dnes je 18.5.2024

Input:

Odborná a zdravotní způsobilost zaměstnanců v silniční dopravě, zajišťování školení a ověřování znalostí

30.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.2.3
Odborná a zdravotní způsobilost zaměstnanců v silniční dopravě, zajišťování školení a ověřování znalostí

Ing. Miroslava Šmídová

Odborná způsobilost řidičů

Předpokladem odborné způsobilosti řidičů je platné řidičské oprávnění. Jeho získání, druhy apod. viz zákon č. 361/2000 Sb., a jeho prováděcí vyhláška č. 31/2001 Sb.

Poznámka: Od 19. ledna 2013 bude platit zásadní úprava této problematiky, provedená novelizací zákona č. 361/2000 Sb., zákonem č. 297/2011 Sb.

Další kvalifikace řidičů

Pro kvalifikaci obsluh stavebních strojů – viz vyhláška č. 77/1965 Sb.

Pro motorové dopravní vozíky – viz část 8/3.3.3.

Pro přepravu nebezpečných věcí – viz Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí /ADR/kapitola 8.2 sdělení č. 17/2011 Sb.

Řídit drážní vozidlo (tramvaj a trolejbus se pohybují na pozemních komunikacích) mohou jen osoby s platným průkazem způsobilosti; průkaz vydá drážní správní úřad žadateli, který prokázal odbornou způsobilost zkouškou (§ 45 odst. 1 a 2 zákona č. 266/1994 Sb.); podrobnosti vyhláška č. 101/1995 Sb.

Podle ustanovení § 8b odst. 5 zákon č. 246/1992 Sb., musejí řidiči nebo průvodci silničních vozidel převážejících zvířata absolvovat obecný nebo specializovaný kurz a získat osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel. Toto osvědčení vydává Ministerstvo zemědělství ČR, a to ve formě průkazu. Tento požadavek se vztahuje pouze na přepravu některých druhů zvířat (viz vyhláška č. 4/2009 Sb.).

Bezpečnostní školení řidičů

Bezpečnostní školení řidičů – viz § 37 odst. 5, § 103 odst. 1 písm. f) a odst. 2 a § 106 odst. 4 písm. a) zákoníku práce se provádí v rozsahu činností, které zaměstnanec vykonává (tzn. zaměstnavatel je povinen zajistit poučení zaměstnance v rozsahu pracovní činnosti, kterou jej v souvislosti s provozem, údržbou a opravami vozidel pověřuje). Týká se osob, které:

 • vykonávají práci řidiče z povolání,

 • na pracovní cestě řídí vlastní vozidlo nebo vozidlo provozovatele,

 • práce v souvislosti s provozem vozidel řídí a

 • provádějí opravy, údržbu, nakládku a vykládku vozidel.

Při stanovení termínu opakovaných školení je nutno zohlednit okolnosti konkrétních podmínek (bezpečnostní úroveň zaměstnavatele, schopnosti a kvalifikace zaměstnanců, nové předpisy a poznatky z této oblasti apod.).

Pro bezpečnostní školení není stanovena kvalifikace lektora – měla by jím však být osoba, která danou problematiku zná, dovede při výuce použít i praktické příklady a především správně a vyčerpávajícím způsobem zodpovědět případné dotazy posluchačů.

Ověření znalostí je možno provádět pohovorem, zkouškou, nebo je možno použít testů (nejrychlejší, nejobjektivnější, nejvěrohodnější), které si zaměstnavatel či školicí středisko sám vypracuje a stanoví i kritéria pro jejich úspěšné absolvování (SÚIP ani jednotlivé OIP nevydaly a oficiálně neposuzují a neschvalují tyto vypracované testy).

Dále § 103 odst. 2 zákoníku práce stanoví zaměstnavateli povinnosti zajistit školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stanoveném rozsahu – viz díl 4/2 této příručky.

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je upraveno v části druhé zákona č. 247/2000 Sb.

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů se rozděluje na:

 1. vstupní školení, jehož absolvováním se odborná způsobilost k řízení zdokonalí "poprvé“ a řidič získá osvědčení profesní způsobilosti, které jej opravňuje společně s řidičským průkazem k řízení příslušné skupiny silničních motorových vozidel,

 2. pravidelné školení, jejichž absolvováním si řidič v pravidelných intervalech získané vědomosti a dovednosti prohlubuje.

Zákon pozitivně vymezuje, na koho se povinnosti k zdokonalování vztahují (v podstatě se jedná o řidiče z povolání, kteří řídí vozidla nad 3 500 kg nebo vozidla určená k přepravě více než 9 osob včetně řidiče); je provedeno i negativní vymezení – zákon se nevztahuje na řidiče:

 1. vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km.h-1,

 2. vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, obecní policií, Vězeňskou službou České republiky, Celní správou České republiky, generální inspekcí bezpečnostních sborů a zpravodajskými službami České republiky,

 3. vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,

 4. vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,

 5. vozidel ve zkušebním provozu a při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou a údržbou (§ 36 zákona č. 56/2001 Sb.),

 6. vozidel používaných při výcviku podle částí třetí a páté tohoto zákona a při zkouškách podle částí třetí a čtvrté tohoto zákona,

 7. vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,

 8. vozidel používaných pro vlastní potřeby a

 9. zemědělských a lesnických traktorů.

§ 46 odst. 4 zákona je stanoveno, že toto zdokonalování je součástí zvyšování kvalifikace, tzn. podle zákoníku práce platí, že náklady hradí zaměstnavatel těchto řidičů (s výjimkou opravné zkoušky), jinak si řidič náklady hradí sám.

Vstupní školení

Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou a vydáním průkazu profesní způsobilosti řidičů.

Předmětem výuky a výcviku je získání a prohloubení znalostí:

 1. teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy,

 2. uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě,

 3. bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla,

 4. poskytování služeb a logistiky,

 5. hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu,

 6. sociálně-právního prostředí v silniční dopravě,

 7. dravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích,

 8. prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.

Výuka obsahuje společnou část pro všechny skupiny řidičských oprávnění uvedených v § 46 odst. 2 zákona, zvláštní část pro skupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a zvláštní část pro skupiny řidičských oprávnění D1, D1+E, D a D+E, viz § 46 zákona č. 247/2000 Sb., a § 6 zákona č. 361/2000 Sb.

Pravidelné školení

Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin. Po jeho absolvováni dojde na úřadu obce s rozšířenou působností k výměně dokladu.

Zdravotní způsobilost řidičů

Uchazeči o řidičské oprávnění absolvují lékařské prohlídky ještě před jeho získáním.

Pro řidiče dále stanoví povinnosti v této problematice zákon č. 361/2000 Sb. Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek o ní vydává

Nahrávám...
Nahrávám...