3 Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace

 • 5.4 Projednání s pracovníky a jejich spoluúčast

5.1 Vedení (leadership) a spoluúčast pracovníků  

Tento článek je v SMBOZP v podstatě nový, i když souvislosti jsou zřejmé v čl. OHSAS 4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc. Vrcholové vedení podle něj napříště musí prokazovat svou "vůdčí úlohu" a závazek s ohledem na SMBOZP. Jsou PODSTATNĚ rozšířeny požadavky, které má tato oblast zahrnovat.

Původně:

Vrcholové vedení musí:

 • přijmout hlavní odpovědnost za BOZP a SMBOZP;

 • prokazovat svou osobní angažovanost a aktivitu prostřednictvím zajišťování dostupnosti zdrojů nezbytných pro vytvoření, implementování, udržování a zlepšování SMBOZP;

a dále:

 • všichni, kteří mají manažerskou odpovědnost, musí prokazovat osobní angažovanost a aktivitu k neustálému zlepšování výkonnosti v oblasti BOZP.

Nyní:

Vrcholové vedení musí prokazovat svou vůdčí úlohu (dříve "hlavní odpovědnost") a závazek s ohledem na SMBOZP:

 • přijetím celkové odpovědnosti a povinnosti týkající se:

  1. prevence pracovních úrazů a poškození zdraví,
  2. zajištění bezpečných a zdravých pracovišť;
 • zajištěním, že jsou stanoveny politika a cíle a že jsou v souladu se strategickým zaměřením organizace;

 • zajištěním integrace požadavků SMBOZP do podnikových procesů organizace;

 • zajištěním, že jsou k dispozici zdroje;

 • komunikováním o důležitosti efektivního SMBOZP a dosahování shody s požadavky na SMBOZP;

 • Zajištěním, aby SMBOZP dosahoval zamýšleného výstupu(ů);

 • Směrováním a podporováním osob, aby přispívaly k efektivnosti SMBOZP;

 • Zajištěním a podporou neustálého zlepšování;

 • Podporou ostatních relevantních manažerských rolí k prokázání jejich vůdčí úlohy v oblastech, za které odpovídají;

 • Rozvíjením, vedením, podporou vnitrofiremní kultury ve smyslu SMBOZP

 • Ochranou pracovníků před postihy při podávání zpráv o incidentech, nebezpečích, rizicích, příležitostech;

 • Zajištěním vytvoření procesů pro spoluúčast a projednání;

 • Podporou zřizování / fungování komisí pro BOZP.

Protože jde o poměrně významný posun oproti adekvátnímu požadavku OHSAS, zamysleme se, jak může být zajištěna vůdčí role a závazek vedení v tomto kontextu?

Viz následující příklady:

Čl. normy ISO 45001 Požadavek Příklad realizace
5.1 a) Celková odpovědnost a povinnosti týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví, zajištění bezpečných a zdravých pracovišť Pracovní náplně managementu, přidělování dostatečných zdrojů, vedení jde příkladem svou každodenní činností
5.1 b) Stanovení politiky a cíle Politika a cíle nejsou formální, jsou viditelné, srozumitelné
5.1 c) Integrace požadavků SMBOZP do podnikových procesů Procesní mapa, určení vlastníků, vstupů, výstupů, ukazatelů, kritérií atd.
5.1 d) Zajištění, že jsou k dispozici zdroje Výdaje, investice do BOZP jsou součástí budgetu, plán rozvoje personálu, infrastruktury
5.1 e) Komunikování o důležitosti efektivního SMBOZP Informační systém, bulletin, porady, školení, nástěnky
5.1 f) Zajištění, aby SMBOZP dosahoval zamýšleného výstupu Hodnocení souladu, kontroly
5.1 g) Směrování a podporování osob, aby přispívaly k efektivnosti SMBOZP Komunikace, školení, motivační systém
5.1 h) Zajištění a podpora neustálého zlepšování Průzkumy, SWOT analýza, dotazníky spokojenosti zaměstnanců, systém zjišťování a analýzy rizik SMBOZP
5.1 i) Podpora ostatních relevantních manažerských rolí Komunikace, vedení veřejně deklaruje jejich podporu, motivační systém
5.1 j) Rozvíjení, vedení, podpora vnitrofiremní kultury Vedení jde příkladem svou každodenní činností, finanční prostředky na rozvoj, péče o každodenní úklid, pořádek na pracovišti, chování zaměstnanců, etický kodex
5.1 k) Ochrana pracovníků před postihy při podávání zpráv o incidentech Podpora fungování role zástupce zaměstnanců nebo rady zaměstnanců, schránky důvěry
5.1 l) Zajištění vytvoření procesů pro spoluúčast a projednání Jednací řád, podpora fungování role zástupce zaměstnanců nebo rady zaměstnanců, vytvoření procesu komunikace, porady a setkání se zaměstnanci
5.1 m) Podpora zřizování / fungování komisí pro BOZP Status a jednací řád komise pro vyšetřování pracovních úrazů, rada zaměstnanců, škodní komise apod.

5.2 Politika BOZP 

Tento článek obsahuje vesměs požadavky původního (stejně nazvaného) článku OHSAS 4.2 Politika BOZP.

Původně:

Vrcholové vedení musí stanovit a schválit politiku BOZP organizace a zajistit, aby v rámci stanoveného rozsahu svého SMBOZP:

 • odpovídala povaze a rozsahu rizik;

 • obsahovala závazek k prevenci vzniku úrazů / poškození zdraví a k neustálému zlepšování;

 • obsahovala závazek (alespoň) k plnění relevantních požadavků právních předpisů a dalších požadavků;

 • poskytovala rámec pro stanovování a přezkoumávání cílů BOZP;

 • byla dokumentována, implementována, udržována, přezkoumávána;

 • byla dostupná zainteresovaným stranám a komunikována se všemi osobami řízenými organizací.

Nyní:

Vrcholové vedení musí vytvořit, zavést a udržovat politiku BOZP, která:

 • obsahuje závazek zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky (pozn.: zdravé zdravotní podmínky v tomto smyslu znamenají prevenci pracovních úrazů, poškození zdraví - pod jiným označením se skrývá v tomto případě obdobný požadavek OHSAS);

 • je vhodná pro účely, velikost, kontext organizace;

 • je vhodná pro charakter rizik a příležitostí v BOZP;

 • poskytuje rámec pro stanovování cílů;

 • obsahuje závazek plnit požadavky právních předpisů / jiné požadavky;

 • obsahuje závazek k odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP;

 • obsahuje závazek k neustálému zlepšování SMBOZP;

 • obsahuje závazek týkající se projednání a spoluúčasti (s pracovníky nebo jejich zástupci).

Politika BOZP musí také být:

 • dostupná jako dokumentovaná informace;

 • komunikována v rámci organizace;

 • dostupná zainteresovaným stranám, pokud je to vhodné;

 • relevantní a vhodná.

Pozn.: Politika BOZP představuje soubor zásad stanovených jako tzv. "závazky" (vedení se touto politikou zavazuje k něčemu, resp. veřejně prohlašuje, že se zavázalo zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky prostřednictvím konkrétních hledisek). Tyto konkrétní závazky se mají vztahovat ke kontextu organizace, a mají být koordinovány (nejlépe integrovány) s ostatními firemními politikami.

5.3 Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace  

Tento článek obsahuje částečně požadavky původního čl. OHSAS 4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc.

Původně (zkráceně):

 • Vrcholové vedení musí prokazovat svou osobní angažovanost a aktivitu prostřednictvím stanovování úloh, přidělování odpovědností, povinností a delegování pravomocí pro efektivní management BOZP; úlohy, odpovědnosti, povinnosti, pravomoci musí být dokumentovány a musí být o nich komunikováno.

 • Organizace musí jmenovat člena (členy) vrcholového vedení, se stanovenými úlohami a pravomocemi, se zvláštní odpovědností za BOZP...; všechny osoby musí být informovány, kdo je představitelem vrcholového vedení (pozn.: tento samostatný požadavek je nyní vypuštěn).

 • Organizace musí zajistit, aby osoby na pracovištích, které řídí, přijaly odpovědnost za aspekty BOZP, včetně dodržování požadavků kladených na organizaci z hlediska BOZP.

Nyní:

Vrcholové vedení musí zajistit, aby:

 • byly na všech úrovních přiděleny a sděleny odpovědnosti a pravomoci pro relevantní role v rámci SMBOZP;

 • byly udržovány jako dokumentované informace.

Pracovníci musí přijmout odpovědnosti za aspekty SMBOZP, které řídí. To platí pro všechny funkce a úrovně. "Přijetí" odpovědnosti má dvě úrovně: formální – lze zajistit podpisem pracovní náplně, podpisem pověření (viz následující příklad), a morální – lze zajistit pouze dostatečnou motivací, komunikací, příkladem – pracovníci musí skutečně stát za svou rolí, odpovědností, organizací a být s ní ztotožněni.

Příklad:

Pověření zaměstnance odpovědného za elektrická zařízení a spotřebiče Související kapitoly:ČSN ISO 45001:2018 čl. 5.3
Datum vydání: 1.9.2019 Počet stran: 1
1. Zdůvodnění: Vzhledem k požadavkům § 102 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, dále nař. vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, § 3, odst. 3, písm. b), a § 3, odst. 4, písm. b), a ČSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních, pověřuji zaměstnance odpovědného za elektrická zařízení a spotřebiče:Pan Jaroslav Odpovědný – vedoucí dílny údržby2. ÚkolyZaměstnanec pověřený v bodě 1. odpovídá na svém pracovišti, které řídí nebo spravuje, za:
 • to, že elektrická zařízení a spotřebiče jsou kontrolovány, udržovány a provozovány podle platných právních předpisů a technických norem,

 • to, že elektrická zařízení a spotřebiče jsou revidovány ve stanovených termínech dle platných technických norem,

 • přenesení kompetencí vedoucímu práce (zástupci dodavatelské organizace) k údržbě, opravám, montáži atd. elektrických zařízení, spotřebičů a instalací tak, aby stanovená technická nebo organizační opatření zajistila bezpečnost a zdraví osob,

 • stanovení, které činnosti může konkrétní osoba vykonávat, a to s ohledem na možná elektrická rizika,

 • omezení přístupu osobám ke všem místům, kde se vyskytuje elektrické riziko,

 • zajištění kvalifikace a proškolení zaměstnanců obsluhujících elektrická zařízení a spotřebiče.

3. Závěrečná ustanovení Plnění úkolů bude kontrolováno při provádění vnitřních auditů a jiných kontrol (zejména v oblasti kontrol bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).Rozdělovník: 1x pracovník1x organizace
Zpracoval: Schválil:
Pověření přijímám dne: datum a podpis zaměstnance

Vrcholové vedení musí dále přidělit

Nahrávám...
Nahrávám...